www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

21.11.2008.

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ 2008.GADA 21.NOVEMBRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Anita Strokša, Uldis Rumba, Andrejs Šišlo.

     Staiceles pilsētas dome 2007.gada 19.decembrī pieņēma lēmumu Nr.269 „Par Alojas novada izveidošanu” ar kuru nolemts veidot Alojas novadu saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 28.jūnija rīkojumā Nr.478 „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu” un Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumos Nr.596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” noteikto Alojas novada administratīvo teritoriju, kas sastāv no Alojas pilsētas ar lauku teritoriju, Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju, Braslavas pagasta un Brīvzemnieku pagasta.

     Alojas, Braslavas un Brīvzemnieku pašvaldības ir pieņēmušas lēmumus par Alojas novada veidošanu, kas sastāv no Alojas pilsētas ar lauku teritoriju, Braslavas pagasta un Brīvzemnieku pagasta.

     Brīvzemnieku pagasta padome ir iesniegusi arī pieteikumu Satversmes tiesā, ar kuru apstrīd Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumu par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu normas, kas paredz attiecīgā pagasta, pilsētas vai novada iekļaušanu novadā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartai un Administratīvi teritoriālās reformas likumam.

     Pašlaik Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā tiek apspriesti uz 3.lasījumu iesniegtie priekšlikumi likumprojektam „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kuri attiecas uz vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu, uz kuru apspriešanu tiek aicināti arī pašvaldību vadītāji izteikt savu viedokli.

     Ņemot vērā, ka Alojas, Braslavas un Brīvzemnieku pašvaldības nav atbalstījušas Alojas novada veidošanu, kurā iekļautos arī Staiceles pašvaldība, Staiceles pilsētas Dome nolēma:

1. Atbalstīt Alojas pilsētas domes, Braslavas pagasta padomes un Brīvzemnieku pagasta padomes iniciatīvu veidot Alojas novadu, kas sastāv no Alojas pilsētas ar lauku teritoriju, Braslavas pagasta un Brīvzemnieku pagasta.

2. Lūgt LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju atbalstīt Alojas pilsētas domes, Braslavas pagasta padomes un Brīvzemnieku pagasta padomes lēmumus par Alojas novada veidošanu.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite