www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

26.09.2008.

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ 2008.GADA 26.SEPTEMBRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Gatis Endziņš, Andris Krūzītis, Baiba Eglīte, Anita Strokša.

· Apstiprināja Staiceles vidusskolas, LNIIC „Krustpunkti”, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas, VJFC „Staicele” pedagogu tarifikācijas sarakstus.

(Deputātu balsojumā „atturas” 1 balss – A.Krūzītis).

· Nolēma slēgt Vienošanos par sadarbību ar Biedrību „Latvijas Futbola federācija”. (Deputātu balsojumā „pret” 1 balss – A.Krūzītis).

· Nolēma: 1.Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma „Noriņas”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā (kadastra apzīmējums 6637 004 0001),  zemes ierīcības projektu, zemes gabala 9995,9 kv.m platībā atdalīšanai. 2.Piešķirt atdalītam zemes gabalam un iecerētajai jaunbūvei adresi: „LMT Sakari”, Staiceles lauku teritorija, Limbažu rajons. 3.Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atdalītam zemes gabalam „LMT Sakari” – maģistrālās sakaru līnijas (kods 1201). 

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite