www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

15.10.2008.

DOMES SĒDĒ 2008.GADA 15.OKTOBRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Gatis Endziņš, Baiba Eglīte, Anita Strokša.

● Pieņēma saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 2007.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pamatbudžetu 2008.gadam””.

● Pieņēma saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi 2007.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par speciālo budžetu 2008.gadam””.

● Nolēma izslēgt no Staiceles pilsētas domes bilances automašīnu Subary legacy.

● Nolēma izslēgt no Staiceles pilsētas domes bilances no VA „Mājokļu aģentūras” pārņemto neprivatizēto dzīvokli Nr.1 „Kastanīši”, Staiceles lauku teritorijā, 6320/17950 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 311,95 ar 2008.gada 01.janvāri.

● Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jaunpursalas”, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

● Pieņēma lēmumu par dzīvokļa jautājumiem 3 personām.

● Nolēma: 1.Nodot atsavināšanai dzīvokli Kalēju ielā 8-17, Staicelē ar kopējo platību 59,61 m² un dzīvoklim piekrītošo dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala Kalēju ielā 8, Staicelē, kadastra numurs 6617 001 0216, domājamo daļu, pārdodot to par brīvi cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniekam Miervaldim Frošam. 2.Staiceles pilsētas domes privatizācijas un izsoles komisijai organizēt atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.

● Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par septembri – Ls 61,15.

● Nolēma atmaksāt a/s firmas „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes oktobra mēnesī 44 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 615,06.

● Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 297,-.

● Nolēma noteikt, ka sekojoši Staiceles pašvaldības lietojumā esoši lauku apvidus zemes gabali, uz kuriem atrodas ēkas un būves, nav izmantojami zemes reformas pabeigšanai:

Kadastra apzīmējums

Nosaukums

Kopplatība, ha

1.1.

66370010167

Ežtērces

2,5

1.2.

66370010227

Sauleskalni

1,6

1.3.

66370010255

Krejotava "Krasti"

0,2

1.4.

66370010259

Lūgšanu Nams

1,61

1.5.

66370030068

Limšēnu klēts

0,04

1.6.

66370030082

Mikas - 1

3,2

1.7.

66370030084

Ķilas - 2

13,4

1.8.

66370030102

Ķilas

1

1.9.

66370040069

Kaktiņi

1,5

1.10.

66370050042

Vecpuršēni - 1

4,8

1.11.

66370050078

Meirāni

2,3

1.12.

66370060079

Kalnmārciemi

3,2

1.13.

66370060083

Gobiņas

0,3

1.14.

66370070121

Dzirnupes

0,8

1.15.

66370070125

Vāveres

7,4

1.16.

66370080089

Ūciemi

0,9

1.17.

66370080090

Ūciems

0,42

1.18.

66370080121

Gateris

0,3

1.19.

66370080223

Taras cehs

0,4

● Nolēma noteikt, ka sekojoši Staiceles pašvaldības lietojumā esoši zemes gabali, kas pašvaldībai piešķirti ar Staiceles pilsētas Tautas deputātu padomes 03.04.1992. 19.sasaukuma 21.sesijas lēmumu iedzīvotāju palīgsaimniecību nodrošināšanai, nav izmantojami zemes reformas pabeigšanai un ir nepieciešami Staiceles pašvaldības personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam, un ierakstāmi zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:

Kadastra apzīmējums

Nosaukums

Kopplatība

1.20.

66370010170

Burtnieki

31,1

1.21.

66370010208

Ūdenstornis

2,6

1.22.

66370010256

Birztalas

0,4

1.23.

66370010274

Cālīši

2,725

1.24.

66370010275

Lustes

2,65

1.25.

66370030079

Pūpoli

3,6

1.26.

66370030083

Ķilas - 1

49,1

1.27.

66370030086

Arāji

12,6

1.28.

66370030108

Mikas - 2

3,4

1.29.

66370010109

Lauvas

4,2

1.30.

66370060031

Lauvas

4

1.31.

66370060069

Gobiņas

11,6

1.32.

66370060077

Mieriņš

1,4

1.33.

66370060094

Elektrolīnija

0,12

1.34.

66370070101

Vāveres karjers

4,1

1.35.

66370070150

Klubs - dārzi

0,6

1.36.

66370070163

Elektrolīnija

0,34

1.37.

66370070164

Šūpoles

2,2

1.38.

66370080068

Pururga

17,1

1.39.

66370080080

Saliņas

15,8

1.40.

66370080081

Linrūpnieki

30,1

1.41.

66370080082

Dumpji

3,4

1.42.

66370080122

Auziņas

25,4

1.43.

66370080124

Ūciemi 1

3,38

● Nolēma: 1. Sadalīt nekustamo īpašumu „Līciems”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra Nr.6637 004 0016, divos atsevišķos īpašumos.

2. Atdalāmajam zemes gabalam 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6637 004 0016 un ēkām uz tā, piešķirt nosaukumu „Īģeskakti”, Staiceles pilsētas lauku teritorija.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

3. Paliekošajam zemes gabalam 112,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6637 004 0017 saglabāt nosaukumu „Līciems”, Staiceles pilsētas lauku teritorija.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

● Nolēma: 1. Kopīgi ar biedrību „Latvijas Futbola federācija” dibināt kapitālsabiedrību – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Staiceles futbols centrs”, ar mērķi veicināt futbola kā nacionālā sporta veida attīstīšanu Staiceles pilsētā lai veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu un viņu iesaistīšanu futbola sportā, un šā mērķa īstenošanai nepieciešamās futbola infrastruktūras izveidei Staiceles pilsētā un tās apsaimniekošanai.

2. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Staiceles futbola centrs” pamatkapitālā mantisko ieguldījumu – Staiceles pašvaldības nekustamos īpašumus:

2.1.Nekustamo īpašumu Lielā ielā 40, Staicelē, kas sastāv no zemes gabala 12055 m² platībā (kadastra apzīmējums 6617 003 0085) un jaunbūves – muzeja ēkas (kadastra apzīmējums 6617 003 0085 001), kura vērtība saskaņā ar SIA „Latio vērtētāji &konsultanti Vidzemē” 2008.gada 17.septembra novērtējumu Ls 26 000,00;

2.2.Nekustamo īpašumu Sporta ielā 5, Staicelē, kas sastāv zemes gabala 3237 m² platībā (kadastra apzīmējums 6617 001 0254) un internāta ēkas (kadastra apzīmējums 6617 001 0254 001), kura vērtība saskaņā ar SIA „Latio vērtētāji &konsultanti Vidzemē” 2008.gada 17.septembra novērtējumu Ls 104 000,00;

2.3.Nekustamā īpašuma Sporta ielā 4, Staicelē (apzīmējums kadastrā 6617 001 0048) zemes gabala 10342/19627 domājamās daļas 20684 m² platībā, kuru vērtība saskaņā ar SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2008.gada 17.septembra novērtējumu ir Ls 3900,00;

2.4.Nekustamā īpašuma Lielā ielā 2, Staicelē, zemes gabala (kadastra apzīmējums 6617 001 0014) 23912/48026 domājamās daļas (47824 m²) platībā, kuru vērtība saskaņā ar SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2008.gada 17.septembra novērtējumu ir Ls 5200,00.

3. Slēgt dibināšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Futbola Federācija” par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Staiceles futbols centrs” dibināšanu.

4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Staiceles futbola centrs” padomē ievēlēt Jāni Bakmani, deklarētā dzīvesvieta Limbažu raj., Staicelē „Kastaņi”, un Gati Endziņu, deklarētā dzīvesvieta Limbažu raj., Staiceles pilsētas lauku teritorijā „Birznieki”.

● Nolēma lūgt Finanšu ministrijas Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgo komisiju atbalstīt grozījumu veikšanu Staiceles pilsētas domes Finanšu stabilizācijas projektā, palielinot finanšu stabilizācijas aizdevuma apjomu par Ls 86 770,- (astoņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit lati 00 santīmi), atmaksu garantējot no pilsētas pamatbudžeta ar atmaksas termiņu līdz 2027.gadam, lai nodrošinātu Staiceles vidusskolas rekonstrukcijas pabeigšanu un Staiceles Mūzikas un mākslas skolas renovācijai.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja sekretāre I.Šmite