www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

19.12.2007.

DOMES SĒDĒ 2007.GADA 19.DECEMBRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Andris Krūzītis, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Pieņēma Saistošos noteikumus Nr.12 „Par pamatbudžetu 2008.gadam”.

· Pieņēma Saistošos noteikumus Nr.11 „Par speciālo budžetu 2008.gadam”.

Nolēma:

1. Pārņemt Staiceles pilsētas domes bilancē no VA „Mājokļu aģentūras” dzīvojamās mājas Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija „Mežuļi” neprivatizēto daļu:

   1.1. dzīvoklis Nr.1, 5230/35120 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 789,27;

   1.2. dzīvoklis Nr.2, 3310/35120 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 499,52;

   1.3. dzīvoklis Nr.3, 3580/35120 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 540,26;

   1.4. dzīvoklis Nr.4, 4750/35120 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 716,83;

   1.5. dzīvoklis Nr.6, 3280/35120 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 494.99;

   1.6. dzīvoklis Nr.7, 3950/35120 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 596,10;

   1.7. dzīvoklis Nr.8, 5040/35120 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 760,59.

2. Pārņemt Staiceles pilsētas domes bilancē no VA „Mājokļu aģentūras” dzīvojamās mājas Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija „Silmaļi” neprivatizēto daļu:

   2.1. dzīvoklis Nr.1, 3920/33810 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 204,06;

   2.2. dzīvoklis Nr.2, 4540/33810 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 236,33;

   2.3. dzīvoklis Nr.3, 4500/33810 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 234,25;

   2.4. dzīvoklis Nr.4, 3890/33810 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 202,50;

   2.5. dzīvoklis Nr.5, 3950/33810 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 205,62;

   2.6. dzīvoklis Nr.6, 4540/33810 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 236,33;

   2.7. dzīvoklis Nr.7, 4590/33810 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 238,94;

   2.8. dzīvoklis Nr.8, 3880/33810 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 201,98.

3. Pārņemt Staiceles pilsētas domes bilancē no VA „Mājokļu aģentūras” dzīvojamās mājas Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija „Megras” neprivatizēto daļu:

   3.1. dzīvoklis Nr.1, 7313/7313 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 1827,00.

4. Pārņemt Staiceles pilsētas domes bilancē no VA „Mājokļu aģentūras” dzīvojamās mājas Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija „Karogi” neprivatizēto daļu:

   4.1. dzīvoklis Nr.1, 4370/12540 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 928,02.

5. Pārņemt Staiceles pilsētas domes bilancē no VA „Mājokļu aģentūras” dzīvojamās mājas Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija „Sili” neprivatizēto daļu:

   5.1. dzīvoklis Nr.1, 4050/21640 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 189,40;

   5.2. dzīvoklis Nr.2, 4050/21640 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 189,40;

   5.3. dzīvoklis Nr.3, 1890/21640 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 88,39;

   5.4. dzīvoklis Nr.4, 1890/21640 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 88,39;

   5.5. dzīvoklis Nr.5, 1880/21640 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 87,92;

   5.6. dzīvoklis Nr.6, 1920/21640 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 89,79;

   5.7. dzīvoklis Nr.8, 1880/21640 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 87,92.

6. Pārņemt Staiceles pilsētas domes bilancē no VA „Mājokļu aģentūras” dzīvojamās mājas Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija „Atvases” neprivatizēto daļu:

   6.1. dzīvoklis Nr.8, 4000/80660 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 0,89;

   6.2. dzīvoklis Nr.10, 4650/80660 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 1,04;

   6.3. dzīvoklis Nr.13, 4500/80660 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 1,00;

   6.4. dzīvoklis Nr.14, 2730/80660 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 0,61;

   6.5. dzīvoklis Nr.16, 4740/80660 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 1,06.

7. Pārņemt Staiceles pilsētas domes bilancē no VA „Mājokļu aģentūras” dzīvojamās mājas Limbažu rajons, Staicele Lielā iela 35 neprivatizēto daļu:

   7.1. dzīvoklis Nr.1, 4580/8950 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 5951,95.

8. Pārņemt Staiceles pilsētas domes bilancē no VA „Mājokļu aģentūras” neprivatizēto dzīvokli Nr.1 „Kastanīši”, Staiceles lauku teritorija:

   8.1. dzīvoklis Nr.1, 6320/17950 kopīpašuma domājamās daļas, bilances vērtība Ls 311,95.

9. Nodot Staiceles pilsētas domes sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Staiceles komunālais uzņēmums” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvojamās mājas:

· Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija, „Mežuļi”;

· Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija, „Silmaļi”;

· Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija, „Megras”;

· Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija „Karogi”;

· Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija, „Sili”;

· Limbažu rajons, Staicele, Lielā iela 35.

10. Vienoties ar valsts dzīvojamās mājas Limbažu rajons, Staiceles lauku teritorija „Kastanīši” apsaimniekotāju SIA „Tele nami” par dzīvokļa Nr.1 un dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

11. Slēgt Apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu ar dzīvojamās mājas Limbažu rajons Staiceles lauku teritorija „Atvases” dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu Andri Līsmani par 5 (piecu) pašvaldības dzīvokļu un 20620/80660 mājas kopīpašuma domājamo daļu apsaimniekošanu. 

 

· Akceptēja noslēgto 2007.gada 10.decembra Vienošanos ar SIA „Kuivižu enkurs” : 1) Par audzēkņu ēdināšanu: brokastis – Ls 0,75, pusdienas – Ls 0,85, launags – Ls 0,75, vakariņas – Ls 0,85; 2)Dienas aprūpes centra apmeklētājiem: 500 ml zupa – Ls 0,75.

· Nolēma atļaut iegādāties muzeja „Pivālind” vajadzībām fotoaparātu cenā līdz Ls 350,00.

· Apstiprināja LNIIC „Krustpunkti” pedagogu tarifikācijas saraksta Nr.2 izmaiņas.

· Nolēma lūgt Finanšu ministrijas Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgo komisiju atbalstīt grozījumu veikšanu Staiceles pilsētas domes Finanšu stabilizācijas projektā, palielinot finanšu stabilizācijas aizdevuma apjomu par Ls 253 000,- (divi simti piecdesmit trīs tūkstoši lati 00 santīmi), atmaksu garantējot no pilsētas pamatbudžeta ar atmaksas termiņu līdz 2027. gadam, atliekot pamatsummas maksājumu uz 2009.gada martu, lai nodrošinātu projekta „VJFC „Staicele” mācību treniņu bāze” realizāciju.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Staiceles pilsētas domes 2006.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Staiceles pilsētas sociālajiem pabalstiem””:

1. Papildināt 25.2. punktu ar 25.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

25.2.6. Staiceles pilsētas dome sveic Staiceles pilsētas iedzīvotājus astoņdesmit piektajā dzimšanas dienā un piešķir naudas pabalstu Ls 20,00.

· Pieņēma lēmumus par dzīvokļa jautājumiem piecām personām.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensācijas vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par oktobri, novembri un decembri Ls 81,50.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes 2007.gada decembra mēnesī 41 Staiceles vidusskolas skolēnam par Ls 307,50.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 5 ģimenēm un vienai personai uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 362,07.

· Pieņēma divus lēmumus par sociālo aprūpi mājās.

· Nolēma Staiceles bāriņtiesu ievēlēt uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā:

bāriņtiesas priekšsēdētāja – Laila Līsmane, Dienas aprūpes centra vadītāja;

bāriņtiesas locekļi: Daira Mangulsone, Staiceles pilsētas domes juriste;

Vija Brente, Staiceles vidusskolas skolotāja;

Ilga Šmite, Staiceles pilsētas domes sekretāre;

Daiga Lilenblate, DTRC „Vīķi” sociāla darbiniece.

· Nolēma iznomāt Arnim Lūcim pašvaldībai piekrītošo zemi: zemesgabalu „Ausekļi” 21,4 ha platībā un zemesgabalu „Linrūpnieki” 10 ,0 ha platībā.

· Nolēma piešķirt zemes gabaliem: zemes gabalam 0,374 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0111 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai un zemes gabalam 0,412 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0113, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā, nosaukumu: „Tiltsargi 2”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, Limbažu rajons, LV-4043.

· Nolēma piešķirt zemes gabalam 0,3 ha platībā ar kadastra numuru 6637 001 0210, un ar to funkcionāli saistītajai ēkai (būvei), kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā, nosaukumu: „Rožkalni”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, Limbažu rajons, LV-4043.

· Nolēma piešķirt zemes gabalam 1,8 ha platībā ar kadastra numuru 6637 005 0043, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā, nosaukumu: „Rieksti”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, Limbažu rajons, LV-4043.

· Nolēma noteikt Druvim Sānam par lietošanā piešķirto zemi ar nosaukumu „Janīši” ar kadastra numuru 6637 007 0098, kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā, zemes izpirkšanas samaksas apmēra samazinājumu: 50% apmērā (par zemes lietošanas laiku 25% apmērā; par darba stāžu lauksaimniecībā 25% apmērā).

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Vācieši” Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra Nr.6637 002 0074, divos atsevišķos zemes gabalos. Atdalāmajam zemes gabalam 4,8 ha platībā (kadastra numurs 6637 002 0074) piešķirt nosaukumu „Bebri”, Staiceles pilsētas lauku teritorija. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Paliekošajam zemes gabalam 33,8 ha platībā (kadastra numuri 6637 002 0035) saglabāt nosaukumu „Vācieši”, Staiceles pilsētas lauku teritorija. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

· Nolēma izsludināt paredzamās jaunbūves – „LMT Bāzes stacija „Līciems” būvniecība” zemes gabalā „Noriņas”, kadastra numurs 6637 004 0001, Staiceles pilsētas lauku teritorijā sabiedrisko apspriešanu.

· Apstiprināja apbūvēta zemesgabala Limbažu rajonā, Staicelē, Lielā ielā 4 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0227 un kopējo platību 1249 m² nosacīto cenu Ls 3000,00 (trīs tūkstoši lati 00 santīmi). Staiceles pilsētas domes pilsētas domes privatizācijas un izsoles komisijai izsludināt nekustamā īpašuma Limbažu rajons, Staicele, Lielā ielā 4 ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0227 un kopējo platību 1249 m² atsavināšanu, uzaicinot pirmpirkuma tiesīgo personu iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 2007.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pamatbudžetu 2007.gadam””.

· Nolēma veidot Alojas novadu saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 28.jūnija rīkojumā Nr.478 „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu” un Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumos Nr.596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” noteikto Alojas novada administratīvo teritoriju. Alojas novada pašvaldības darbību uzsākt pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Saskaņā ar 2007.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.671 „Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai un kārtību, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai” 3.2.apakšpunktu, lūgt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju piešķirt dotāciju Alojas novada infrastruktūras attīstībai.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite