Staicele - Reportāžas - Staiceles vsk. un LSPA līgums

12.12.2007.

Staiceles vidusskolas un LSPA sadarbības līgums


Attēlā: VJFC „Staicele” direktors Juris Krastiņš
     2007. gada 11. decembrī Rīgā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) rektors Uldis Grāvītis noslēdza beztermiņa sadarbības līgumu ar Staiceles vidusskolas direktoru Juri Krastiņu par divu sporta izglītības klases absolventu uzņemšanu Akadēmijas dienas nodaļā vai eksternāta 1. kursā bez iestājpārbaudījumiem.
     Šiem absolventiem sekmīgi jābeidz 12. klase, jāsaņem Staiceles vidusskolas pedagoģiskās padomes ieteikums – rekomendācija, kā arī jāizpilda konkrētā gada „Uzņemšanas prasības LSPA”.

     Līgumā paredzēts, ka Akadēmijas apņemas sniegt metodisko palīdzību skolotājiem un skolēniem sporta un izglītības procesa organizācijā, bet Staiceles vidusskola – saskaņot apgūstamos mācību priekšmetus sportā ar Akadēmijas studiju programmām un sadarboties ar Akadēmiju studentu pedagoģisko prakšu organizēšanā skolā.

Sagatavoja Ieva Drone