www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

16.01.2008.

DOMES SĒDE SASAUKTA 16.JANVĀRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Andris Krūzītis, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vecplanči”, kas atrodas Staiceles pilsētas teritorijā.

· Pieņēma lēmumus par dzīvokļa jautājumiem divām personām.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensācijas vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par decembri Ls 52,29.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes 2008.gada janvāra mēnesī 43 Staiceles vidusskolas skolēnam par Ls 410,40.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 10 ģimenēm un trūcīgas personas statusu vienai personai uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 385,79.

· Nolēma izdarīt grozījumus nolikuma „Nolikums par personas sociālo aprūpi mājās” 15.1.punktā šādā redakcijā: 15.1 Samaksu par aprūpētāja darbu nosaka saskaņā ar aprūpētāja darba apjomu stundās atbilstoši attiecīgajam aprūpes mājās pakalpojumu līmenim:

1. līmenis – Ls 30,00 mēnesī;
2. līmenis – Ls 40,00 mēnesī;
3. līmenis – Ls 70,00 mēnesī.

· Nolēma pagarināt SIA „ĀBELES” tirdzniecības vietas atļauju mazumtirdzniecībai ar pārtikas, rūpniecības un akcizētajām precēm veikalā „Vītolu tirgotava” līdz 2009.gada 31.janvārim.

· Nolēma atbalstīt būvniecības ieceri „SIA BITE Latvija” mobilo telefonu bāzes stacijas ar sakaru mastu „LIM11” būvniecība” nekustamā īpašuma „Žuburi”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi 2007.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pamatbudžetu 2008.gadam””.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi 2007.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par speciālo budžetu 2008.gadam””.

· Apstiprināja 2007. gada pamatbudžeta izpildi:

ieņēmumi – Ls 865617
izdevumi – Ls 1120130
finansēšana – Ls 254513.

Apstiprināja 2007. gada speciālā budžeta izpildi:

ieņēmumi – Ls 96333
izdevumi – Ls 83726
finansēšana – Ls -12607.

· Nolēma piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā 2008. taksācijas gadā:

Valijai Sprincei par īpašumu „Vētras”,
Arvīdam Krogzemam par īpašumu „Mārciemi”,
Indulim Jurm Liepiņam par īpašumu „Liepiņas”,
Ernai Reidei par īpašumu „Rungas”,
Vizmai Zaļaiskalns par īpašumu „Rumbas”;

pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.punktu.

· Apstiprināja inventarizācijas rezultātu kopsavilkumu pamatlīdzekļiem - sākotnējā vērtība Ls 4088778,66, nolietojums Ls 744049,35, atlikusī vērtība Ls 3344729,31.

Apstiprināja inventarizācijas rezultātu kopsavilkumu materiāliem par Ls 21356,98.

Apstiprināja inventarizācijas rezultātu kopsavilkumu mazvērtīgam inventāram par Ls 49034,69.

· Nolēma: 1.Domes vajadzībām ņemt lietotu vieglo automašīnu uz nomu, nosakot nomas cenu līdz Ls 13,00 (trīspadsmit lati) dienā.

2. Divu mēnešu laikā veikt iepirkuma procedūru „Vieglās automašīnas noma (operatīvais līzings) Staiceles pilsētas domes vajadzībām”, bāzes cena nomai līdz 20 000 EUR. (Deputātu balsojumā pret 2 balsis – A.Bondars, A.Krūzītis, atturas 1 balss – (A.Šišlo).

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite