www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

18.03.2009.

DOMES SĒDĒ 2009.GADA 18.MARTĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Andris Krūzītis, Gatis Endziņš, Anita Strokša, Andrejs Šišlo, Aigars Apiņš.

· Nolēma deputātu Aigaru Apiņu apstiprināt Finanšu komitejā un Dzīvokļu, komunālās saimniecības un kārtības komitejā kā locekli.

· Apstiprināja Staiceles vidusskolā (ar bērnudārza grupām) viens skolēna izmaksas mēnesī pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības pakalpojumiem – 39,13 Ls.

· Apstiprināja Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju tūrisma attīstības un mārketinga stratēģiju.

· Pieņēma lēmumu par dzīvokļa jautājumiem 7 personām.

· Nolēma iznomāt zemi mazdārziņiem Vitai Kalniņai un Irinai Leimanei.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Pilskalni”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra numurs 6637 001 0138, divos atsevišķos īpašumos. Atdalāmajam zemes gabalam 6,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6637 001 0050, piešķirt nosaukumu „Pilskalni 1”, Staiceles pilsētas lauku teritorija. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0201 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Paliekošajam zemes gabalam 6,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6637 001 0138 un ēkām uz tā, saglabāt nosaukumu „Pilskalni”, Staiceles pilsētas lauku teritorija. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

· Nolēma atzīt, ka zemes vienība 0,1 ha platībā starp zemes gabaliem „Līciems” un „Jaunlīciemi” piekrīt valstij kā starpgabals. Zemes vienībai 0,1 ha platībā piešķīra nosaukumu „Mazlīciemi”.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par februāri – Ls 108,95.

· Nolēma atmaksāt a/s firmas „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes februāra mēnesī 41 Staiceles vidusskolas skolēnam par Ls 864,99.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 680,78.

· Nolēma piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā 2009. taksācijas gada otrā pusgadā, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.punktu, Ernai Reidei par nekustamo īpašumu „Rungas”.

· Nolēma piedalīties Rīgas pilsētas un Limbažu rajona sadarbības projektā „Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšana 2014.gadā”.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite