www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

06.11.2008.

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
2008.GADA 6.NOVEMBRĪ


STAICELES DOMES TELPĀS Lielā ielā 7, Staicelē

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Anita Strokša, Uldis Rumba, Andrejs Šišlo.

Pamatojoties uz Konkursa nolikumiem par „Staiceles pašvaldības labāko iedzīvotāju apbalvošanu” nolēma izvirzīt apbalvošanai 15.novembrī, Latvijas 90.gadadienai veltītajā pasākumā:
      Kārli Keri (mākslinieks), Nelliju Kalniņu (pensionāre), Dzidru Roci (ansambļa „Dziesmu draugi” vadītāja), Āriju Korpu (Lauku sieviešu klubiņa „Saulgrieze” vadītāja), Jāni Treiju (Makšķernieku biedrības „Ūdensroze” un Pensionāru biedrības „Staiceles seniori” valdes priekšsēdētājs), Intu Jurku (skolotāja), Jevgēniju Laicāni (skolotāja), Imantu Ģedertu (Staiceles vidusskolas saimniecības pārzinis), Reini Graviņu (8.klases skolnieks), Randu Grumsli (9.klases skolniece), Indru Jaunzemi (muzeja „Pivālind” direktore), Ievu Droni (domes literārā redaktore), Leonīdu Veidi (SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” sētnieks), Ingu Konrādi (skolotāja), Andreju Krūmiņu (VJFC „Staicele” strādnieks), Rasmu Upmani (VS SIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” valdes locekle).

Nolēma nodot autoceļu B1 Liepiņas-Kabi kadastra Nr. 66370030092, 66370070115, 7,2 kilometri kopgarumā valsts īpašumā. Autoceļu B1 Liepiņas-Kabi (kadastra Nr. 66370030092, 66370070115) izslēgt no domes bilances.

Nolēma :

1. Atcelt 17.09.2008. domes lēmumu Nr.157 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašumā „Veclīciems” sadalīšanai”.

2.Sadalīt nekustamo īpašumu „Veclīciems”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra Nr.6637 004 0027, divos atsevišķos īpašumos.

3.Atdalāmajam zemes gabalam 16,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6637 004 0028 piešķirt nosaukumu „Īģes”, Staiceles pilsētas lauku teritorija.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0202 – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu.

4.Paliekošajam zemes gabalam 35,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6637 004 0027 saglabāt nosaukumu „Veclīciems”, Staiceles pilsētas lauku teritorija.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0201 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite