www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

16.07.2008.

DOMES SĒDĒ 2008.GADA 16.JŪLIJĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi 2007.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pamatbudžetu 2008.gadam””.

· Apstiprināja maksas pakalpojumus bibliotēkā:

Nr. p. k.

Pakalpojums

Atskaites
vienība

Cena bez PVN

18% PVN

Summa ar PVN

1.

Kopēšana no bibliotēkas materiāliem:

Formāts A4 no vienas puses

Formāts A4 no abām pusēm

Formāts A3 no vienas puses

Formāts A3 no abām pusēm

 

lapa

lapa

lapa

lapa

 

0.03

0.05

0.05

0.08

 

--

--

--

--

 

0.03

0.05

0.05

0.08

2.

Kopēšana

Formāts A4 no vienas puses

Formāts A4 no abām pusēm

Formāts A3 no vienas puses

Formāts A3 no abām pusēmlapa

lapa

lapa

lapa0.05

0.05

0.05

0.080.009

0.009

0.009

0.0140.06

0.06

0.06

0.09

3.

Printera izdruka melnbalta

no bibliotēkas materiāliem

no klienta materiāliem

krāsainā izdruka no bibliotēkas materiāliem

lapa

lapa

lapa

0.05

0.08

0.20

--

0.014

--

0.05

0.09

0.20

4.

Faksa pakalpojumi

1/2lapa

lapa

0.10

0.20

0.018

0.036

0.12

0.24

5.

Iesiešana ar ielīmēšanu vākos

1 vienība

0.85

0.15

1.00

6.

Telpu iznomāšana

Semināriem, konferencēm, prezentācijām

Apmācību kursiemstunda

stunda4.24

2.550.76

0.455.00

3.00

7.

Lursoft datu bāzes izmantošana

 

Saskaņā ar SIA Lursoft IT cenrādi

8.

SBA izmantošana – iespieddarbu nosūtīšana

 

Pasta pakalpojumu tarifi

· Nolēma piešķirt Jānim Bakmanim, domes priekšsēdētājam ikgadējo atvaļinājumu un papildus atvaļinājumu no 2008.gada 28.jūlija līdz 31.augustam. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Endziņš.

· Pieņēma lēmumu par dzīvokļa jautājumu divām personām.

· Atcēla Staiceles pilsētas domes 2008.gada 16.aprīļa saistošos noteikumus Nr.9 „Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju sabiedriskās kārtības noteikumi”. Pieņēma Staiceles pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.9 „Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju sabiedriskās kārtības noteikumi” jaunā redakcijā. (Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas publicēs informatīvajā izdevumā „Kastanis”).

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensācijas vecākam, kura bērns mācās vispārējā izglītības iestādēs par jūniju - Ls 2,50.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 249,84.

· Pieņēma lēmumu par pašvaldības zemes nomu vienai personai.

· Nolēma piešķirt mobilo telefonu bāzes stacijai, kas atrodas uz zemes gabala Limbažu rajonā, Staiceles pilsētas lauku teritorijā īpašumā „Žuburi”, kadastra numurs 6637 005 0035, adresi: „Bites Žuburi”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, Limbažu rajons, LV-4043.

· Nolēma:

1.Veikt grozījumus Staiceles pilsētas domes 2008.gada 11.februāra lēmumā Nr.19 „Par valsts budžeta dotāciju novada infrastruktūrai” un izteikt lēmuma 1.punktu sekojošā redakcijā:

„1. Staiceles vidusskolas remontam un rekonstrukcijai – 130 000 Ls”.

2. Veikt grozījumus Staiceles pilsētas domes 2008.gada 19.februāra lēmumā Nr.51 „Par grozījumiem 2008.gada 11.februāra Staiceles pilsētas domes lēmumā Nr.19 „Par valsts budžeta dotāciju novada infrastruktūrai”” un izteikt lēmuma 2.punktu sekojošā redakcijā:

„2. Piešķirto valsts budžeta dotāciju Ls 20 000 izlietot Dienas aprūpes centra ēkas remontam, bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai un Jauniešu kluba jumta rekonstrukcijai, summas precizējot pēc piestādītām tāmēm.” (Deputātu balsojumā „pret” 2 balsis – U.Rumba, A.Bondars, „atturas” 1 balss-A.Šišlo).

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.11 „Licencētās vēžošanas Nolikums Salacas upes posmā Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā teritorijā (posms Salaca III)”.

· Nolēma:

1.Izdarīt izmaiņas SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” statūtu 4.punktā izsakot šādā redakcijā: „Sabiedrības izpildinstitūcija sastāv no viena locekļa – sabiedrības valdes priekšsēdētāja, kurš pārstāv sabiedrību bez ierobežojuma”.

2.Apstiprināt SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” par valdes priekšsēdētāju Kārli Kļaviņu, deklarētā dzīvesvieta Staiceles pilsētas lauku teritorijā „Oliņas”, ar paraksta tiesībām, sakarā ar amata nosaukuma maiņu. (Deputātu balsojumā „atturas” 2 balsis – A.Šišlo, A.Bondars).

· Atbalstīja vienas personas iesniegumu par ievietošanu veco ļaužu pansionātā.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite