www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

19.11.2008.

DOMES SĒDĒ 2008.GADA 19.NOVEMBRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Gatis Endziņš, Baiba Eglīte, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi 2007.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pamatbudžetu 2008.gadam””.

· Pieņēma lēmumu par dzīvokļa jautājumiem 6 personām.

· Nolēma izdarīt Staiceles pilsētas Domes 2008.gada 17.septembra lēmumā Nr.160 „Par Staiceles pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas izveidošanu” sekojošus grozījumus:

1. Izslēgt lēmuma 1.4.punktu.

●Nolēma izdarīt Staiceles pilsētas Domes 2008.gada 17.septembra lēmumā Nr.163 „Par pašvaldībai lietojumā esošās zemes piekritību un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sekojošus grozījumus:

1. Papildināt lēmumu ar 1.4.punktu sekojošā redakcijā:

„1.4. zemes vienība (Tipša zeme) ar kadastra numuru 6617 001 0141, Staiceles pilsētā 10315 m² platībā.”

● Nolēma izdarīt Staiceles pilsētas Domes 2008.gada 17.septembra lēmumā Nr.164 „Par pašvaldībai lietojumā esošās zemes piekritību un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sekojošus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 1.4.punktu sekojošā redakcijā:

„1.4. zemes vienība Malkas dārzs ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0145 Staiceles pilsētā 14700 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 1.punktu – organizēt iedzīvotājiem siltumapgādi)”.

2. Izteikt lēmuma 1.6.punktu sekojošā redakcijā:

„1.6. zemes vienība Torņa zeme ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0208 Staiceles pilsētā 55240 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.punktu – ielu, ceļu un laukumu būvniecība un uzturēšana)”.

3. Izteikt lēmuma 1.7.punktu sekojošā redakcijā:

„1.7. zemes vienība Priežu zeme ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0210 Staiceles pilsētā 22150 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.punktu – zaļās zonas ierīkošana un uzturēšana)”.

4. Izteikt lēmuma 1.10.punktu sekojošā redakcijā:

„1.10. zemes vienība Apbūves zeme ar kadastra apzīmējumu 6617 003 0060 Staiceles pilsētā 42028 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 10.punktu – sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā)”.

Nolēma piešķirt zemes gabalam 0,2445 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0086 un uz tā atrodošām ēkām – nepabeigtai dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai, kas atrodas Staiceles pilsētā Limbažu rajonā, adresi: Ceriņu iela 6, Staicele, Limbažu rajons, LV-4043.

● Nolēma piedalīties Eiropas Savienības atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu „Staiceles pašvaldības ceļu rekonstrukcija un publiski pieejamās teritorijas labiekārtošana”.

Projekta realizācijai nepieciešamais kopējais finansējums atbilstoši izstrādāto tehnisko projektu ekonomisko daļu datiem ir LVL 146800 (viens simts četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti lati) ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Projektu finansēt ņemot aizdevumu no speciālā budžeta ceļu fonda līdzekļiem.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par oktobri – Ls 60,50.

· Nolēma atmaksāt a/s firmas „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes novembra mēnesī 44 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 649,89.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 197,-.

· Nolēma atmaksāt braukšanas biļetes Kristīnei Kļaviņai braucienam uz Alojas Ausekļa vidusskolu, pamatojoties uz 2007. gada 2. oktobra MK noteikumiem Nr.677 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tikla pamata maršrutos” II. daļas 3.2., 3.5. punktiem un III. daļas 10. punktu, no Staiceles vidusskolas budžeta

· Dienas aprūpes centra vadītājai L. Līsmanei un B.Eglītei organizēt 19. decembrī Dienas aprūpes centrā Ziemassvētku pasākumu ar ansambļa “Dziesmu draugi” piedalīšanos, vientuļiem pensionāriem, politiski represētām personām, I grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.16 izdarot šādus grozījumus 2008.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Staiceles pilsētas pašvaldības noteikumi par pabalstiem mazaizsargāto personu grupām”:

Izteikt 11. punktu jaunā redakcijā:

„11.Ziemassvētku pabalstu piešķir mazaizsargātām personām mantiskā veidā Ls 3 apmērā:

11.1.pirmās grupas invalīdiem;

11.2.bērniem invalīdiem;

11.3.vientuļiem pensionāriem;

11.4.veco ļaužu pansionātu iemītniekiem;

11.5.Staiceles pašvaldības bērniem līdz 6 gadu vecumam;

11.6. Staiceles vidusskolas skolēniem no 1.klases līdz 4.klasei;

11.7.Ainažu psihoneiroloģiskas slimnīcas 3. nodaļas “Vīķi” bērniem invalīdiem;

11.8. Staiceles pilsētas politiski represētām personām.

Pabalsts tiek piešķirts katru gadu novembrī vai decembrī, bez iesnieguma un materiālās situācijas izvērtēšanas. Sociālais dienests sadarbībā ar Dienas aprūpes centru nodrošina pabalsta izsniegšanu.”

Lēmumus publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite