www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

21.05.2008.

DOMES SĒDĒ 2008.GADA 21.MAIJĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Andris Krūzītis, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Apstiprināja SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” bilanci uz 2007.gada 31.decembri ar kopsummu 54370,- Ls. (Deputātu balsojumā atturas 1 balss – A.Krūzītis).

· Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Puriņi”, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

· Nolēma atļaut kultūras nama vajadzībām iegādāties divas tualetes par kopējo summu līdz 980,- Ls un Tūrisma informācijas centra vajadzībām stendu bukletu izvietošanai vērtībā līdz Ls 150,-.

· Apstiprināja Staiceles pilsētas sporta svētku „Sports visiem” sacensību nolikumus un sacensības orientēšanās sportā nolikumu.

· Pieņēma lēmumus par dzīvokļa jautājumiem piecām personām.

· Apstiprināja SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” dzīvokļa īres līgumu.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensācijas vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par aprīli - Ls 74,30.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes 2008.gada maija mēnesī 44 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 602,80.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 354,00.

· Apstiprināja Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” nolikumu jaunā redakcijā.

· Apstiprināja Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” krājuma noteikumus jaunā redakcijā.

· Pieņēma lēmumu par pašvaldības zemes nomu 120 personām.

· Nolēma ieskaitīt zemes gabalu 0,04 ha platībā Staiceles pilsētas lauku teritorijā brīvās, valstij piekrītošās zemēs, kuras paredzētas zemes reformas pabeigšanai.

· Nolēma ieskaitīt zemes gabalu 0,6 ha platībā, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā starp zemes vienībām ar kadastra numuriem 66370010117, 66370010169 un 66250030252 brīvās, valstij piekrītošās zemēs, kuras paredzētas zemes reformas pabeigšanai.

· Nolēma piešķirt zemes gabalam 19,9 ha platībā ar kadastra numuru 6637 001 0114 un ar to funkcionāli saistītām ēkām – dzīvojamai mājai un piecām palīgēkām, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā, adresi: „Salacas”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, Limbažu rajons, LV-4043.

· Nolēma piešķirt zemes gabalam 1339 kvm un ēkām uz tā nosaukumu „Dzintarkrasti”.

· Apstiprināja fotokonkursa Staicele vienā fotokadrā nolikumu.

· Pieņēma lēmumu par sociālo aprūpi mājās vientuļam pensionāram.

· Apstiprināja Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” komunikācijas politiku jaunā redakcijā. (Deputātu balsojumā atturas 2 balsis – A.Bondars, A.Krūzītis).

· Apstiprināja Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” krājuma politiku jaunā redakcijā. (Deputātu balsojumā atturas 2 balsis – A.Bondars, A.Krūzītis).

· Apstiprināja Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” pētnieciskā darba politiku jaunā redakcijā. (Deputātu balsojumā atturas 2 balsis – A.Bondars, A.Krūzītis).

· Apstiprināja Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” attīstības stratēģiju jaunā redakcijā. (Deputātu balsojumā atturas 2 balsis – A.Bondars, A.Krūzītis).

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite