Staicele - Reportāžas - Skolotāji ciemojas Valmierā

12.04.2007.

Skolotāji ciemojas Valmieras Viestura vidusskolā

12. aprīlī Staiceles vidusskolas skolotāji, uzaicinot līdzi arī Alojas vidusskolas kolēģus, devās šajā mācību gadā jau otrajā pieredzes apmaiņā - …


… uz Valmieras Viestura vidusskolu.

Pēc gardām pusdienām skolas kafejnīcā vispirms kopā ar Viestura vsk. direktoru Ivaru Briedi izstaigājām šīs mācību iestādes, kurai jau 67 gadi, telpas. Tā sākotnēji celta 200 skolēniem, bet tagad tur mācās 920 skolēni. Skolā 39 klašu komplekti, strādā 70 pedagogi. Direktors lepojas, ka 25 no tiem ir pašu absolventi, kuri ieguvuši izglītību un atgriezušies darbā savā skolā. Tā vieglāk uzturēt viesturiešu garu, tradīcijas un kārtību. Direktors Ivars Briedis skolu vada jau 23 gadus, viņa vārdam te ļoti liela autoritāte.

Gadu gaitā uzceltas vairākas piebūves, izbūvēti bēniņi, tur iekārtotas klases.


Skats no augšējā stāva loga. Kad skolai cēla piebūves, smiltis neaizveda, bet izveidoja kalniņu.


Skolas gaiteņu sienas rotā audzēkņu mākslas darbi.


Gaitenī pie direktora kabineta fotogrāfiju izstādes ik pa laikam tiek mainītas, bez tām vairs viesturieši neprot dzīvot.


Kādā sākumskolas klases telpā.


Ivars Briedis (attēlā centrā) priecājas par izremontēto aktu zāli.

Direktors pamatoti lepojās ar kādu savu sapni, kurš piepildījies – kamīnzāli jeb telpu klašu vakariem. Šo zāli, telpu trūkuma dēļ, izmanto arī ikdienā, kad tiek organizētas lekcijas vai videomateriālu skatīšanās vairākām klasēm kopā.


Sarunas norisinājās kamīnzālē.

Ar direktoru staicelieši apsprieda jautājumus, kā kolēģi tiek galā ar dažādām skolas ikdienas problēmām: pīpētājiem, stundu kavētājiem, nesekmīgajiem. Viestura vidussskolā īpaši stingrs kontrolētājs, un pārkāpēju sodītājs ir pats direktors, nekādas atlaides vai auklēšanās. Nopietnas sarunas ar vecākiem bērnu klātbūtnē tiek veiktas pārkāpuma brīdī. Tā kā to skolēni zina, tad prasības respektē.

Karmena Goba, direktora vietniece mācību darbā, pastāstīja, ka vidusskolā realizē 3 programmas – matemātikas - informātikas, sociālo - humanitāro zinību un vispārizglītojošo. Lai iestātos vidusskolā, ir atestātu konkurss, pārbaudes darbi tikai atsevišķos gadījumos. Vidusskolas klases pamatā tiek komplektētas no pašu skolēniem. Šogad, telpu trūkuma dēļ, būs tikai 2 vidusskolas klases.

Maira Tiltiņa, direktora vietniece audzināšanas darbā, stāstīja par skolas tradīcijām. Pirms Ziemassvētkiem skolā ir Labdarības nedēļa. Notiek tirdziņi, kur bērni par simbolisku samaksu tirgo pašu atnestās mantas. Notiek labdarības koncerti. Šajos pasākumos iegūto naudu ziedo dažādiem labdarības mērķiem. Šogad pirmo reizi atbalstīja 5 pašu ģimenes, kurām vajadzīga palīdzība.

10. klases uzņemšanu, ko dēvējam par Aristoteļa svētkiem, viesturieši veido interesantu, atraktīvu, par noteiktu tēmu, kuras ietvaros organizē dažādas darbnīcas. Šī gada Holivuda bija ar filmēšanas, grimēšanas u.c. darbnīcām un izvērtās par interesantu pasākumu jaunajiem vidusskolēniem.

Valmieras Viestura vidusskola lepojas ar teātri Sprīdītis, pūtēju orķestri, sporta dejotājiem, daudziem Latvijā pazīstamiem cilvēkiem, kuri savā laikā tur mācījušies. Pāris reizes gadā skolā notiek balles ar dzīvo mūziku un svētku tērpos. Skola piedāvā plašas iespējās interešu izglītībā – katru gadu darbojas apmēram 30 pulciņi! Pulciņu dalībnieki pabijuši daudzās ārvalstīs, skolai ir ilgstoša sadarbība ar Igauniju, Dāniju, Vāciju, Somiju.

Pajautāju šī pasākuma organizētājai – direktora vietniecei audzināšanas darbā A. Rudzītei, kāpēc tieši Viestura vidusskola un kādas atziņas gūtas pieredzes apmaiņā. A. Rudzīte pastāstīja:

“Tā kā zinu, cik augsta līmeņa vidusskola tā ir, tad aicināju kolēģus turp aizraukt. Atziņas jau var gūt, ieklausoties ikkatrā cilvēkā, īpaši – ja viņš ir spēcīga personība ar lielu pieredzi. Tāds ir Valmieras Viestura vsk. direktors Briedis. Izstaigājām skolu, apskatījām kabinetus, parunājāmies ar pedagogiem. Salīdzināju, kā strādājam mēs un kā dara viesturieši, lielu atšķirību jau nav, Valsts Izglītības likums jāpilda visiem, bet, piemēram, dažas būtiskas atšķirības – brīvdienās Viestura vidusskolā mācās visi skolēni (pēc viņu iesniegumiem), kas kavējuši stundas; sodīti ar Ls 5 tiek skolēni (tāds ir pašvaldības lēmums), kas skolas teritorijā smēķē; direktors zibenīgi rīkojas (darbs ar vecākiem), ja kāds pārkāpis skolas iekšējās kārtības noteikumus (viņš mēdz staigāt pa skolu ar sarkanu mapīti, kurā visu !!! audzēkņu vecāku telefonu numuri).

Man ļoti patīk mākslas darbi skolā, tik būtisks skolēnu audzināšanā ir telpu noformējum!”

Ceru, ka redzētais un dzirdētais rosinās Staiceles pedagogus un skolas vadību jaunām idejām.

Ar skolotājiem kopā bija Ieva Drone