Staicele - Reportāžas - 1.skolas diena Staiceles vidusskolā

03.09.2007.

Zinību diena Staiceles vidusskolā

3. septembrī Staiceles vidusskolā – Zinību diena. Iesākās tā skolas zālē, jo laiks nedāvināja gaišus saules starus, bet pelēkus lietus mākoņus.

Taču krāšņās ziedu buķetes, daudzu skolēnu svētku tērpi un vismazāko skolēnu starojošās acis šai dienai vienmēr piešķir īpašu mirdzumu.

Staiceles vidusskolā 2007./2008. mācību gadā zināšanas apgūs 261 skolēns. Pirmajā klasē – 12, desmitajā klasē – 14, vienpadsmitajā klasē – 18. Pirmskolas grupiņās – 41 bērns, strādās 29 pedagogi, lietvede – Anda Štelce, medmāsa – Inese Smirnova, internāta audzinātājs – Edgars Ozols, direktora vietniece ārpusstundu darbā – Jautrīte Pelēkā, vietnieks saimnieciskajā jomā – Imants Ģederts, datorspeciālists – Didzis Jančevskis.


Attēlā no kreisās: Jānis Bakmanis, Agris Rubenis, Jautrīte Pelēkā, Alda Grāvere.

Šogad pirmajā skolas dienā kopā ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem tradicionāli bija domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis. Viņš kopā ar svētku sveicienu aicināja saglabāt tradīcijas – skolas gadu sākt 1. septembrī, jo tajā dienā vienmēr spīdot saule. Lūk, viņa vēlējums: „Skolotājiem nekas viegls nav gaidāms, bērni palikuši interesantāki, atraktīvāki, aktīvāki, būs daudz nestandarta situāciju. Vecākiem – atcerieties, ka tie ir jūsu bērni, viņiem jāpalīdz vienmēr, gan tad, kad viss izdodas, gan īpaši tad, kad neizdodas. Veiksmi visiem!”

Pirmo reizi pasākumā piedalījās izpilddirektors Agris Rubenis. Līdz ar sveicienu pašiem mazākajiem viņš priecājās arī par 11. klasi: „Uzskatu, ka nopietna vidusskola mums būs nākošajā gadā, līdz ar 12. klases atvēršanu.”

Rubeņa kungs pastāstīja, kā pilsētas dome palīdzēs visiem skolā justies labāk: „Septembrī tiks pabeigta skolas katlumājas celtniecība. Vecāko klašu zēniem darbmācības stundas tad būs jaunajā ēkā, kur galdniecības un metālapstrādes darbnīcas. Jaunās ēkas galā ir apaļā telpa, tur būs izstāžu zāle. Ceram, ka jūs, audzēkņi, ar savu mācību darbu un zināšanām atalgosiet mūs!”

Ar šo gadu Staiceles vidusskolas skolēniem ir īpašas, mūsu pedagogu veidotas dienasgrāmatas – ar skolas attēlu, pilsētas jaukākajiem skatiem uz vāka, ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, svarīgu informāciju, ieteicamās literatūras sarakstu un Ē. Valtera atziņām. Dienasgrāmata tapa sadarbībā ar tipogrāfiju „Vieta”. Direktora vietniece mācību jomā A. Grāvere priecājas, ka šajā skolēnu dokumentā ir lapas katra mēneša sekmju izrakstiem, vecāki varēs redzēt visus vērtējumus, jo ielīmētās sekmju lapiņas bērni bieži pazaudēja.


Attēlos: pirmās klases audzinātāja Dace Priekule sveic savus audzēkņus.

Jauno dienasgrāmatu dāvanā saņēma pirmklasnieki. Viņiem arī citas dāvanas – saldējums no veikala „Lejasbode” kolektīva un kāds pārsteigums. Par to vairāk stāsta skolotāja Inese Baltmane: „Šogad iesākām jaunu tradīciju - esam atraduši sponsorus, kuri dāvina skolēniem somas: centīgākajiem devītklasniekiem – pavasarī un pirmajai klasei – mācību gadu uzsākot. Sponsorfirma ir SIA „Staiceles papīrfabrika-2”.”


Skolotāja Dace Priekule ar pirmās klases skolēniem skaisti iekārtotajā telpā internāta ēkā dabas zinību stundā.


Savus audzēkņus ar jauno dienasgrāmatu sveica 10. klases audzinātāja Valentīna Andrejeva.


10. klase ar skolotāju V. Andrejevu.


Kolēģu apsveikumus saņēma arī jaunā latviešu valodas un literatūras skolotāja Lana Berga, mūsu skolas absolvente, viņa mācīs 5., 6. klases skolēnus.


9. klases skolēni iezvanīja pirmo stundu, pavadot uz to 1. klases skolēnus.

Par skolas nodrošinājumu ar pedagogu kadriem un sapostajām telpām stāsta A. Grāvere:

„Skolotāju likmes, slodzes direktora vietniekiem, iespējas svešvalodās dalīt klasi grupās atkarīgas no skolēnu skaita. Par to šobrīd mums nav jāuztraucas. Laikā, kad daudzās skolās audzēkņu skaits samazinās, mums patīkami palielinās. Iepriecina skolēnu skaita pieaugums vienpadsmitajā klasē – pagājušajā gadā mācības uzsāka 12, bet tagad ir jau 18. Šogad skolā ir 12 klašu komplekti. Mums pedagogu kadru pietiek. Vidusskolas klasēs strādā darbu savienotāji, krievu valodu mācīs Antra Līva no Puikules. 11. klasē ir jauni mācību priekšmeti – politika un tiesības, biznesa ekonomiskie pamati. Mācīt politikas un tiesību kursu uzaicinājām Bakmaņa kungu, jo viņš ieguvis maģistra grādu sabiedrības pārvaldē. Domāju, tas būs interesanti gan skolēniem, gan viņam pašam, jo Bakmaņa kungs valsts pārvaldes lietas ļoti labi pārzina un ir labs orators. Skolotāja Valentīna Andrejeva Vidzemes augstskolā noklausījās kursus biznesa ekonomiskajos pamatos, kas dod atļauju pasniegt šo mācību priekšmetu vidusskolas klasēs. 10. un 11. klasē sportu padziļināti mācīs Aigars Ragainis. Skolas vadība tikusi pie izremontētiem kabinetiem – mācību pārzines un skolas direktora kabineti jau iekārtoti, veikts remonts lietvedei paredzētajās telpās. Nomainītas kabinetos solu virsmas, nopirkti jauni krēsli, pieliktas 3 jaunas tāfeles. Pirmās klases telpa – skaisti iekārtota. Skolotāji kabinetus krāsoja paši saviem spēkiem, palīgos tika aicināti arī ģimenes locekļi. Skolā darbosies pagarinātā dienas grupa, ko vadīs skolotājas Inga Neimane un Inese Baltmane. Cenšamies sakārtot bibliotēku, nodrošināt skolēnus ar grāmatām.”


Attēlā: skolotāja Antra Rudzīte ar savas audzināmās klases skolēniem – vienpadsmitajiem.

Par jaunām vēsmām audzināšanas darbā stāsta direktora vietniece audzināšanas jomā Antra Rudzīte: „Turpinām pagājušā gada audzināšanas mērķi – skolēnam draudzīga skola - vecāku, skolotāju un pašvaldības nopietna sadarbība. Skolotājs allaž strādāt ar domu: “Kā es varu Tev palīdzēt, bērns, lai būtu labāk, vieglāk, saprotamāk?” Tas šogad būs mūsu audzināšanas mērķa moto. Man ir piedāvājums – dienasgrāmatās ielīmēt lapiņas, piemēram, „Lūdzu, Jāni, ievēro iekšējās kārtības noteikumus!”, „Paldies par centību!”, „Lūdzu, ēd siltas pusdienas skolā!”, „Lūdzu, uzmanies, kad ej pāri ielai!”, „Lūdzu, atceries, ka datorspēles bojā Tavu veselību!”, “Paldies par izpalīdzību!” utt. Ir vairāki jauni audzināšanas darba akcenti – šogad mums ir savas skolas dienasgrāmatas, klašu kārības burtnīcas, kurā sarakstītas stundas, kavētāji, skolēni, kuri neievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus, pateicības par centību, labestību.

Šogad ļoti nopietni strādājam pie mācību grāmatu saudzēšanas. Mums ir programma „Mācību grāmata – skolā”: trīs mācību priekšmetos (latviešu valodā, mūzikā, informātikā) tās apvākotas pēc stundām, atstās kabinetos, mājas iztiekot ar pierakstiem, jo galvenais mācību darbs notiek stundās. Turpinās sasparošanās labajiem darbiem un lūgums vecākiem – strādāt kopā ar saviem bērniem, lai viņi augtu par patiesi krietniem cilvēkiem. Skolā organizēsim arī apkārtnes sakopšanas talkas. Reizi mēnesī trešdienās (audzināšanas stundas laikā) skolā vai kultūras namā skolēni apmeklēs vecāku apmaksātus kultūras pasākumus. Veidosim arī uzskatāmu skolas vizītkarti 1.stāvā ar aprakstiem un fotogrāfijām no šodienas un vēstures.

Nopietni turpina strādāt klašu audzinātāju metodiskā apvienība (KMA). Prieks par sadarbību ar vecākiem. Ar preses starpniecību vēlos pateikt lielu PALDIES pagājušā gadā Vecāku domes pārstāvjiem, jo viņi ļoti aktīvi iesaistījās audzināšanas programmas īstenošanā un atbalstīja visus skolas pasākumus. Tikāmies bieži - reizi mēnesī: bija sapulces, runājām par darbu, vecāki nāca uz klašu audzinātāju metodiskās apvienības sēdēm, pārbaudīja mācību grāmatu kārtību un dienasgrāmatas. Lai mums veicas arī šogad! Paldies visiem vecākiem, kas atbalsta skolas prasības, nopietni rūpējas par saviem bērniem, jo tā mēs kopīgi veidojam nākamo personību!”

Vecāku nedēļas skolā pērn bija pirmo reizi gan vecākiem, gan pedagogiem. Bija ļoti pozitīvi sadarbības piemēri – skolotāja Inese Baltmane kopā ar savas audzināmās klases skolēniem un viņu vecākiem aizbrauca ekskursijā uz Valmieru, uz teātri – vecāku nedēļā kopīgs pasākums, kolosāli! Bērni pat laimīgi, ka vecāki pirmo reizi tādā apritē.

Pedagogu kolektīvs domā par 3 karogiem mastos skolas priekšā – blakus skolas karogam vēl varētu būt valsts un ES karogi, jo Staiceles vidusskola ir UNESCO asociētā skola. Paldies skolas saimniekam Imantam Ģedertam par ieguldīto lielo darbu skolas remontēšanā.

Zināšanai, kā Staiceles vidusskolā strādās ar skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpējiem. Ja skolotājs novēro skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, viņš vispirms mēģina vērst visu par labu saviem spēkiem (zvans vecākiem, sarunas ar skolēnu) vai ziņo klases audzinātājam. Klases audzinātājs atrisina šo problēmu pats vai raksta ziņojumu KMA, lūdzot kolēģu iesaistīšanos nopietnās problēmas risināšanā. Nākamais solis ir paplašinātā KMA sēde (pedagogi, skolas vadība, pašvaldības darbinieki, vecāki). Ja pārkāpums turpinās, lietu nodod izskatīšanai pašvaldībā. Ja skolēns rīkojies huligāniski, tiek rakstīts ziņojumu direktoram un policistam, sodu par bērna neaudzināšanu saņem vecāks.

P.S. Staiceles vidusskolas audzināšanas darba programmu varat aplūkot interneta mājas lapā www.staicelesnovads.lv/2007_2012/vidusskola - audzināšanas darba sadaļā.

Sagatavoja Ieva Drone