www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

17.06.2009.

DOMES SĒDE 2009.GADA 17.JŪNIJĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Andris Krūzītis, Anita Strokša, Andrejs Šišlo, Aigars Apiņš.

· Apstiprināja Konkursa nolikumu „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Staiceles vidusskolā”.

· Pieņēma lēmumu par dzīvokļa jautājumiem 4 personām.

· Nolēma izdarīt grozījumus Staiceles pilsētas domes 2006.gada 15.novembra lēmumā Nr.288 „Par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu” un izteikt to sekojošā redakcijā:

„1.Sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunkaktiņi” Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra Nr.6637 004 0005, divos atsevišķos zemes gabalos.

2.Atdalāmajam zemes gabalam 37,49 ha platībā piešķirt nosaukumu „Īģesmala”, Staiceles pilsētas lauku teritorija. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0105 – Pārējā lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā zeme.

3.Paliekošajam zemes gabalam 40,1 ha platībā saglabāt nosaukumu „Jaunkaktiņi”, Staiceles pilsētas lauku teritorija. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0201 – Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā mežsaimniecībā izmantojamā zeme.”

Atzīt par spēku zaudējušu Staiceles pilsētas domes 2008.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.88 „Par grozījumiem Staiceles pilsētas domes 15.11.2006. lēmumā Nr.288 „Par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu”.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu Lauku iela 8, Staicelē, kadastra numurs 6617 002 0019, divos atsevišķos īpašumos.

1.1. Atdalāmajam zemes gabalam 0,8381 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6617 002 0024, piešķirt adresi Dzirnavu iela 18A, Staicele, LV-4043. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

1.2. Paliekošajam zemes gabalam 10,59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6617 002 0019 saglabāt adresi Lauku iela 8, Staicele, LV-4043. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunkaktiņi”, Staiceles lauku teritorijā, kadastra numurs 6637 004 0005, divos atsevišķos īpašumos.

1.1. Atdalāmajam zemes gabalam 21,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6637 004 0005, piešķirt nosaukumu „Īģeslīči”, Staiceles lauku teritorija, LV-4043.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0102 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

1.2. Paliekošajam zemes gabalam 18,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6637 004 0006 saglabāt nosaukumu „Jaunkaktiņi”, Staiceles lauku teritorija, LV-4043.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

· Nolēma noteikt, ka zemes vienība „Pileņģi” 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6637 001 0236 Staiceles lauku teritorijā, uz kuras atrodas ēkas un būves, nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai un ir nepieciešama ēku uzturēšanai.

· Nolēma pieņemt zināšanai Jāņa Bakmaņa paskaidrojumu par rīkojuma došanu SIA „Bazalts” būvgružu izgāšanai uz Ivetas Simonsenas zemes „Rēciemos”.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par maiju – Ls 103,60.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 982,00.

· Pieņēma lēmuma par vienas personas ievietošanu pansionātā.

· Apstiprināja izcenojumu par apkuri un ūdens apsildi internāta ēkai no 01.jūnija līdz 31.augustam – 34,08 Ls (trīsdesmit četri lati 08 santīmi) bez PVN par 1 megavatu.

· Apstiprināja Konkursa komisiju „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Staiceles vidusskolā” 5 cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Juris Krastiņš, Staiceles vidusskolas direktors

Komisijas locekļi
– Anda Štelce, Staiceles vidusskolas lietvedības sekretāre
- Alda Grāvere, Staiceles vidusskolas direktora vietniece mācību darbā
- Jautrīte Pelēkā, Staiceles vidusskolas skolotāja
- Indulis Graviņš, Staiceles vidusskolas domes pārstāvis.
 

Lēmumus publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite