www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

21.01.2009.

DOMES SĒDĒ 2009.GADA 21.JANVĀRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Gatis Endziņš, Andris Krūzītis, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Apstiprināja Dienas aprūpes centra maksas pakalpojumu izcenojumus:

Nr.
p.k.

Cena
bez PVN

PVN
21%

Summa
ar PVN

1.

Izcenojums veļas mazgāšanai par reizi

Ls 0,43
(trūcīgiem iedzīvotājiem; visu grupu invalīdiem)

Ls 0,09

Ls 0,52

   

Ls 0,85 (pārējiem)

Ls 0,18

Ls 1,03

2

Izcenojums dušas pakalpojumiem

Ls 0,27

(trūcīgiem iedzīvotājiem; visu grupu invalīdiem)

Ls 0,06

Ls 0,33

   

Ls 0,53(pārējiem)

Ls 0,11

Ls 0,64

3.

Nomas maksa zāles izmantošanai sarīkojumiem ar banketu

Ls 5,00

(stundā)

Ls 1,05

Ls 6,05

4.

Nomas maksa zāles izmantošanai bēru gadījumos (mielasts)

Ls 12,40

Ls 2,60

Ls 15,00

5.

Nomas maksa zāles izmantošanai semināriem, sapulcēm, prezentācijām.

Ls 5,00

(stundā)

Ls 1,05

Ls 6,05

6.

Par ēdamtelpas izmantošanu sarīkojumiem ar banketu.

Ls3,00 (stundā)

Ls 0,63

Ls 3,63

7.

Nomas maksa istabas izmantošanai (diennaktī)

Ls 4,13

Ls 0,87

Ls 5,00

8.

Nomas maksa medicīnas telpu izmantošanai pakalpojumu sniegšanai.

Ls 0,41

(stundā)

Ls 0,09

Ls 0,50

· Apstiprināja Staiceles pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumus:

Nr. P. K.

Pakalpojums

Atskaites

vienība

Cena bez PVN

21%

PVN

Summa ar PVN

1.

Kopēšana no bibliotēkas materiāliem:

Formāts A4 no vienas puses

Formāts A4 no abām pusēm

Formāts A3 no vienas puses

Formāts A3 no abām pusēm

lapa

lapa

lapa

lapa

0.03

0.05

0.05

0.08

--

--

--

--

0.03

0.05

0.05

0.08

2.

Kopēšana

Formāts A4 no vienas puses

Formāts A4 no abām pusēm

Formāts A3 no vienas puses

Formāts A3 no abām pusēm

lapa

lapa

lapa

lapa

0.05

0.05

0.05

0.08

0.01

0.01

0.01

0.02

0.06

0.06

0.06

0.10

3.

Printera izdruka melnbalta

no bibliotēkas materiāliem

no klienta materiāliem

lapa

lapa

0.08

0.08

--

0.02

0.08

0.10

4.

Faksa pakalpojumi

½lapa

lapa

0.10

0.20

0.02

0.04

0.12

0.24

5.

Iesiešana ar ielīmēšanu vākos

gab.

0.85

0.18

1.03

6.

Telpu iznomāšana

Semināriem, konferencēm, prezentācijām

Apmācību kursiem

stunda

stunda

5.00

3.00

1.05

0.63

6.05

3.63

8.

Lursoft datu bāzes izmantošana

 

Saskaņā ar SIA Lursoft IT cenrādi

9.

SBA izmantošana – iespieddarbu nosūtīšana

 

Pasta pakalpojumu tarifi

· Nolēma piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā 2009. taksācijas gadā, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.punktu:

1) Arvīdam Krogzemam par īpašumu „Mārciemi”,

2) Indulim Jurim Liepiņam par īpašumu „Liepiņas”.

· Nolēma nodot atsavināšanai dzīvokli Kalēju ielā 8-12, Staicelē ar kopējo platību 52,01 m² un dzīvoklim piekrītošo dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala Kalēju ielā 8, Staicelē, kadastra numurs 6617 001 0216, domājamo daļu, pārdodot to par brīvi cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniecei Zigrīdai Lielnorai.

· Pieņēma lēmumu par dzīvokļa jautājumiem 7 personām.

· Nolēma iznomāt zemi mazdārziņiem un lauksaimnieciskās darbības vajadzībām: Z.Pelēkam un A.Spidānam.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par decembri – Ls 55,45.

· Nolēma atmaksāt a/s firmas „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes janvāra mēnesī 42 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 807,84.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 703,40.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.1 „Par dzīvokļa pabalstu”. (Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas publicēs informatīvajā izdevumā „Kastanis”).

· Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Īģeskakti”, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

· Nolēma: Deleģēt Domes priekšsēdētāju Jāni Bakmani paust Staiceles pilsētas Domes deputātu viedokli Alojas novadu veidojošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē par novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās izsludināšanu:

- noteikt, ka Alojas novada vēlēšanu komisija izveidojama 7 (septiņu) cilvēku sastāvā;

- izsludināt Alojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu no 2009.gada 23.janvāra līdz 2009.gada 29.janvārim;

- noteikt, ka Alojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstus var iesniegt Alojas pilsētas domes kancelejā, Jūras ielā 13, Alojā;

- velēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās kārtība:

· tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes (padomes) deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk - vēlētāju grupa);

· katras politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās domes (padomes) deputāts drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā 7 (septiņus) kandidātus;

· pieteikumā jānorāda:

· vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk;

· pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un iecirkņu komisijām” prasībām;

· ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi;

· ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

- prasības vēlēšanu komisijas locekļa kandidātiem:

· vēlēšanu komisija izveidojama no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

· par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās pilsētās domes, novada domes vai pagasta padomes deputāts.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite