www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

17.09.2008.

DOMES SĒDĒ 2008.GADA 17.SEPTEMBRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Gatis Endziņš, Andris Krūzītis, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Nolēma:

1.Akceptēt SIA „Kuivižu enkurs” skolēna ēdināšanas maksu 2.-12.klasei:

brokastis – 0,85 Ls

pusdienas – 1,00 Ls

launags – 0,85 Ls

vakariņas – 0,95 Ls.

2.Akceptēt SIA „Kuivižu enkurs” 1.klases skolēnu (12 skolēni) ēdināšanas maksu:

pusdienas – 0,80 Ls (pagatavojot attiecīga lieluma porciju).

3. Akceptēt SIA „Kuivižu enkurs” 5 – 6 gadīgo pirmskolas bērnu (34 bērni) ēdināšanas maksu:

pusdienas – 0,80 Ls (pagatavojot attiecīga lieluma porciju)

launags – 0,75 Ls (pagatavojot attiecīga lieluma porciju).

4.Akceptēt 3-4 gadīgo bērnu (20 bērni) ēdināšanas maksu:

brokastis – 0,41 Ls

pusdienas – 0,70 Ls

launags – 0,41 Ls.

· Nolēma atļaut Staiceles vidusskolas vajadzībām iegādāties 17 datoru komplektus ar programmatūru par summu Ls 7650,- un atļaut Staiceles mūzikas un mākslas skolas vajadzībām iegādāties saksofonu Jupiter cenā līdz Ls 350,-.

· Apstiprināja 2008.gada 15.augustā notikušās kustamās mantas – automašīnas Subary legacy, izsoles rezultātu.

· Nolēma Kārlim Kļaviņam, SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” valdes priekšsēdētājam, piešķirt ikgadējo atvaļinājumu no 22.septembra līdz 19.oktobrim.

· Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salacas ielā 5, kas atrodas Staiceles pilsētā un „Induļi”, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

· Pieņēma lēmumu par dzīvokļa jautājumiem 5 personām.

· Nolēma atmaksāt a/s firmas „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes septembra mēnesī 41 Staiceles vidusskolas skolēnam par Ls 724,68.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 483,-.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Staiceles pilsētas domes 16.04.2008. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Staiceles pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem””. (Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas publicēs informatīvajā izdevumā „Kastanis”).

· Nolēma piešķirt ēkai – liellopu barības sagatavošanas ceham (celta 1984.g.), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6637 008 0053 Staiceles pilsētas lauku teritorijā, Limbažu rajonā, adresi „Rēciems-2”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, Limbažu rajons.

· Nolēma izdarīt grozījumus Staiceles pilsētas domes 2003.gada 15.marta lēmumā Nr.30 „Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā”, izsakot lēmumu sekojošā redakcijā:

„Piešķirt zemi pastāvīgā lietošanā lauksaimniecības vajadzībām Zigrīdai Lielnorai, dzīvo Staiceles l.t. „Pavāri”, zemnieku saimniecības „Lielnoras” paplašināšanai 4,4 ha kopplatībā, zemes gabala kadastra numurs 66370010251, pamatojoties uz iesniegtā iesnieguma pamata 07.12.1999.”.

· Pieņēma lēmumu par zemes nomu J.Skujiņai un I.Zēģelei sakņu dārza ierīkošanai.

· Nolēma:

1.Nekustamā īpašuma „Veclīciemi”, kadastra numurs 6637 004 0027, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, sadalīšanu, atdalot no tā zemes platību 16,2 ha veikt, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

2.Saņemt Alojas būvvaldē nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 3.Izgatavot zemes ierīcības projektu.

· Nolēma: Izdarīt grozījumus Staiceles pilsētas domes 19.02.2008. lēmumā Nr.37 „Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem”, papildinot lēmumu ar 5. un 6.punktu sekojošā redakcijā:

„5. Saņemt Alojas būvvaldē nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.

6. Izgatavot zemes ierīcības projektu.”

· Nolēma: 1.Nodot detālplānojuma zemesgabalam „Eži” Staiceles pilsētas lauku teritorijā 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai. 2.Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš sākas pēc publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ilgst 2 nedēļas.

· Nolēma: Izveidot Staiceles pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensāciju fondu, iekļaujot sekojošus zemesgabalus:

o zemes gabals (Rīgaļu zeme) ar kadastra numuru 6617 001 0088, platība – 27378 m² (nav uzmērīts), adrese – nav piešķirta, kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 548,00, atļautās izmantošanas veids – jaukta savrupmāju un mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve;

o zemes gabals (Lejas zeme) ar kadastra numuru 6617 001 0103, platība – 3640 m² (nav uzmērīts), adrese – nav piešķirta, kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 73,00, atļautās izmantošanas veids – savrupmāju apbūve;

o zemes gabals (Grūbes zeme) ar kadastra numuru 6617 001 0128, platība – 7813 m² (nav uzmērīts), adrese – nav piešķirta, kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 156, atļautās izmantošanas veids – darījumu – dzīvojamā apbūve;

o zemes gabals (Tipša zeme) ar kadastra numuru 6617 001 0141, platība – 10315 m² (nav uzmērīts), adrese – nav piešķirta, kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 206,00, atļautās izmantošanas veids – jaukta savrupmāju un mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve;

o zemes gabals (Skvērs) ar kadastra numuru 6637 001 0187, platība – 1821 m² (nav uzmērīts), adrese – nav piešķirta, kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 36,00 atļautās izmantošanas veids – darījumu – dzīvojamā apbūve;

o zemes gabals (Salacas iela 15) ar kadastra numuru 6617 001 0233, platība – 3841 m² (nav uzmērīts), adrese – nav piešķirta, Staicele, kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 77,00, atļautās izmantošanas veids – savrupmāju apbūve;

o zemes gabals (zeme pie Priežu zemes) ar kadastra numuru 6617 001 0264, platība – 10007 m², adrese – nav piešķirta, kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – 200,00, atļautās izmantošanas veids – mežsaimniecība;

o zemes gabals (Kalna zeme) ar kadastra numuru 6617 001 0271, platība – 27388 m², adrese – nav piešķirta, kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 548,00, atļautās izmantošanas veids – savrupmāju apbūve;

o zemes gabals (Līkā Priede) ar kadastra numuru 6617 002 0020, platība – 11838 m² (nav uzmērīts), adrese – nav piešķirta, kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 1421,00, atļautās izmantošanas veids – mežsaimniecība;

o zemes gabals (Apbūves zeme) ar kadastra numuru 6617 003 0036, platība 12351 m² (nav uzmērīts), adrese – nav piešķirta, kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 247,00, atļautās izmantošanas veids – savrupmāju apbūve;

o zemes gabals (Apbūves zeme) ar kadastra numuru 6617 003 0039, platība – 13233 m² (nav uzmērīts), kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 265,00, atļautās izmantošanas veids – savrupmāju apbūve;

o zemes gabals (zeme starp Nākotnes un Stacijas ielām) ar kadastra numuru 6617 003 0087, platība 39769 m² (nav uzmērīts), kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 795,00, atļautās izmantošanas veids – savrupmāju apbūve;

o zemes gabals (Selgas 1) ar kadastra numuru 6617 003 0097, platība 16264 m² (nav uzmērīts), kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 325,00, atļautās izmantošanas veids – jaukta savrupmāju un mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve;

o zemes gabals (Apbūves zeme) ar kadastra numuru 6617 003 0099, platība 2065 m² (nav uzmērīts), kadastrālā vērtība uz 31.12.2007. – Ls 41,00, atļautās izmantošanas veids – savrupmāju apbūve.

(Deputātu balsojumā „atturas” 3 balsis – A.Bondars, A.Krūzītis, A.Berga).

· Nolēma: Noteikt, ka sekojoši Staiceles pašvaldības lietojumā esoši zemes gabali, uz kuriem atrodas pašvaldībai piederošas ēkas un būve, nav izmantojami zemes reformas pabeigšanai un ir ierakstāmi zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:

- zemes vienība Ūdens iela 1 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0137 Staiceles pilsētā 8294 m² platībā;

- zemes vienība „Veikalu zeme” ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0183 Staiceles pilsētā 12840 m² platībā;

- zemes vienība Sporta iela 8 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0184 Staiceles pilsētā 10485 m² platībā;

- zemes vienība Lielā iela 31A ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0190 Staiceles pilsētā 2512 m² platībā;

- zemes vienība Lielā ielā 34 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0191 Staiceles pilsētā 1854 m² platībā;

- zemes vienība Lielā ielā 32 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0192 Staiceles pilsētā 1115 m² platībā;

- zemes vienība Lielā ielā 14 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0201 Staiceles pilsētā 1440 m² platībā;

- zemes vienība Lielā ielā 29A ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0239 Staiceles pilsētā 229 m² platībā;

- zemes vienība Tirgus ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0252 Staiceles pilsētā 3158 m² platībā;

- zemes vienība Lielā ielā 36A ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0267 Staiceles pilsētā 1064 m² platībā.

● Nolēma: Noteikt, ka sekojoši Staiceles pašvaldības lietojumā esoši zemes starpgabali (zemes gabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemes gabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai), nav izmantojami zemes reformas pabeigšanai un ierakstāmi zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:

1.1. zemes vienība Skvērs ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0149 Staiceles pilsētā 845 m² platībā;

1.2. zemes vienība Avotu ielā 1 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0167 Staiceles pilsētā 830 m² platībā;

1.3. zemes vienība Planču ielā 9 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0170 Staiceles pilsētā 830 m² platībā;

1.4. zemes vienība Zeme pie Dzirnavu ielas 3 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0235 Staiceles pilsētā 534 m² platībā;

1.5. zemes vienība Tilta zeme -2 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0236 Staiceles pilsētā 257 m² platībā;

1.6. zemes vienība Kluba iela 3 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0261 Staiceles pilsētā 147 m² platībā;

1.7. zemes vienība Zeme pie Salacas ielas ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0265 Staiceles pilsētā 832 m² platībā;

1.8. zemes vienība Zeme pie Planču ielas 2A ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0268 Staiceles pilsētā 446 m² platībā;

1.9. zemes vienība Parka iela 1B ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0272 Staiceles pilsētā 110 m² platībā;

1.10. zemes vienība Nākotnes ielā 5B ar kadastra apzīmējumu 6617 003 0029 Staiceles pilsētā 625 m² platībā;

1.11. zemes vienība Nākotnes ielā 5C ar kadastra apzīmējumu 6617 003 0097 Staiceles pilsētā 180 m² platībā;

1.12. zemes vienība Nākotnes ielā 5A ar kadastra apzīmējumu 6617 003 0098 Staiceles pilsētā 370 m² platībā.

· Nolēma: Noteikt, ka sekojoši Staiceles pašvaldības lietojumā esoši zemes gabali, uz kuriem atrodas ēkas un būves, nav izmantojami zemes reformas pabeigšanai:

- zemes vienība Dzirnavu ielā 9A ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0250 Staiceles pilsētā 352 m² platībā;

- zemes vienība Dzirnavu ielā 12A ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0273 Staiceles pilsētā 2000 m² platībā;

- zemes vienība Cepļu ielā 9B ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0275 Staiceles pilsētā 2400 m² platībā.

● Nolēma: Noteikt, ka sekojoši Staiceles pašvaldības lietojumā esoši zemes gabali nav izmantojami zemes reformas pabeigšanai un ir nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu:

1.13. zemes vienība Upmala ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0117 Staiceles pilsētā 61810 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.punktu – zaļās zonas ierīkošana un uzturēšana);

1.14. zemes vienība Autoosta ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0119 Staiceles pilsētā 924 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.punktu – ielu, ceļu un laukumu būvniecība un uzturēšana);

1.15. zemes vienība Baznīcas kalns ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0142 Staiceles pilsētā 3391 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.punktu – zaļās zonas ierīkošana un uzturēšana);

1.16. zemes vienība Malkas dārzs ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0145 Staiceles pilsētā 3391 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 1.punktu – organizēt iedzīvotājiem siltumapgādi);

1.17. zemes vienība Lielā ielā 31A ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0190 Staiceles pilsētā 2512 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.punktu – zaļās zonas ierīkošana un uzturēšana);

1.18. zemes vienība Torņa zeme ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0208 Staiceles pilsētā 2512 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.punktu – ielu, ceļu un laukumu būvniecība un uzturēšana);

1.19. zemes vienība Priežu zeme ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0210 Staiceles pilsētā 2512 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.punktu – zaļās zonas ierīkošana un uzturēšana);

1.20. zemes vienība Jurīši ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0238 Staiceles pilsētā 1514 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2. un 5.punktu – izstāžu telpas, galerijas, muzeja ekspozīcijas – 19.-20.gs Staiceles dzīvojamās vides, sabiedriskās dzīves ainas - izvietošana);

1.21. zemes vienība Cepļu ielā 9B ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0275 Staiceles pilsētā 2400 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 9.punktu – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā);

1.22. zemes vienība Apbūves zeme ar kadastra apzīmējumu 6617 003 0060 Staiceles pilsētā 2400 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 10.punktu – sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā);

1.23. zemes vienība Kapi ar kadastra apzīmējumu 6617 003 0061 Staiceles pilsētā 13000 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.punktu – kapsētu izveidošana un uzturēšana);

1.24. zemes vienība Nākotnes ielā 9 ar kadastra apzīmējumu 6617 003 0083 Staiceles pilsētā 8186 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.punktu – ielu, ceļu un laukumu būvniecība un uzturēšana);

1.25. zemes vienība Tilta zeme -1 ar kadastra apzīmējumu 6617 003 0084 Staiceles pilsētā 2059 m² platībā (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.punktu – ceļu būvniecība un uzturēšana, zaļās zonas ierīkošana un uzturēšana).

(Deputātu balsojumā „atturas” 2 balsis – A.Bondars, A.Krūzītis).

2. Nolēma: Noteikt, ka Staiceles pašvaldības lietojumā esošās ielas un ceļi nav izmantojami zemes reformas pabeigšanai un ir nepieciešami pašvaldības satiksmes un infrastruktūras vajadzībām saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu un ierakstāmi zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:

Kadastra apz. Nosaukums

Kopplatība(ha)

2.1.

66170010087 Ceriņu iela

0,7201

2.2.

66170010089 Salacas iela

1,2452

2.3.

66170010096 Liepu iela

0,3194

2.4.

66170010097 Lazdu iela

0,1716

2.5.

66170010104 Ceriņu iela

0,3069

2.6.

66170010106 Rīgaļu iela

0,1367

2.7.

66170010107 Lielā iela

3,1395

2.8.

66170010111 Ūdens iela

0,3239

2.9.

66170010113 Attīrīšanas ceļš

0,1433

2.10.

66170010115 Ainažu ceļš

4,3

2.11.

66170010116 Parka iela

0,1734

2.12.

66170010127 Kluba iela

0,1413

2.13.

66170010129 Planču iela

1,0918

2.14.

66170010133 Dzirnavu iela

0,7459

2.15.

66170010138 Kalēju iela

0,2755

2.16.

66170010144 Cepļa iela

0,5581

2.17.

66170010152 Jūras iela

0,4939

2.18.

66170010158 Skolas iela

0,4777

2.19.

66170010171 Avotu iela

0,1431

2.20.

66170010172 Dārza iela

0,1075

2.21.

66170010242 Kalēju iela

0,1605

2.22.

66170010270 Sporta iela

0,2683

2.23.

66170020014 Dzirnavu iela

1,5513

2.24.

66170020015 Lauku iela

0,2993

2.25.

66170020023 Dzirnavu iela

0,2611

2.26.

66170030030 Krasta iela

0,2441

2.27.

66170030031 Stacijas iela

0,6027

2.28.

66170030032 Purva iela

0,2518

2.29.

66170030034 Nākotnes iela

0,5535

2.30.

66170030042 Audēju iela

2,2049

2.31.

66170030043 Lielā iela

2,4679

2.32.

66170030044 Sila iela

0,1259

2.33.

66170030054 Gravas iela

0,2075

2.34.

66170030055 Priežu iela

0,1322

2.35.

66170030056 Meža iela

0,1017

2.36.

66170030075 Valmiera - Ainaži

0,5934

2.37.

66170030088 Smilšu iela

0,232

2.38.

66170030089 Ainažu ceļš

2,7058

2.39.

66370010072 Pašvaldības ceļi Lauciņu

0,4

2.40.

66370010125 Pašvaldības ceļi Vīgantu 2

1,8

2.41.

66370010168 Pašvaldības ceļi Ārzemnieki

0,7

2.42.

66370010192 Pašvaldības ceļi Jāņkalnu

5,58

2.43.

66370010193 Pašvaldības ceļi Kārlīšu

1,2

2.44.

66370010195 Pašvaldības ceļi Pakalniņu

1,5

2.45.

66370010196 Pašvaldības ceļi Vīgantu 1

1,6

2.46.

66370010232 Pašvaldības ceļi Ozola

0,2

2.47.

66370020072 Pašvaldības ceļi Maldupes

1,7

2.48.

66370020092 Pašvaldības ceļi Gaņģu

0,8

2.49.

66370030092 Pašvaldības ceļi Kabu

7,7

2.50.

66370030093 Pašvaldības ceļi Limšēnu

2,6

2.51.

66370040045 Pašvaldības ceļi Līciemu 2

0,3

2.52.

66370040046 Pašvaldības ceļi Ārgaļu

0,4

2.53.

66370040053 Pašvaldības ceļi Līciemu 1

1,4

2.54.

66370040071 Pašvaldības ceļi Līciemu 3

0,8

2.55.

66370050007 Pašvaldības ceļi Pururgas 1

4

2.56.

66370050070 Pašvaldības ceļi Vēžu

1,9

2.57.

66370050072 Pašvaldības ceļi Jaunkammas

1,3

2.58.

66370050073 Pašvaldības ceļi Putniņu

2,25

2.59.

66370060078 Pašvaldības ceļi Zīles

0,9

2.60.

66370070112 Pašvaldības ceļi Ķeņču

2,4

2.61.

66370070113 Pašvaldības ceļi Jaunzemes

0,6

2.62.

66370070114 Pašvaldības ceļi Auniņu

3,4

2.63.

66370070115 Pašvaldības ceļi Kabu

2,4

2.64.

66370070116 Pašvaldības ceļi Janīšu

2

2.65.

66370070117 Pašvaldības ceļi Dārziņu

1,5

2.66.

66370070154 Pašvaldības ceļi Menču

0,9

2.67.

66370070155 Pašvaldības ceļi Planču ceļš

1,5

2.68.

66370070156 Pašvaldības ceļi Vīķu centra ceļš

0,7

2.69.

66370070157 Pašvaldības ceļš pie Bodniekiem

0,45

2.70.

66370080094 Pašvaldības ceļi Nākotnes

0,24

2.71.

66370080095 Pašvaldības ceļi Būvmeisteru

3,4

2.72.

66370080096 Pašvaldības ceļi Zonepes

1,5

2.73.

66370080098 Pašvaldības ceļi Saliņu

1,3

2.74.

66370090027 Pašvaldības ceļi Kūliņu

0,47

2.75.

66370090030 Pašvaldības ceļi Karogu

0,94

2.76.

66370090040 Pašvaldības ceļi Kapu ceļš

0,5

2.77.

66370090049 Pašvaldības ceļi Vecais ceļš

0,3

· Nolēma: Noteikt, ka sekojoši Staiceles pašvaldības valdījumā esoši zemes gabals ir izmantojami zemes reformas pabeigšanai:

- zemes vienība Pileņģi ar kadastra apzīmējumu 6637 001 0154 Staiceles pilsētā 4,2 ha platībā;

- zemes vienība Pileņģi ar kadastra apzīmējumu 6637 001 0236 Staiceles pilsētā 2 ha platībā;

- zemes vienība Ausekļi ar kadastra apzīmējumu 6637 008 0087 Staiceles pilsētā 21,4 ha platībā.

· Atbalstīja vienas personas iesniegumu par ievietošanu veco ļaužu pansionātā.

 

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite