Staicele - Reportāžas - Vecāku sapulce vidusskolā

04.10.2007.

Vecāku sapulce Staiceles vidusskolā

4. oktobrī skolas vadība organizēja vecāku pilnsapulci.


Vispirms vecākus uzrunāja direktors Juris Krastiņš, informējot par izremontētajām telpām, par iespējamo datumu - kad sāks darboties jaunā katlu māja, par iespējamiem risinājumiem - kā skolai tikt pie jauniem logiem, lai ekonomētu kurināmo. Viņš stāstīja arī par notikumu gaitu saistībā ar rīta autobusu no Limbažiem līdz Staicelei. Šobrīd skolotājus un skolēnus no Alojas ved pašvaldības busiņš, taču nākotnē tas varētu būt arī satiksmes autobuss:

„Šī lieta ieguvusi politisku nokrāsu, jo kādam ir izdevīgi dokumentus neparakstīt, bet cerības nav zudušas. Šogad mums brauc trīs skolotāji no Puikules, domāju, ka brauks arī nākošajā gadā un pēc tam, jo mazās skolas nevar visiem skolotājiem nodrošināt slodzes. Uzskatu, ka mūsu vidusskola izveidosies par labu tramplīnu studiju dzīvei, lai pēc 12. klases jaunietis dotos uz Rīgu un zinātu, ko grib. Tā ir iespēja taupīt naudu un pāragri neiekrist lielpilsētas kārdinājumos.”


Direktora uzaicināta, vecāku sapulcē lekciju lasīja Limbažu Konsultatīvā bērnu centra vadītāja, audiologopēde Andra Vabale. Lektore ir gan pedagoģiskā, gan klīniskā logopēde, studējusi medicīnu Rīgas Stradiņa universitātē, šobrīd arī divu augstskolu lektore.

Andra Vabale stāstīja par smadzenēm, bērnu vecumposmiem un audzināšanas stiliem. Pasaulē notiek ļoti plaši smadzeņu pētījumi, tie ir palīgs gan skolotājiem, gan vecākiem bērnu audzināšanā, izglītošanā un mācīšanā.

Daži padomi no lekcijas, kuros pieaugušajiem ir vērts ieklausīties, lai labāk saprastu bērnus:

“Negatīva stresa apstākļos lielākai daļai cilvēku normāla domāšana un izvērtēšana vispār nevar notikt (atceramies paši sevi dusmu brīžos). Ja uz bērnu visu laiku kliedzam, tad viņš ir trauksmē un nevar iedarbināt savas labākās īpašības. Skolēnos stresu var radīt gan fiziski, gan emocionāli draudi, arī mērķa trūkums. Mēs domājam, ka bērna uzdevums – atrast mērķi dzīvē, bet tas var notikt tikai ar vecāku palīdzību. Bērns nevarēs pats sev izvēlēties mērķi, ja vecāks nebūs kā virzītājs un padomdevējs, jo vecāki redz viņa stiprās un vājās puses. Stresu bērnā var izraisīt arī tas, ja mācības ir par grūtu, viņš nesaprot uzdoto vai arī atvēlētais laika resurss par īsu. Gribētu akcentēt – ne visi bērni vienā tempā un ātrumā var apgūt, ko skolotājs stāsta. Katram ir iedots savs resurss. Mūsu uzdevums - pēc iespējas attīstīt šo resursu.

Tagad zinātnieki saka - ja bērnu nesākam izglītot jau no divu gadu vecuma, tad viņš var būt nerealizējies, ja vien nav dabas dots ļoti augsts potenciāls. Piemēram, kuram bērnam pirmajā klasē būs vieglāk – tam, kurš mācēs lasīt, rēķināt un komunicēt, vai tam, kurš šis prasmes nebūs apguvis? Piekrītu, ka skolu mācību programmas ir smagas, bet mūsu visu uzdevums – izvērtēt, kas bērnam noderīgs programmā. Atzīmju skalā pietiekams vērtējums ir no 4 līdz 10 ballēm. Visi nekad nevarēs sasniegt 8 vai 9 balles. Ja bērns mācās tikai uz 9 un 10, tad viņu resurss ir ļoti noslogots, pastāv bažas, ka viņi var arī pārdegt. Līdzsvarotai mācību politikai ir liela nozīme.

Mūsu smadzenes vērtē emocijas. Vai varat ar pavēli kādu iemīlēt? Nē. Mēs varam teorētiski teikt, ka mīlam bērnus, bet pieaugušajiem jāsaprot – lai kādas emocionālās vētras tevī būtu pret cilvēku, laipnam būt ir pienākums! Vai esam laipni viens pret otru? Visiem cilvēkiem vajadzīgs labs vārds, nebūsim skopi, dāvāsim komplimentus!

Mācīt emocionāli ir grūti, bet vērtīgi, jo skolēni tā daudz vairāk iemācās. Vecākus aicinu būt emocionāliem, dažreiz arī negatīvi emocionāliem. Vissliktākais - bezemocijas. Dzīvē daudz ko uztveram neverbāli (bez vārdiem). Mājās vecāki var izmēģināt kontaktēties ar bērniem bez vārdiem. Emocionāli pārdzīvota informācija atmiņā glabāsies daudz ilgāk.

Bērniem valodas attīstība kavējas visā pasaulē. Tas ir fenomens pie attīstītās zinātnes un tehnikas sasniegumiem. Pēc palīdzības griežas vecāki, kuru bērni trijos gados izrunā pirmos vārdus. Tā notiek, jo vecākiem vairs nav laika runāt ar bērniem,„runā” televizors, dators. Lai iemācītos runāt, vajadzīga komunikācija. Ir ļoti bīstami arī pusaudžu vecumā bērnu nekontrolēti atstāt pie datora.

Kopta valoda nav tikai skolas kompetence, bet arī ģimenes. Mans aicinājums – runājiet ar bērnu, stāstiet viņiem daudz ko un lasiet priekšā pat līdz 13 gadu vecumam. Tad, kad mamma lasa priekšā, tas ir daudz emocionālāks un niansētāks nekā tad, ja bērns lasa pats. Pēc tam vajag lasīto kopīgi pārrunāt. Iemācīt cilvēku klausīties – tā ir brīnumlaba lieta. Padomājiet, ko teicis Einšteins: „Mums ir jāievēro, ka intelektu nedrīkstam stādīt pārāk augstu. Tam, protams, ir vareni muskuļi, bet nav personības. Tas nevar vadīt. Tas var tikai kalpot.”

Sapulces noslēgumā par darbu audzināšanas jomā stāstīja direktora vietniece audzināšanas darbā Antra Rudzīte. Viņa teica paldies vecākiem par kultūras naudu, jūtama liela atsaucība, par sadarbību un atbalstu pagājušajā mācību gadā. Atkārtoti un vienbalsīgi par Vecāku domes priekšsēdētāju ievēlēja Induli Graviņu un par vietnieci – Ināru Kuzmenko.

Alda Grāvere, direktora vietniece mācību darbā, stāstīja par grozījumiem MK noteikumos, kas skar skolēnu pārcelšanu uz nākamo klasi, kā arī par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumiem Staiceles vidusskolā:

„Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja viņš ir saņēmis gada vērtējumu visos attiecīgas izglītības programmas konkrētajā klasē noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) un nav saņēmis vērtējumu, kas neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai ir zemāks par 4 ballēm:

1.-4.klasē vairāk nekā vienā mācību priekšmetā;

5.-8.klasē un 10.-11. klasē vairāk nekā divos mācību priekšmetos”.

Pēcpārbaudījumi un papildus mācību pasākumi ( konsultācijas ) izglītojamam mācību gada beigās ir obligāti mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums:

1.-4.klasē neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par 4 ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts;

5.-8.klasē un 10.-11. klasē gada vērtējums ir zemāks par 4 ballēm vai gada vērtējums nav saņemts.”

Saskaņā ar skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumiem Staiceles vidusskolā skolēniem un viņu vecākiem jāzina sekojošais:

- Skolotājs ieplāno pārbaudes darbu grafiku savos tematiskajos plānos, kurus saskaņo savā metodiskajā komisijā un ar skolas vadību.

- Skolotāji plānoto ieskaišu laiku ieraksta ieskaišu grafikā (klases žurnāla aizmugurē) un paziņo skolēniem. Vienā dienā klasei nedrīkst plānot vairāk kā 1 tematisko pārbaudes darbu.

- Ja attaisnojoša iemesla dēļ skolēns nav pārbaudes darbu veicis, tad, vienojoties ar priekšmeta skolotāju, 2 nedēļu laikā to nokārto.

- Skolotājs izlabo pārbaudes darbus un vērtējumus izliek klases žurnālā nedēļas laikā no uzrakstīšanas brīža.

- Skolēnam ir tiesības uzlabot vērtējumu kārtējās, tematiskajās un nobeiguma pārbaudēs, ja vērtējums ir zem “4” ballēm, vienojoties ar priekšmeta skolotāju, 2 nedēļu laikā darbu veicot atkārtoti.

- Skolotājs ieraksta skolēnam pozitīvu vērtējumu blakus ailē aiz datuma, kad veikts plānotais pārbaudes darbs.

- Ja kādā mācību priekšmetā skolēns semestrī nav saņēmis vērtējumu (n/v), tad vērtējums gadā var tikt samazināts par 1 balli.

- Ja nav vērtējuma (n/v) par mājas darbiem, tad semestrī un/vai gadā vērtējums var tikt samazināts par 1 balli.

- Vecāki par skolēnu sasniegumiem tiek informēti ar skolēnu dienasgrāmatu starpniecību - reizi mēnesī klases audzinātājs vecākiem ieraksta katra skolēna sekmju izrakstu, kas atrodas skolēna dienasgrāmatas aizmugurē. Vecākiem jāiepazīstas ar sekmju izrakstu jāparaksta.

- Mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās (ievērojot rajona metodiskajās apvienībās ieteikto) ir izstrādāta vienota rakstu darbu pārbaudes sistēma, kas nosaka skolēnu individuālā darba veidu, biežumu, vērtēšanu.

Mācību priekšmets

Darba veids

Klašu grupa

Minimālais labojamo darbu skaits mēnesī

Vērtēšana

Latviešu valoda literatūra

Visa veida rakstu darbi: (mājas darbi, domraksti, atstāstījumi, kontroldarbi, ieskaites utt.)

5.-12.

tik, cik ir nedēļā tarificēto stundu skaits latviešu valodā

i, ni,

ballēs

Matemātika

visa veida rakstu darbi: (mājas darbi, kontroldarbi, ieskaites utt.)

5.-12.

tik, cik ir nedēļā tarificēto stundu skaits attiecīgajos mācību priekšmetos

i, ni,

ballēs

Svešvalodas

visa veida rakstu darbi: (mājas darbi, kontroldarbi, ieskaites utt.)

5.-12.

tik, cik ir tarificēto stundu skaits attiecīgajos mācību priekšmetos nedēļā

i, ni,

ballēs

Vēsture. ģeogrāfija., dabaszinības, ķīmija, fizika

visa veida rakstu darbi: (mājas darbi, kontroldarbi, ieskaites utt.)

5.-12.

tik, cik ir tarificēto stundu skaits attiecīgajos mācību priekšmetos nedēļā

i, ni,

ballēs

     Uz vecāku sapulci bija ieradušies divi desmiti vecāki. Tas raisīja pārdomas gan vidusskolas vadībai, gan pedagogiem. Pēdējā laikā pedagogus satrauc fakts, ka daļa skolēnu (šoreiz uzvārdus nesauksim) starpbrīžos skrien ārā pakrastē UZSMĒĶĒT, atgriežas smirdēdami, stundas kavēdami, nesagatavojušies darbam. Vai tiešām vecāki nezina par savu bērnu atkarību?
     “Mēs aizrādām, informējam vecākus (ielūkojieties dienasgrāmatās ielīmētajā informācijā!), taču smēķēšanas bums turpinās. Lūdzu, vecāki, pārbaudiet savu bērnu kabatas, somas pirms došanās uz skolu! Kur viņi dabū cigaretes jau rīta agrumā? Kurš nopērk? Protams, ja vecāki smēķē, bērni dara to pašu. Glabājiet, vecāki, savas cigaretes rūpīgāk! Nespējam noskatīties, kā daļa jauniešu bojā savu veselību! Šie skolēni pārkāpj skolas iekšējo kārtības noteikumu 18. punktu. Jūs var sodīt par bērnu neaudzināšanu. Un vēl - padomājiet, kā mājās ar jums runā bērns, jo tieši tāpat viņš izturas arī pret citiem līdzcilvēkiem, reizēm baisi klausīties, kādi vārdi nāk no viņa mutes. Vecāki, jūs esat atbildīgi par savu bērnu veselību un drošību! Lūdzu, nāciet uz skolu un noskaidrojiet, kāda ir bērna attieksme pret mācību darbu, kāda uzvedība. Iespējams, neesat pietiekami informēti vai nav bijis laika interesēties. Skolotāji bez jūsu atbalsta nespēs samilzušās problēmu atrisināt. Padomājiet!”
- satraukti stāsta skolas vadība.

     Vislielākais paldies tiek teikts visiem vecākiem, kas nopietni rūpējas par saviem bērniem, ģimenē kārtīgi audzina, tāpēc viņi ir zinoši, pieklājīgi un centīgi. Prieks, ka šādu audzēkņu ir tik daudz.

Sagatavoja Ieva Drone