www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

16.04.2008.

DOMES SĒDE SASAUKTA 16.APRĪLĪ PLKST.15.00

DOMES SĒDĒ 2008.GADA 16.APRĪLĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Uldis Rumba, Andris Krūzītis, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 21, Staicelē un nekustamo īpašumu „Saliņas” Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

· Apstiprināja Staiceles pilsētas domes Bilanci uz 2007.gada 31.decembri ar kopsummu 4 434 754 Ls un pārskata gada budžeta izpildi -145 979 Ls. (Deputātu balsojumā atturas 1 balss – A.Krūzītis).

· Nolēma noteikt 25% uzcenojumu Staiceles tūrisma informācijas centrā pārdodamajiem suvenīriem.

· Apstiprināja Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju pilnvarotās personas licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolei:

 • Jānis Treijs, dzīvo Staiceles l.t. „Mieriņi”;

 • Ziedonis Jēkabsons, dzīvo Staicelē Skolas ielā 13;

 • Andrejs Krūmiņš, dzīvo Staicelē Kalēju ielā 8-16;

 • Attis Volde, dzīvo Staiceles l.t. „Rozēni 3”;

 • Indulis Graviņš, dzīvo Staicelē Lielā ielā 10;

 • Andrejs Zeiļuks, dzīvo Staiceles l.t. „Nākotnes”;

 • Kārlis Kļaviņš, dzīvo Staiceles l.t. „Oliņas”;

 • Antis Bergs, dzīvo Staicelē Krasta ielā 1.

 • · Nolēma slēgt ar Pensionāru biedrību „Staiceles seniori” bezatlīdzības nomas līgumu uz pieciem gadiem par telpu nomu Jauniešu klubā 9, Staicelē.

  · Nolēma piedalīties ar līdzfinansējumu Ls 600,- (seši simti lati) Pensionāru biedrības „Staiceles seniori” iesniegtajā projektā „Roku rokā, plecu pie pleca, darbosimies šodien – domājot par rītdienu!” Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda un SEB Unibankas izsludinātajā projektu konkursā „Kopā ar ģimeni”.

  · Nolēma piedalīties ar līdzfinansējumu Ls 300,- (trīsi simti lati) Pensionāru biedrības „Staiceles seniori” iesniegtajā projektā „Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Staiceles pilsētas teritorijā” Rietumu Bankas labdarības fonda un „Latvijas Avīzes” izsludinātajā projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei”.

  · Pieņēma saistošos noteikumus Nr.9 „Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju sabiedriskās kārtības noteikumi”. (Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas publicēs informatīvajā izdevumā „Kastanis”).

  · Pieņēma lēmumus par dzīvokļa jautājumiem astoņām personām.

  · Nolēma izmaksāt ceļa kompensācijas vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par martu - Ls 51,19.

  · Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes 2008.gada aprīļa mēnesī 44 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 602,80.

  · Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 342,70.

  · Pieņēma saistošos noteikumus Nr.3 „Par Staiceles pašvaldības sociālajiem pabalstiem” jaunā redakcijā. (Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas publicēs informatīvajā izdevumā „Kastanis”).

  · Nolēma atbalstīt lēmumu par vienas pensionāres ievietošanu veco ļaužu pansionātā „Urga”.

  · Nolēma veikt grozījumus Staiceles pilsētas domes 2006.gada 15.novembra lēmumā Nr.288 „Par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu”, izsakot to šādā redakcijā:

  1) Sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunkaktiņi” Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra Nr.6637 004 0005, divos atsevišķos zemes gabalos. Atdalāmajam zemes gabalam 37,53 ha platībā piešķirt nosaukumu „Īģesmala”, Staiceles pilsētas lauku teritorija. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0105 – Pārējā lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā zeme.

  2) Paliekošajam zemes gabalam 40,07 ha platībā saglabāt nosaukumu „Jaunkaktiņi”, Staiceles pilsētas lauku teritorija. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0201 – Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā mežsaimniecībā izmantojamā zeme.

  · Nolēma veikt grozījumus Staiceles pilsētas domes 2007.gada 19.septembra lēmumā Nr.181 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes gabalam „Eži”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra numurs 6637 003 0003”, izsakot 1.punktu šādā redakcijā: 1)Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalā „Eži” (kadastra numurs 6637 003 0003) 3,0 ha platībā. 2)Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei jaunā redakcijā.

  · Pamatojoties uz nodošanas aktu „Katlu māja ar ārējiem tīkliem” nolēma uzskaitīt bilancē ar bilances vērtību:

  1)Apkures katli 2 gab. Ls 17 482,06;

  2)Siltumtrase 1 gab. Ls 109 568,69;

  3)Ēka 1 gab. Ls 596 968,80.

   

  Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite