www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

08.05.2009.

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ 2009.GADA 8.MAIJĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Anita Strokša, Andrejs Šišlo, Aigars Apiņš.

2008.gada 19.novembra domes sēdē tika pieņemts lēmums iesniegt projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Iesniegto projektu „Staiceles pašvaldības ceļu rekonstrukcija”, kas ietver Lielās ielas posma un autoostas, kā arī pašvaldības ceļa Vīķi – Indiņi rekonstrukciju, kam jau bija izstrādāti tehniskie projekti, apstiprināja un 2009. gada 17. februārī Staiceles pilsētas dome ar LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi noslēdza līgumu par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai.

Tobrīd projekta kopējais finansējums, kopā ar tehniskā projekta izstrādes izmaksām, bija 155880,10 Ls, kur 99076,34 Ls sastādīja publiskais finansējums. Cenu aptaujas rezultātā izvēlējās SIA „Ceļu būvnieks”, reģistrācijas Nr.40003916711, adrese, Juglas ielā 18, Rīga, LV-1064, kas minēto Lielās ielas posma un autoostas rekonstrukciju piedāvāja veikt par 74037,61 Ls. Cenu aptauja par pašvaldības ceļa Vīķi – Indiņi rekonstrukciju, kur izmaksas, saskaņā ar tehnisko projektu, patreiz sastāda 25093,00 Ls, noslēgsies 15.maijā.

Ņemot vērā to, ka par tehnisko projektu izstrādi pilsētas dome jau samaksājusi iepriekšējā gadā, un cenu aptaujas rezultātā piedāvājums Vīķu – Indiņi ceļa rekonstrukcijai varētu būt lētāks kā tehniskajā projektā, visu iepriekš minēto darbu veikšanai Staiceles pilsētas domei būtu nepieciešams ne vairāk kā 99130,61 Ls. Tā kā patreiz pilsētas domes rīcībā tādu brīvu līdzekļu nav, Staiceles pilsētas dome nolēma:

Lūgt Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgo komisiju atbalstīt grozījumu veikšanu Staiceles pilsētas domes Finanšu stabilizācijas projektā, atļaujot ņemt finanšu stabilizācijas aizdevumu līdz Ls 99130 (deviņdesmit deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit latu vai ekvivalentu citā valūtā) apmērā, atmaksu garantējot ar pilsētas pamatbudžetu, atliekot pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, un ar atmaksas termiņu līdz 2020.gada decembrim, lai nodrošinātu projekta „Staiceles pašvaldības ceļu rekonstrukcija” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansēšanu, kur paredzēta Lielās ielas posma un autoostas, kā arī pašvaldības ceļa Vīķi – Indiņi rekonstrukcija.

 

Lēmumu publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite