Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

STAICELE - "Eiropas stārķu pilsētu organizācijas" dalībniece

Mājas lapa: http://www.storkcity.org/
 

"EIROPAS STĀRKU PILSĒTU ORGANIZĀCIJA"
Liela iela 7, Staicele, Limbažu rajons, LV-4043

Kontaktpersona: Ārija Daugule
t. +371 29166998,
arijadaugule@gmail.com

AKTUALITĀTES:


19.09.2010. 10.Eiropas Stārķu pilsētu organizācijas konference Taujenai, Lietuvā


19.09.2009. Ikgadējā ESCO konference šogad notika Storkovā


23.09.2008. Staicelieši 8. Eiropas Stārķu pilsētu organizācijas (ESCO) konferencē Moldovā


• 20.08.2008. Salmu festivāls Storkovā, Vācijā


• 15.09.2007. 7. ESCO konference Demenē

• 01.-30.06.2007. Konkurss - viktorīna "Ko tu zini par Latgali, Daugavpils raj. un Demeni"?

• 5.08.- 12.08. 2006. Staiceles 3 jaunie floristi un floristikas studijas vadītāja dosies uz Vācijas pilsētu Storkow, lai piedalītos „Eiropas stārķu pilsētu organizācijas” un Storkow organizētajā starptautiskajā floristikas nometnē 5. Salmu festivālā, kura devīze - "Dzīve ap laupītāju pili"

• 20.-22.10.2005.  ESCO 5. konference, Komarovce, Slovākija   2001.gada 28. aprīlī Staicelē tika nodibināta savdabīga starptautiska organizācija, kas savās rindās apvieno Eiropas pilsētas, kuru ģerboņos attēlots stārķis. Kaut arī Eiropā ir apzinātas vairāk kā 30 pilsētu ar stārķa simbolu ģerbonī, jaundibināmajā organizācijā tika pārstāvētas - Storkow (Vācija), Busk (Ukraina), Stolin (Baltkrievija), Komarovce (Slovākija), Luka nad Jihlavou (Čehija) un Staicele (Latvija).


Vēsturisks brīdis. Tiek parakstīts „ESCO” dibināšanas protokols.


Organizācijas dibināšanas konferences laikā.


”ESCO”dibinātāji- dalībvalstu pārstāvji pie viena no lielākajiem stārķiem- Staiceles ģerboņa no ziediem.

   2003.gadā par organizācijas biedri kļuva Ramygala (Lietuva) , bet 2005.gadā – Demenes pagasts (Latvija).
   Stārķu pilsētas ir dažādas- tās atrodas katra savā valstī, tām ir atšķirīgas kultūras tradīcijas, vēsture, sociālekonomiskā situācija, tām ir dažāds iedzīvotāju skaits. Vairumā pilsētu tas balansē uz 2000 iedzīvotāju atzīmes, taču ir arī ESCO pilsētas, kurās dzīvo vairāk kā 10 000 cilvēku (Busk, Stolin).
   Ikgadējās konferencēs, kas notiek katru gadu citā ESCO dalībpilsētā (2002.gadā konferences rīkotāji bija Storkow (Vācija) pilsētas saimnieki, 2003.gadā – Buskas(Ukraina) pilsēta, 2004.gadā – Luka nad Jihlavou (Čehijas Republika), 2005. gadā- Komarovce –Slovākijā, bet 2006.gadā nama mātes lomu uzņēmusies Ramygala ( Lietuva)), tiek izvērtēts paveiktais un pārrunāts, kādas aktivitātes veicamas nākamajā darbības gadā.


2002.gada 3.-4.maijs. Storkow(Vācija). ESCO dalībpilsētu mēri palīdz stārķu ligzdas uzstādīšanas darbos / Stārķu ligzdas pacelšana.


2002.gada 3.-4.maijs. Storkow( Vācija) . 2.ESCO konferences delegāti.


Organizācijas mērķis:

Attīstīt savstarpējo sadarbību un dalīties pieredzē ekonomikas, kultūras, tūrisma, izglītības,
vides aizsardzības un sociālajā jomā.

Organizācijas misija:

Apvienojot vienā organizācijā Eiropas pilsētas, kuru ģerboņos attēlots stārķis, veidot
savstarpēji izdevīgus kontaktus un pārrobežu sadarbību.

Organizācijas uzdevumi:

• Veidot sadarbības tīklu Eiropa caur ekonomiskajiem un kultūras sakariem;
• Dalīties pieredzē , izstrādāt un realizēt videi draudzīgu politiku;
• Attīstīt sadarbību starp uzņēmumiem dalībpilsētās;
• Organizēt starptautiskas dabas aizsardzības konferences un izstādes;
• Attīstīt sadarbību tūrisma, mākslas un kultūras jomā, organizējot izstādes un pasākumus
dalībpilsētās.
• Iesaistīt vietējo sabiedrību. It sevišķi jauniešus un skolniekus starptautiskās dabas
aizsardzības, kultūras un sporta programmās;
• Veidot starptautisku dabas aizsardzības ekspertu tīklu,
• Sekmēt demokrātijas attīstību, veicinot sadarbību starp skolām, nevalstiskajām organizācijām,
vietējiem māksliniekiem;
•Veicināt esošas lauku vides saglabāšanu un identitātes stiprināšanu;

Organizācijas aktivitātes:

• 2002.gada septembrī noorganizēta jauniešu nometne sadarbībā ar Rīgas 49.vidusskolu „Vide ir arī tavas mājas”;
• 2002.gada vasarā noorganizētais starptautiskais džeza saksofona festivāls „Spožā nots”;
• 2003.gadā Baltijas-Amerikas Sadarbības fonda finansējumu guvušais projekts „Glābiet profesora namu” (starptautisks bērnu zīmējumu konkurss);
• 2003.gadā finansējumu guvušais projekts ”Pa svēteļa pēdām” ar kura palīdzību izstrādāts Staiceles pilsētas plāns ar tūrisma informāciju;
• 2005.gada pavasarī izsludināts bērnu zīmējumu konkurss „Mana pilsēta-stārķu pilsēta”;
• 2005.gada 2.-5.augustā noorganizētais Baltijas valstu džeza saksofonistu festivāls „Spožā nots- 2005” R.Raubiško piemiņai;
• 2005.gada 1.-10.augustā kopīgi ar Ramygala (Lietuva) noorganizētā bērnu keramikas nometne „Radot sev, dodu citiem”.
• 2005.gada rudenī izsludināts konkurss „Eiropas stārķu pilsētas”.

• ESCO 5. konference >>> 20.-22.10.2005. Komarovce, Slovākija

• 2006.gada 1.marts izsludināts konkurss „Ko stāsta ( dzied, dzejo, zīmē) par manu putnu” . Konkursa mērķauditorija -Latvijas putnu pašvaldības.
Balto stārķu ligzdas Staiceles pilsētā un lauku teritorijā
1 .nodaļa. Nosaukums

1.1."Eiropas Stārķu pilsētu organizācija" (turpmāk tekstā - Organizācija) ir biedrība, kas darbojas starptautiskā līmenī.
1.2. Organizācijas nosaukuma saīsinājums ir "ESCO".
1.3. Organizācijas simboliku veido aplis ar Eiropas kontūru fonā, uz tā balts stārķis. Organizācijas saīsināts nosaukums "ESCO", apkārtējo malu veido Organizācijas biedru (pilsētu) ģerboņi.

2.nodaļa. Darbības mērķis un uzdevumi
2.1. Organizācijas darbības mērķis ir attīstīt savstarpējo sadarbību starp pilsētām un dalīties pieredzē ekonomikas, kultūras, tūrisma, izglītības, vides aizsardzības un sociālajā jomā.
2.2. Organizācijas darbības uzdevumi ir:
2.2.1. veidot sadarbības tīklu Eiropā caur ekonomiskajiem un kultūras
sakariem;
2.2.2.dalīties pieredzē, izstrādāt un realizēt videi draudzīgu politiku;
2.2.3. attīstīt sadarbību starp organizācijām dalībpilsētās;
2.2.4. sekmēt demokrātijas attīstību, veicinot sadarbību starp skolām, nevalstiskajām organizācijām, vietējiem māksliniekiem;
2.2.5. veicināt esošās lauku vides saglabāšanu un identitātes stiprināšanu;
2.2.6. iesaistīt vietējo sabiedrību starptautiskās dabas aizsardzības, kultūras un sporta programmās;
2.2.7. attīstīt sadarbību tūrisma, mākslas un kultūras jomā.

3.nodaļa. Darbības metodes
3.1. Organizācija darbības mērķa un uzdevumu izpildei:
3.1.1. organizē regulāras tikšanās pilsētu vadītājiem pieredzes apmaiņai dažādās jomās;
3.1.2. rīko regulārus kultūras un sporta pasākumus un izstādes dalībpilsētās;
3.1.3. iesaista vietējo sabiedrību, skolu jaunatni, nevalstiskās organizācijas un vietējos māksliniekus starptautiskās dabas aizsardzības, kultūras un sporta programmās;
3.1.4. veido starptautisku dabas aizsardzības ekspertu tīklu, organizē starptautiskas dabas aizsardzības konferences un izstādes;
3.1.5. piesaista līdzekļus no investoriem, fondiem un citiem līdzekļu avotiem kopprojektu realizācijai;
3.1.6. sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu līdzīgām organizācijām;
3.1.7. veic citas likumos atļautās darbības.

4.nodaļa. Augstākā lēmējinstitūcija
4.1. Organizācijas augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.
4.2.Kārtējās kopsapulces sasauc valdes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības, bet ne
retāk kā reizi gadā. 4.3.Ārkārtas kopsapulces sasauc valdes priekšsēdētājs saskaņā ar statūtiem uz
valdes, revidenta vai 1/10 daļas biedru pieprasījuma. 4.4.Kopsapulce ir lemttiesīga un tās lēmumi ir saistoši Organizācijai, ja tajā piedalās
vairāk kā puse biedru.
4.5. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.
4.6. Kopsapulcei ir tiesības:
4.6.1. apstiprināt Organizācijas statūtus un grozījumus tajos;
4.6.2. ievēlēt valdi un tās priekšsēdētāju;
4.6.3. noteikt valdes locekļu skaitu;
4.6.4. noteikt valdes darbības ilgumu;
4.6.5. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
4.6.6. izvirzīt un apstiprināt Organizācijas darba prioritātes;
4.6.7. apstiprināt Organizācijas simboliku;
4.6.8. pieņemt lēmumu par biedru uzņemšana un izslēgšanu statūtos noteiktajā kārtībā;
4.6.9. izveidot kapitālsabiedrības (uzņēmumus) un organizācijas, kā arī lemt par dalību tajās;
4.6.10. pieņemt lēmumu par Organizācijas reorganizēšanu vai pašlikvidāciju;
4.6.11. izlemt citus jautājumus.

5.nodaļa. Izpildinstitūcija
5.1. Organizācijas pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir valde.
5.2. Organizācijas valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem. Valde pati sadala savus pienākumus valdes locekļu starpā.
5.3.Organizācijas valdi ievēl kopsapulce uz diviem gadiem.
5.4. Valde:
5.4.1. nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi;
5.4.2. vada un pārzina Organizācijas lietas;
5.4.3. pārvalda Organizācijas mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un kopsapulces lēmumiem;
5.4.4. uz līguma pamata ne retāk kā reizi gadā pieaicina revidentu Organizācijas darbības kontroles veikšanai;
5.4.5. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Organizācijas darbībā;
5.4.6. sagatavo ziņojumu kopsapulcei par Organizācijas darbību;
5.4.7. apstiprina darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma likmes;
5.4.8. veic citus Organizācijas darbībai nepieciešamus pasākumus.
5.5. Kārtējās valdes sēdes pēc vajadzības sasauc valdes priekšsēdētājs. Ārkārtas valdes sēdes ir tiesīgs sasaukt jebkurš no valdes locekļiem. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās visi valdes locekļi. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso visi klātesošie valdes locekļi.
5.6. Organizācijas ikdienas darbu vada valdes priekšsēdētājs.
5.7. Valdes priekšsēdētājs:
5.7.1. nodrošina kopsapulču un valdes lēmumu izpildi;
5.7.2. pārstāv Organizācijas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos (kapitālsabiedrības), kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās;
5.7.3. kārto uzdevumus Organizācijas budžeta ietvaros;
5.7.4. iesniedz valdei un kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
5.7.5. pieņem un atbrīvo no darba algotus darbiniekus, izdod rīkojumus, kas obligāti algotajiem darbiniekiem;
5.7.6.izlemj citus ikdienas jautājumus.
5.8. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Organizāciju atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi tikai savstarpēji kopīgi. Kopsapulce vai valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama kopsapulces vai attiecīgi valdes piekrišana.

6.nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija
6.1. Organizācijas darbības kontroles veikšanai valde ieceļ revidentu uz vienu gadu.
6.2. Organizācijas revidents nevar būt Organizācijas valdes loceklis.
6.3. Organizācijas revidents:
6.3.1. veic Organizācijas dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu revīziju;
6.3.2. dod atsauksmi par vadības institūciju darbību;
6.3.3. dod atsauksmi par Organizācijas budžetu un gada pārskatu;
6.3.4. izvērtē Organizācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;
6.3.5. sniedz ieteikumus par Organizācijas finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
6.3.6. veic citus kopsapulces uzticētos uzdevumus.
6.4. Revidents veic revīziju kopsapulces vai valdes noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
6.5. Kopsapulce nevar apstiprināt Organizācijas gada pārskatu un bilanci bez Organizācijas revidenta slēdziena.

7. nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi
7.1.Par Organizācijas biedru var kļūt jebkura Eiropas pašvaldība, kuras ģerbonī ir stārķis, kas ir ieinteresēta Organizācijas darbībā, atbalsta un apņemas ievērot šos statūtus un citus Organizācijas vadības institūciju lēmumus.
7.2. Lai kļūtu par organizācijas biedru, pašvaldības pilnvarotam pārstāvim jāiesniedz pieteikums Organizācijas valdei. Lēmumu par biedru uzņemšanu un izslēgšanu pieņem ar klātesošo lemttiesīgo kopsapulces biedru balsu vairākumu.
7.3. Biedru var izslēgt no Organizācijas, ja:
7.3.1. nepienācīgi pilda savas saistības pret Organizāciju;
7.3.2. ir nodarījis Organizācijai morālu vai materiālu kaitējumu.
7.4.Par iestāšanās vai izslēgšanas dienu uzskatāma diena, kad par to pieņemts
lēmums. 7.5.Gadījumā, ja biedrs izstājas pēc paša vēlēšanās vai tiek izslēgts, biedru maksas
netiek atmaksātas.
7.6. Ja Organizācijas biedri vai biedru grupa izstājas vai tiek izslēgti no Organizācijas, tiem nav tiesību pretendēt uz (vai censties atsavināt) Organizācijas īpašumu, tā daļām un finanšu līdzekļiem, kā arī turpmāk lietot Organizācijas nosaukumu.

8.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
8.1. Organizācijas biedriem ir tiesības:
8.1.1. piedalīties Organizācijas pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā;
8.1.2. saņemt informāciju par Organizācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Organizācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
8.1.3. piedalīties visos Organizācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Organizācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
8.1.4. brīvi izstāties no Organizācijas, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.
8.2. Organizācijas biedru pienākumi ir:
8.2.1. ievērot Organizācijas statūtus un pildīt kopsapulces un valdes lēmumus;
8.2.2. katru gadu nomaksāt biedru naudu;
8.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Organizācijas mērķa un uzdevumu realizēšanu.
8.3. Katra pašvaldība var tikt pārstāvēta Organizācijā ar neierobežotu fizisko personu
skaitu, bet katram Organizācijas biedram (katrai pašvaldībai) ir viena balss.

9.nodaļa. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība
9.1. Organizācijas līdzekļus veido:
9.1.1. biedru ikgadējās biedru maksas;
9.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
9.1.3. ienākumi no uzņēmējdarbības;
9.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Organizācijas uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
9.1.5. citi atļauti ienākumi.
9.2. Organizācijas līdzekļi saskaņā ar kopsapulces vai valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
9.2.1. Organizācijas mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
9.2.2. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Organizācijas darbības nodrošināšanu.
9.3.Organizācijas līdzekļus nedrīkst izmantot savtīgiem darījumiem, nedz arī sadalīt biedru starpā.
9.4. Par Organizācijas līdzekļu izmantošanu atbild valde.

10.nodaļa. Darbības izbeigšana
10.1. Organizācijas darbība tiek izbeigta, ja par to kopsapulcē nobalso vairāk kā 2/3 klātesošo biedru, vai arī citos gadījumos, kurus nosaka LR likumdošana.
10.2. Atlikušie naudas līdzekļi un manta tiek izmantoti pēc kopsapulces lēmuma statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai.

Valdes priekšsēdētājs: Jānis Bakmanis
Apstiprināti Staicelē, 2005.gada 19.oktobrī.

 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī