www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

27.02.2009.

DOMES SĒDĒ 2009.GADA 27.FEBRUĀRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Nolēma Staiceles pilsētas domes, tās iestāžu un struktūrvienību no pašvaldības budžeta finansētām štata vienībām samazināt mēneša darba algu par 10% un štata vienībai ar minimālo mēneša darba algu Ls 180,- samazināt attiecīgi darba slodzi par 10%.

· Nolēma visiem pedagogiem, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta samazināt darba slodzi par 10%.

· Nolēma: 1.Apstiprināt 2008. gada pamatbudžeta izpildi:

ieņēmumi – Ls 1169642
izdevumi – Ls 1333198
finansēšana – Ls 163556.

2.Apstiprināt 2008. gada speciālā budžeta izpildi:

ieņēmumi – Ls 125941
izdevumi – Ls 131456
finansēšana – Ls 5515.

· Pieņēma Saistošos noteikumus Nr.2 „Par pamatbudžetu 2009.gadam”.

· Pieņēma Saistošos noteikumus Nr.3 „Par speciālo budžetu 2009.gadam”.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” braukšanas karti Staiceles vidusskolas skolniecei Līgai Ozolai.

· Nolēma piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā 2009. taksācijas gadā, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.punktu, Vizmai Zaļaiskalnai par nekustamo īpašumu „Rumbas”.

· Nolēma nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirt Vilmai Neripai par zemi 0,23 ha platībā (zemes kadastra Nr.6617 001 0094), kas tiek izmantota sporta vajadzībām, 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

· Pieņēma lēmumu par dzīvokļa jautājumiem 4 personām.

· Pieņēma lēmumus, ka pamatojoties uz LR likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33. panta pirmās daļas 10.punktu, otro daļu, LR likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 2.punktu:

1) Aināram Saukum, zemes „Kronīši” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 001 0061, platība 5,5 ha, un kadastra apzīmējums 6637 001 0233, platība 2,8 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniedzis valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

2)Gatim Endziņam, zemes „Birznieki” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 002 0091, platība 33,8 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniedzis valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

3)Ritai Apinei (mirusi), zemes vienības „Robežnieki” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 001 0121, platība 0,9 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniegts valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

4)Austrim Ogam, zemes vienības „Dripatas” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 001 0130, platība 14,8 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniedzis valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma). slēgšanas.

5)Viesturam Smiltam, zemes vienības „Rūķi” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 001 0272, platība 2,7 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniedzis valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

6) Selgai Virskūnai, zemes „Jaunmurīši” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 002 0096, platība 1,7 ha, un kadastra apzīmējums 6637 003 0114, platība 1,5 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniegusi valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

7)Valdim Virsim, zemes vienības „Jaunvirši” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 003 0054, platība 18 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniedzis valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

8)Valdim Landsmanim, zemes „Rūpnieki” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 003 0063, platība 20,3 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniedzis valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

9)Zelmai Apsītei, (mirusi), zemes vienības „Zaķlaužņi” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 005 0048, platība 9,5 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniegts valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

10)Vilmai Martinsonei, zemes „Apsītes” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 005 0049, platība 9,2 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniegusi valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

10) Dzidrai Kalniņai, zemes „Upītes” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 008 0071, platība 2,0 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniegusi valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

11)Valteram Strokšam, zemes vienības „Silmači” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 008 0072, platība 3,1 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniedzis valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

12) Bruno Niedrītim, zemes vienības „Zāģētava Salaca” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 008 0103, platība 0,385 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniedzis valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

13) SIA „Salacas Būve”, zemes vienības „Kokogļu cehs Salaca” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 008 0104, platība 0,574 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniegts valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

14) Sandrim Kalniņa, zemes „Vizbuļi” Staiceles lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 001 0074, platība 2,7 ha, kadastra apzīmējums 6637 003 0087, platība 0,6 ha un kadastra apzīmējums 6637 004 0070, platība 1,0 ha, pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās ar 2008.gada 1.septembri, jo līdz 2008.gada 1.septembrim netika iesniedzis valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (līguma) slēgšanas.

· Nolēma iznomāt zemi mazdārziņiem un lauksaimniecības vajadzībām Ernai Bitmanei, Uldim Rumbam, Maijai Langenfeldei.

· Nolēma piešķirt zemes gabalam 830 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0167, kas atrodas Staiceles pilsētā, adresi: Avotu iela 1, Staicele, Limbažu rajons, LV-4043.

· Nolēma piešķirt zemes gabalam 61810 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0167, kas atrodas Staiceles pilsētā, adresi: Parka iela 5, Staicele, Limbažu rajons, LV-4043.

· Nolēma pārņemt Staiceles pilsētas domes īpašumā bez atlīdzības valsts nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 6, Staicelē, Limbažu rajonā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6617 001 0148), kas sastāv no zemes vienības 1432 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6617 001 0148), depo ēkas 130,5 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 6617 001 0148 002) un šķūņa 29,6 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 6617 001 0148 003) likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas veikšanai - komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai.

· Nolēma saskaņot 60 koku (45 baltalkšņu un 15 ievu) nociršanu zemes gabalā „Tipša zeme” kadastra apzīmējums 6617 001 0141, Staiceles pilsētā.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par janvāri – Ls 124,35.

· Nolēma atmaksāt a/s firmas „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes februāra mēnesī 41 Staiceles vidusskolas skolēnam par Ls 789,84.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 614,00.

· Nolēma atbrīvot deputātu Uldi Rumbu no deputāta pienākumu pildīšanas ar 2009.gada 28.februāri, savstarpēji vienojoties.

· Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vidzemnieki”, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

· Apstiprināja 1 m³ kanalizācijas ūdeņu pakalpojuma izcenojumu ar automašīnu GAZ 53 – 2,47 Ls.

· Nolēma atbalstīt izstrādāto projektu „Futbola siena Staicelē” (projekta kopsumma LVL 4910,21) iesniegšanai Latvijas Republikas Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās”.

· Nolēma ēkai – autogarāža „Rēciemi” (apzīmējums kadastrā 6637 508 0001), kas atrodas Staiceles lauku teritorijā, piešķirt nosaukumu „Rēciems”, Staiceles lauku teritorija, Limbažu rajons, LV-4043.

 

Lēmumus publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite