www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

19.02.2008.

DOMES SĒDĒ 2008.GADA 19.FEBRUĀRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Anita Strokša.

· Apstiprināja 2008.gada speciālā budžeta izlietojumu par 80769,08 Ls.

· Nolēma piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā otrā pusgadā vienai politiski represētai personai, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.punktu.

· Nolēma nepabeigto ēku Lielā ielā 40 ierakstīt zemesgrāmatā un pēc sešiem mēnešiem no ierakstīšanas zemesgrāmatā, ja nav atrasts partneris ēkas pabeigšanai, atkārtoti skatīt jautājumu par ēkas nodošanu izsolē.

· Pieņēma lēmumus par dzīvokļa jautājumiem divām personām.

· Nolēma namīpašumu „Mūrnieki”, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā, nepārņemt Staiceles pilsētas domes īpašumā.

· Nolēma, ka SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” jāsniedz tiesā prasība par vienas personas izlikšanu no dzīvokļa, jo ar savu darbību persona regulāri pārkāpj dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktos lietošanas noteikumus.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensācijas vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par janvāri Ls 57,66.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes 2008.gada februāra mēnesī 44 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 579,60.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 2 ģimenēm uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 428,33.

· Nolēma atbalstīt vienas personas iesniegumu par ievietošanu veco ļaužu pansionātā „Urga”.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.3 „Par Staiceles pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”. (Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas publicēs informatīvajā izdevumā „Kastanis”).

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.4 „Staiceles pilsētas pašvaldības noteikumi par pabalstiem mazaizsargāto personu grupām”. (Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas publicēs informatīvajā izdevumā „Kastanis”).

· Atbalstīja būvniecības ieceri „SIA „Latvijas Mobilais Telefons” bāzes stacijas būvniecība” nekustamā īpašumā „Noriņas”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā. Sadalīja nekustamo īpašumu „Noriņas” divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam 1,0 ha platībā piešķirot nosaukumu „Liciems”.

· Nolēma atbalstīt Daiņa Landsmaņa ierosināto būvniecības ieceri nekustamā īpašuma „Sokas”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, zemes gabalos 0,7 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0017 un 0,4677 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0083:

1. uz zemes gabala 0,7 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0017 esošā šķūņa rekonstrukciju, pārbūvējot par kūti;

2. uz zemes gabala 0,4677 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0083 šķūņa būvniecību.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Mikas”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam 6,7 ha platībā piešķirot nosaukumu „Jaunavoti”.

· Nolēma noteikt privatizējamam valsts zemesgabalam Limbažu rajonā, Staiceles pilsētā, Lielā ielā 38, kadastra numurs 6617 001 0214, platība 42109 kv.m lietošanas mērķus privatizācijai:

- 37185 kv.m platībā – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001;

- 4924 kv.m platībā – Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, kods 0901.

● Nolēma:

1.Mainīt zemes gabalam Cepļu iela 13, kadastra numurs 6617 001 0274, platība 0,26 ha, adresi un piešķirt adresi: Cepļu iela 9A, Staicele, Limbažu rajons.

2.Mainīt zemes gabalam Cepļu iela 15, kadastra numurs 6617 001 0275, platība 0,24 ha, adresi un piešķirt zemes gabalam un ar to saistītajai būvei – nepabeigtajam celtniecības objektam – dzīvojamai mājai adresi Cepļu iela 9B, Staicele, Limbažu rajons.

Nolēma:

1)Izbeigt zemes nomas līgumu ar Ernu Koļču par zemes 0,76 ha nomu zemes gabalā „Burtnieki”, kadastra numurs 6637 001 0170, Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

2.Iznomāt Valijai Sprincei, dzīvojošai „Vētrās”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, zemi 0,76 ha platībā zemesgabalā „Burtnieki”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra numurs 6637 001 0170, lauksaimnieciskās darbības vajadzībām.

3.Slēgt nomas līgumu ar Valiju Sprinci par minētā zemesgabala nomu uz pieciem gadiem, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās minētā zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri un PVN 18% apmērā.

4.Iznomāt Maigai Berginai, dzīvojošai Salacas ielā 24, Staicelē, zemes gabalu „Zeme pie Priežu zemes”, kadastra numurs 6617 001 0264, platība 1,007 ha, Staiceles pilsētā, lauksaimnieciskās darbības vajadzībām.

5.Slēgt nomas līgumu ar Maigu Berginu par minētā zemesgabala nomu uz pieciem gadiem, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās minētā zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri un PVN 18% apmērā.

· Nolēma atbildīgo amatpersonu par civilās aizsardzības pasākumiem Staiceles pašvaldībā noteikt Staiceles pašvaldības izpilddirektoru Agri Rubeni.

· Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem: „Jaunbrieži”, „Vecdravnieki”, „Dravnieki”, „Ceļmalas”, „Vecvīganti”, kuri atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

● Nolēma:

1.Iestāties partnerībā (biedrībā) ar Alojas, Braslavas un Brīvzemnieku pašvaldībām ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot par ekonomiskajiem, sociālajiem un vides saglabāšanas iespējām.

2.Pilnvarot Staiceles pilsētas domes Attīstības un plānošanas projektu vadītāju Dignu Čuikovu pārstāvēt Staiceles pilsētas domi partnerības dibināšanas sapulcē un minētās biedrības darbībā pēc tās nodibināšanas.

● Nolēma:

1.Atsavināt pašvaldības kustamo mantu - vieglo automašīnu Subaru Legacy, valsts numurs EJ9180, šasijas numurs JF1BD5LJ3VG028677.

2.Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošanu izsolē, rīkojot mutisku izsoli.

3.Privatizācijas un izsoles komisijai veikt atsavināmās kustamās mantas novērtēšanu un izstrādāt izsoles noteikumus.

· Nolēma iesniegt Limbažu rajona tiesā pieteikumu ar lūgumu konstatēt juridisku faktu, ka ēka Lielā ielā 8, Staicelē, Limbažu rajonā atzīstama par bezīpašnieka mantu, kas piekrīt valstij.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Staiceles pilsētas domes 2005.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.1 „Staiceles pilsētas domes nolikums””.

· Nolēma:

1. Slēgt līgumu ar SIA „Hansa Līzings” par vieglās automašīnas Volvo S60 nomu uz 60 mēnešiem par tās piedāvāto cenu Ls 14 055,10 ar PVN 18%.

2.Uzņemties ilgtermiņa saistības Ls 14 055,10 apmērā laika posmā no 2008.gada marta līdz 2013.gada 29.februārim vieglās automašīnas nomai (operatīvais līzings) Staiceles pilsētas domes vajadzībām.

3.Paredzēt ar ilgtermiņa saistību uzņemšanos saistīto izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

● Nolēma:

1.Atcelt 2008.gada 11.februāra domes lēmuma Nr.19 „Par valsts dotāciju novada infrastruktūrai” 3.punktu: „Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai – 20 000,- Ls (divdesmit tūkstoši latu)”.

2. Valsts budžeta dotāciju izlietot Dienas aprūpes centra ēkas remontam – 20 000,- Ls (divdesmit tūkstoši latu).

 

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite