www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

18.06.2008.

DOMES SĒDĒ 2008.GADA 18.JŪNIJĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Andris Krūzītis, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Apstiprināja SIA „Staiceles komunālais uzņēmums pakalpojumu izcenojumus:
1) 1m³ asenizācijas pakalpojums ar automašīnu GAZ 53 – Ls 2,71,
2) 1 ha zāles pļaušana ar mehānisko pļāvēju – Ls 41,80,
3) 1m³ notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana Attīrīšanas ietaisēs (atved lietotājs) – Ls 0,66,
4) Izvedamās tualetes uzturēšanas izmaksas diennaktī (1 tualetei) – Ls 27,34.

· Nolēma nenodot atsavināšanai dzīvokli Lielā ielā 35-1, Staicelē, jo tas izmantojams pašvaldības funkcijas – palīdzības iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanai sniegšanai.

· Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ošlejas”, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensācijas vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par maiju - Ls 73,46.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 49,56 un vienai personai atteikt pabalsta piešķiršanu.

· Apstiprināja par Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” krājuma komisijas locekli Andu Timermani, muzeja krājuma glabātāju, pamatojoties uz Indras Ustrisovas atteikumu atbrīvot no komisijas sastāva.

· Nolēma precizēt Edgaram Bindemanim ar Staiceles pilsētas domes 10.03.2008. lēmumu Nr.65 (protokols Nr.3, 11§) pastāvīgā lietošanā piešķirtā zemes gabala „Vecgriķi”, kad Nr. 6637 004 0031, platību 0,9 ha.

· Nolēma piešķirt īpašumam „Skulmes”, zemes platība 11,81 ha, kadastra numurs 6637 005 0062, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā, nosaukumu: „Vecskulmes”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, Limbažu rajons, LV-4043.

· Nolēma piešķirt zemes gabalam 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6637 006 0050, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā, nosaukumu: „Mazkrieviņi”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, Limbažu rajons, LV-4043.

· Apstiprināja Staiceles pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu.

· Nolēma noteikt samaksas apmēra samazinājumu Pēterim Mazulim par nekustamo īpašumu „Ķelderi”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra numurs 6637 001 0092, 21,97 ha platībā – 8% apmērā (par zemes lietošanai laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā (4 gadi)).

· Pieņēma lēmumu par pašvaldības zemes nomu 7 personām.

· Atbalstīja vienas personas iesniegumu par ievietošanu veco ļaužu pansionātā.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite