www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

11.02.2008.

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ 2008.GADA 11.FEBRUĀRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

Nolēma piešķirto valsts budžeta dotāciju izlietot sekojošiem pašvaldības infrastruktūras objektiem:

1.Staiceles vidusskolas remontam – 130 000,- Ls.

2.Staiceles Mūzikas un mākslas skolas remontam – 50 000,- Ls.

3.Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai – 20 000,- Ls. (Deputātu balsojumā pret 1 balss –A.Bondars, atturas 2 balsis- A.Šišlo, U.Rumba).

Lēmumu publicēšanai sagatavoja I.Šmite