www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

15.04.2009.

DOMES SĒDĒ 2009.GADA 15.APRĪLĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Gatis Endziņš, Anita Strokša, Andrejs Šišlo, Aigars Apiņš.

• Pieņēma saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 2009.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par speciālo budžetu 2009.gadam””.

• Nolēma apstiprināt Staiceles pilsētas Domes bilanci uz 2008.gada 31.decembri ar kopsummu Ls 4696985 (četri miljoni seši simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci lati) un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu Ls 39196 (trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši lati).

• Nolēma apstiprināt SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” bilanci uz 2008.gada 31.decembri ar kopsummu Ls 47490 (četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit lati) un pārskata gada nesadalīto peļņu – zaudējumi Ls 10366 (desmit tūkstoši trīsi simti sešdesmit seši lati).

• Nolēma apstiprināt nomas maksu par kultūras nama zāles izmantošanu:
1.Diskotēkām, deju vakariem – 15% no pasākuma ieņēmumiem, bet ne mazāk kā Ls 10,00 (desmit lati) bez PVN;
2.Koncertiem, izrādēm – 5% no pasākuma ieņēmumiem, bet ne mazāk kā Ls 10,00 (desmit lati) bez PVN.

• Nolēma par Dzīvokļu, komunālās saimniecības un kārtības komitejas priekšsēdētāju apstiprināt Aigaru Apiņu.

• Nolēma apstiprināt Konkursa „Par sakoptāko sētu Staiceles pilsētā un tās lauku teritorijā” nolikumu.

• Pieņēma lēmumu par dzīvokļa jautājumiem 5 personām.

• Nolēma iznomāt zemi mazdārziņiem un lauksaimnieciskās darbības vajadzībām L.Lilenblatei-Sipko, V.Bērziņai, A.Nusbergai, A.Meņģelim.

• Nolēma piešķirt ēkām – dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai, kas atrodas uz zemes gabala „Rotas”, kadastra apzīmējums 6637 006 0053, Staiceles lauku teritorijā, adresi: „Rotas”, Staiceles lauku teritorija, Limbažu rajons, LV-4043.

• Nolēma pagarināt SIA „Ābeles”, reģ.Nr.LV44101007507, tirdzniecības vietas atļauju mazumtirdzniecībai ar pārtikas, rūpniecības un akcizētajām precēm (alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi) veikalā „Vītolu tirgotava” Staicelē, Lielā ielā 21.

• Nolēma Staiceles pilsētas domes 209.gada 27.februāra lēmumu Nr.41 (protokols Nr.3, 29§) „Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 6, Staicelē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā” izteikt jaunā redakcijā:
„Pārņemt Staiceles pilsētas domes īpašumā bez atlīdzības valsts nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 6, Staicelē, Limbažu rajonā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6617 001 0148), kas sastāv no zemes vienības 1432 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6617 001 0148), depo ēkas 130,5 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 6617 001 0148 001), noliktavas 6,4 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 6617 001 0148 002) un šķūņa 29,6 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 6617 001 0148 003) likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas veikšanai - komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai”.

• Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par martu – Ls 148,65.

• Nolēma atmaksāt a/s firmas „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes aprīļa mēnesī 41 Staiceles vidusskolas skolēnam par Ls 591,57.

• Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 1192,00.

• Nolēma apstiprināt Speciālā budžeta izlietojumu 2009.gadam”.


Lēmumus publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite