Ceturtdiena, 2024. gada 23. maijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staiceles pilsētas dome - PROJEKTI

09.04.2009. Par Staiceles pašvaldības iesniegtajiem un apstiprinātajiem projektiem2008. gads

Pašvaldības projekti
 

Projekts:

„Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”,

iesniegšanas laiks no 15. novembra līdz 15. decembrim 2008. gadā.

Sagatavo Digna Čuikova.

Projektā paredzēts:

Ar keramikas un tekstiliju amatniecības nozarēm saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana.

Projekta pretendenti ir akreditēti muzeji un maksimālais finansējums ir 140 000 lati.

Projekts:

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”- Staiceles pašvaldības ceļu rekonstrukcija un publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana.

Iesniegšanas laiks no 1. decembra līdz 19. decembrim 2008.gadā.

Sagatavo Digna Čuikova.

Projektā paredzēts:

Lielās ielas rekonstrukcija, ietves izbūve, apgaismošanas ierīkošana, gājēju celiņu izbūve uz skolu caur parku. Vīķos ir paredzēts rekonstruēt ceļu.

Projekta pretendenti ir pašvaldības. Maksimālais finansējums ir 140 000 lati.

Projekts:

„Muzeju modernizācija”.

Iesniegts 15. oktobrī.

Sagatavoja Digna Čuikova.

Projektā paredzēts:

Iegādāties multimediju tehniku, iegādāties mēbeles, aprīkot telpu kā nodarbību un konferenču zāli. Prasītā summa no KKF 1796 lati.

Projekts:

„Brīvprātīgā ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana”.

Iesniegts 1.jūlijā 2008. gadā.

Sagatavoja Digna Čuikova.

Projektā paredzēts:

Uzbrauktuves ierīkošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ekspozīcijas iekārtošana, tehnikas iegāde.

Pretendenti ir Ainažu, Staiceles un Rīgas Ugunsdzēsības muzejs, kā arī Igaunijas muzeji.

Finansējums ir 37320 EUR.

Projekts:

„Staiceles Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, iesniegts 15. aprīlī 2008.gadā.

Sagatavoja Digna Čuikova.

Projekts atbalstīts par summu 300 Ls.

Pieprasīta tika summa 2798, 40 Ls

Paredzēts tika iegādāties mācību procesam nepieciešamās ģipša figūras un apdedzināšanas krāsni.

Tika iegādātas ģipša figūras.

Projekts:

Staiceles Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”.

Projekts iesniegts 1. aprīlī 2008. gadā,

Sagatavoja Digna Čuikova.

Projekts atbalstīts par summu 110 Ls.

Pieprasīta tika summa 2 000 Ls.

Paredzēts tika iegādāties mūzikas instrumentus.

Tika iegādāta vijole.

Projekts:

„Pilnveidojot sevi, dot citiem”- „Pivālind” jaunieši savai pilsētai”.

Projekts iesniegts 28. martā 2008. gadā.

Sagatavoja Digna Čuikova.

Projekts atbalstīts par summu 365,00 lati

Pieprasīta tika summa 700Ls

Paredzēts tika iesaistīt jauniešus muzeja un tūrisma informācijas centra darbā, apmācīt gida profesijai.

Projekts tika realizēts.

Projekts:

„Sporta materiālās bāzes uzlabošana Staiceles vidusskolā”.

Projekts iesniegts 19. februārī 2008. gadā.

Sagatavoja Digna Čuikova.

Projekts netika atbalstīts.
Projekts:

„Staiceles vecpilsētas apbūves iekļaušana Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā”.

Sagatavoja Digna Čuikova.

Projektā „Lielā iela- Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis” ir sagatavoti un iesniegti dokumenti Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un Kultūras ministrijā. Tika izgatavots Staiceles vecpilsētas apbūves teritoriju robežu plāns, kā arī ir notikušas publiskas apspriešanas.
No 2005. gada līdz 2008. gadam Staiceles pilsētas bibliotēkā īstenojas projekts „EUROPE DIRECT informācijas tīkla Staiceles informācijas punkta „Mēs Eiropā” izveide”.

Sagatavoja A. Strokša

Projekta galvenie mērķi ir - nodrošināt visaptverošu, precīzu, aktuālu un viegli pieejamu informāciju dažādām sabiedrības grupām par Latvijas dalību ES. Katru gadu tiek apgūti līdzekļi ~ Ls 6000.

2008. gadā Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras programma lasīšanas veicināšana apakšprogramma Bērnu žūrija.

Sagatavoja A. Strokša

Projekta ietvaros bibliotēkai iegādātas bērnu literatūras grāmatas Ls 61.97 apmērā.

NVO projekti ar pašvaldības līdzfinansējumu

Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju pensionāru biedrība „STAICELES SENIORI”

Projekts:

„Roku rokā, plecu pie pleca, darbosimies šodien – domājot par rītdienu!”

Projekts iesniegts 20. maijā 2008. gadā Kopienu iniciatīvu centrā programmā „Kopā ar ģimeni”.

Projektu sagatavoja Antis Bergs.

Projekts atbalstīts par summu 2988,40 lati.

Pieprasītā summa 2988,40 lati.

Pašvaldības līdzfinansējums 650 lati.

Paredzēts veikt jauniešu kluba „Čempiņš” iekštelpu remontu un jauna aprīkojuma iegādi.

Projekts pašlaik tiek realizēts.

Projekts:

„Fiziski attīstīts un priecīgs bērns – vecāku lielākā laime – tautas nākotne.”

Projekts iesniegts 20. maijā 2008. gadā konkursam „Sprīdis labākai dzīvei”

Projektu sagatavoja Aina Berga.

Pieprasītā summa 1498 lati.

Projektā bija paredzēts iekārtot bērnu rotaļu laukumu pie daudzdzīvokļu mājām Cepļu ielā.

Projekts netika atbalstīts.NVO projekti bez pašvaldības līdzfinansējuma

Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju makšķernieku biedrība „ŪDENSROZRE”

Projekts:

„Aktīva atpūta sakoptā vidē – cilvēka garīgās un fiziskās enerģijas avots.”

Projekts iesniegts 24. aprīlī 2008. gadā Limbažu rajona padomes projektu konkursā “Pilnveidojot sevi, dot citiem!”

Projektu sagatavoja Antis Bergs.

Projekts atbalstīts par summu 650 lati.

Pieprasītā summa 750 lati.

Biedrības līdzfinansējums 120 lati.

Projekts realizēts - labiekārtotas 3 atpūtas vietas Salacas krastā Staiceles pilsētas teritorijā.

Staiceles pilsētas “Līvānciema” interešu grupa

Projekts:

“Dodot gūtais - neatņemams!”

Projekts iesniegts aprīlī 2008. gadā Limbažu rajona padomes projektu konkursā “Pilnveidojot sevi, dot citiem!”

Projektu sagatavoja Inga Konrāde un Velta Andersone.

Projekts atbalstīts par summu 608.10 lati.

Pieprasītā summa 728 lati.

Interešu grupas līdzfinansējums 318.96 lati.

Projekts realizēts – notikusi talka apkārtnes sakopšanai un rotaļlaukuma labierīkošanai, notikušas sacensības bērniem - gan pirmsskolas vecumam, gan skolniekiem, gan sacensības volejbolā - jauniešiem, noorganizēta ekskursija sacensību uzvarētājiem uz Siguldu.Staiceles Radošo sieviešu klubs „Stazele”

2008. gadā noslēdzās ESF un valsts līdzfinansētais projekts „Bezdarbnieku apmācības cikls „Sāksim darboties!”” Sagatavoja A. Strokša Projekta gaitā Staicelē tika noorganizēti vairāki apmācību kursi – floristika, angļu valoda, datorkursi, projektu rakstība, grāmatvedības u.c. kursi. Apgūti Ls 23537,79
2008. gadā noslēdzās ESF un valsts līdzfinansētais projekts „Apmācību cikls „No idejas līdz realitātei”.

Sagatavoja A. Strokša

Projekta gaitā nianses projektu rakstībā ESF apguva 17 dažādu tuvējo organizāciju pārstāvji – no biedrībām, pašvaldības. Apgūti Ls 4495,70
Projekts:

„Par tīru un sakoptu vidi”.

Projekts iesniegts aprīlī 2008. gadā Limbažu rajona padomes projektu konkursā “Pilnveidojot sevi, dot citiem!”

Projektu sagatavoja Inese Timermane.

Projekts atbalstīts par summu 535 lati.

Projekts tika realizēts, lai sakoptu apkārtējo vidi un dotu iespēju jauniešiem un citiem Staiceles iedzīvotājiem piedalīties pilsētas sakopšanā. Par projektā iegūtajiem līdzekļiem tika iegādāti materiāli dīķa nostiprināšanai un atpūtas vietas ierīkošanai pie tā – pilsētas centrā pie Tūrisma un informācijas centra (TIC). Nākošajā gadā tiks meklēti līdzekļi atpūtas vietas pilnveidošanai.
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī