www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

20.05.2009.

DOMES SĒDĒ 2009.GADA 20.MAIJĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Andris Krūzītis, Anita Strokša, Andrejs Šišlo, Aigars Apiņš.

· Nolēma piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā 2009.taksācijas gada otrā pusgadā, pamatojoties uz likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.punktu, V.Sprincei par nekustamo īpašumu „Vētras”.

· Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Mežmalas”, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

· Nolēma noteikt izcenojumu telpu nomai par dzīvošanu Staiceles vidusskolas klašu telpās – 1,50 Ls bez PVN diennaktī no cilvēka.

· Nolēma uzdot Staiceles vidusskolas direktoram J.Krastiņam līdz 01.jūnijam izstrādāt Konkursa nolikumu „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Staiceles vidusskolā”.

· Nolēma izstāties no Latvijas Pašvaldību savienības, pamatojoties uz biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” Statūtu 3.4.punktu.

· Nolēma ņemt Staiceles pilsētas domes bilances uzskaitē no VAS „Privatizācijas aģentūra” pārņemtos valsts nekustamos īpašumus:

- nekustamo īpašumu Lielā ielā 36, Staicelē:

· dzīvojamo māju Lielā ielā 36, Staicelē (kadastra apzīmējums 6617 001 0214 005) ar kadastrālo vērtību Ls 5186,00,

· saimniecības ēku/pagrabu (būves kadastra apzīmējums 6617 001 0214 008) ar kadastrālo vērtību Ls 732,

· šķūni (būves kadastra apzīmējums 6617 001 0214 028) ar kadastrālo vērtību Ls 64;

- nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju Dzirnavu ielā 12A, Staicelē (būves kadastra apzīmējums 6617 001 0273 001) ar kadastrālo vērtību Ls 37112;

- nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju (nepabeigto celtniecību) Cepļu ielā 9B (būves kadastra apzīmējums 6617 001 0275 001) Staicelē ar kadastrālo vērtību Ls 27552.

· Nolēma piedalīties ar līdzfinansējumu Ls 160,00 NVO „Saulgriezes” projektā „Ikvienam savas tautas mūžs līdz gavilēm, līdz sāpei jāizdzīvo”.

· Nolēma apstiprināt Tūrisma informācijas centra gida pakalpojuma izcenojumu stundā:

- Latviešu valodā - bez PVN 2,89 Ls, PVN 21% 0,61 Ls, kopā 3,50 Ls;

- Svešvalodā – bez PVN 4,55 Ls, PVN 21% 0,95 Ls, kopā 5,50 Ls.

· Nolēma apstiprināt ieejas maksu Staiceles lībiešu muzejā „Pivālind”:

- Skolēniem, studentiem, pensionāriem – 0,40 Ls;

- Pieaugušajiem – 0,60 Ls;

- Gida pakalpojums – 1,00 Ls;

- Staiceles pilsētas un lauku teritorijas iedzīvotājiem – bezmaksas;

- Pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem un represētajām personām – bezmaksas;

- Pasākuma dalībniekiem muzejā – bezmaksas;

- Vienai personai, kura regulāri pavada ekskursantu grupas – bezmaksas.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 2009.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pamatbudžetu2009.gadam””.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2009.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par speciālo budžetu2009.gadam””.

· Pieņēma lēmumu par dzīvokļa jautājumiem 7 personām.

· Nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam - dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai (kadastra numurs 6637 001 0137) adresi: „Mūrnieki”, Staiceles lauku teritorija, Limbažu rajons, LV-4043.

· Ņemot vērā Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra norādījumus pamatojoties uz 27.08.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, nolēma:

Izdarīt sekojošus grozījumus Staiceles pilsētas domes 17.12.2008. lēmumā Nr.217 „Par adrešu piešķiršanu”:

1. Izteikt I punkta 9.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„9. „Rozēnu ferma”, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370010024001).”

2. Izteikt I punkta 30.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„30. „Salacas kautuve”, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080102001).”

3. Izteikt I punkta 33.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„33. „Jaundzintariņi”, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370080109001).”

4. Izteikt II punkta 8.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„8.„Lazdas”, Staiceles lauku teritorija, Limbažu raj. (būves kadastra Nr.66370060076001).”

· Izskatot iesniegto detālplānojuma zemesgabalam „Eži” Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju, redakciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.punktu un LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69. un 72.punktu, nolēma:

1. Apstiprināt „Detālplānojuma zemesgabalam „Eži”, Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju” galīgo redakciju.

2. Apstiprināt detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā saistošos noteikumus Nr.7 „Par detālplānojuma zemesgabalam „Eži”, Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

3. Lēmumu publicēt Staiceles pilsētas domes informatīvajā izdevumā „Kastanis” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par aprīli – Ls 96,07.

· Nolēma atmaksāt a/s firmas „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes maija mēnesī 41 Staiceles vidusskolas skolēnam par Ls 747,18.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 1085,30.

 

Lēmumus publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite