www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

19.03.2008.

DOMES SĒDE 2008. GADA 19.MARTĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Andris Krūzītis, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2007.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pamatbudžetu 2008.gadam”.

· Nolēma veikt savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par saņemtajiem izglītības pakalpojumiem saskaņā ar 13.07.1999. MK Noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 6. punktu un 25.03.2003. MK Noteikumu Nr. 138 „Grozījumi 13.07.1999. MK noteikumos Nr.250 Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 7. punktu, kā arī apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem:
     Staiceles vidusskolā (t.sk. 5-6 gadīgo bērnu apmācībā) – Ls 12,08;
     internātā – Ls 48,60;
     pirmsskolas bērnu grupā (3-4 g) – Ls 33,33.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.7 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā teritorijā (posms Salaca III)”. (Deputātu balsojumā atturas 1 balss – A.Krūzītis).

· Pieņēma lēmumus par dzīvokļa jautājumiem sešām personām.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.8 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi”. (Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas publicēs informatīvajā izdevumā „Kastanis”).

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensācijas vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par februāri - Ls 76,00.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes 2008.gada marta mēnesī 44 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 383,60.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 10 ģimenēm un trūcīgas personas statusu vienai personai uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt sociālos pabalstus Ls 332,04.

· Apstiprināja Staiceles vidusskolas nolikumu jaunajā redakcijā. (Deputātu balsojumā atturas 2 balsis – A.Bondars, A.Krūzītis).

· Apstiprināja Staiceles vidusskolas „Attīstības plānu 2007. - 2010.gadam”. (Deputātu balsojumā atturas 2 balsis – A.Bondars, A.Krūzītis).

· Apstiprināja Staiceles lībiešu muzeja Pivālind krājuma komisijas nolikumu. (Deputātu balsojumā atturas 2 balsis – A.Bondars, A.Krūzītis).

· Apstiprināja Staiceles lībiešu muzeja Pivālind krājuma komisiju sekojošā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja: Indra Jaunzeme, Staiceles lībiešu muzeja Pivālind direktore; komisijas locekļi: Indra Ustrisova, Staiceles lībiešu muzeja Pivālind krājuma glabātāja, Daira Mangulsone, Staiceles pilsētas dome juriste. (Deputātu balsojumā atturas 2 balsis – A.Bondars, A.Krūzītis).

· Apstiprināja Staiceles lībiešu muzeja Pivālind muzeja padomes nolikumu. (Deputātu balsojumā atturas 1 balss – U.Rumba).

· Apstiprināja Staiceles lībiešu muzeja Pivālind padomi sekojošā sastāvā:
     padomes priekšsēdētāja – Indra Jaunzeme, Staiceles lībiešu muzeja Pivālind direktore,
     padomes locekļi:
     Anita Strokša, bibliotēkas vadītāja,
     Jānis Bakmanis, domes priekšsēdētājs,
     Inese Timermane, Staiceles tūrisma informācijas centra vadītāja,
     Ilga Šmite, pašvaldības sekretāre. (Deputātu balsojumā atturas 1 balss – U.Rumba).

· Pieņēma lēmumu par zemes nomu divdesmit vienai personai lauksaimniecības darbības vajadzībām vai sakņu dārza ierīkošanai.

· Pieņēma lēmumu Imantam Tenisonam izstrādāt zemes vienības Kapariņi, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra apzīmējums 6637 005 0028, sadales zemes ierīcības projektu atbilstoši grafiskajam pielikumam. Alojas būvvaldei izsniegt zemes sadalīšanas noteikumus.

· Pieņēma lēmumu veikt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu pašvaldības autoceļa Liepiņas – Kabi nodošanai valsts īpašumā. Saskaņot pašvaldības autoceļa Liepiņas – Kabi novietojumu un garumu ar Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi Limbažu rajona nodaļu.

· Nolēma iesniegt projektu Futbola siena Staicelē pieteikumu Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projektu konkursam „Vides pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas nodrošināšanai sporta laukumos”, nodrošinot projektam pašvaldības līdzfinansējumu 20% jeb Ls 599,60.

· Nolēma slēgt līgumu ar Limbažu rajona padomi par Ministru kabineta noteikumu Nr.767 „Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” 4.punktā pašvaldībai paredzētās funkcijas īstenošanu – transportlīdzekļa pārvietošanu uz speciālu stāvvietu gadījumos, kad transportlīdzeklis piespiedu kārtībā pārvietojams no Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju administratīvās teritorijas. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Staiceles pilsētas domes pašvaldības izpilddirektoram A.Rubenim.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite