www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

21.11.2007.

DOMES SĒDĒ 2007.GADA 21.novembrī

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Apstiprināja Staiceles pilsētas domes, tās iestāžu un struktūrvienību štatu sarakstu uz 2008.gada 1.janvāri ar štata vienību skaitu 48,0 un Darba samaksas nolikumu.

· Nolēma atļaut Dienas aprūpes centra vajadzībām iegādāties kopētāju cenā līdz Ls 300,-, Sociālā dienesta vajadzībām skapi mapēm cenā līdz Ls 200,-, domes vajadzībām biroja krēslu cenā līdz Ls 135,-, bibliotēkas vajadzībām iesiešanas sistēmas mašīnu par Ls 496,- un Staiceles Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām koncertflīģeļi cenā līdz Ls 7000,- un datortehniku cenā līdz Ls 4500,-.

· Apstiprināja internāta telpu nomas maksu gultas vietai ar gultas veļu: 1) Fiziskām personām Ls 2,60, tai skaitā PVN 18%, dienā, 2) Juridiskām personām Ls 3,54, tai skaitā PVN 18%, dienā.

· Nolēma pārņemt pašvaldības īpašumā neapdzīvojamās telpas Nr.601, 602, 603 „Kastanīši” Staiceles pilsētas lauku teritorija.

· Pieņēma lēmumus par dzīvokļa jautājumiem sešām personām.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensācijas vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par oktobri Ls 61,15.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes 2007.gada novembra mēnesī 43 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 485,70.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 2 ģimenēm un vienai personai uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 552,82.

· Nolēma lūgt Z/S „Birznieki” sagatavot 310 Ziemassvētku paciņas pansionātu „Urga” un „Umurga” iemītniekiem, Veselības aprūpes centra iemītniekiem, bērnu nama patversme „Umurga” bērniem, valsts SIA bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži” 3.nodaļas „Vīķi” bērniem, Staiceles vidusskolas 5. -6.gadīgo grupu apmeklētājiem un 1.-4.kl. skolēniem, pirmsskolas vecuma bērniem, I grupas invalīdiem, politiski represētām personām, pensionāriem bez apgādniekiem un mājas aprūpētājiem.

· Apstiprināja „Reglamentu par bērnu uzņemšanu Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē”. Bērnu uzņemšanas komisijas sastāvs: Antra Bērziņa (bērnudārza vadītāja), Aina Berga (deputāte), Anda Štelce (Staiceles vidusskolas lietvedības sekretāre), Ļena Vinogradova (sociālās palīdzības dienesta vadītāja).

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Atmodas” Staiceles pilsētas lauku teritorijā divos atsevišķos īpašumos, piešķirot atdalāmajam zemes gabalam 12,1 ha platībā nosaukumu „Jaunatmodas”, Staiceles pilsētas lauku teritorija.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Eži” Staiceles pilsētas lauku teritorijā divos atsevišķos īpašumos, piešķirot atdalāmajam īpašumam 130,5 ha kopplatībā nosaukumu „Upeseži”, Staiceles pilsētas lauku teritorija.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunplanči” Staiceles pilsētas lauku teritorijā divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes nogabalam 1,1 ha platībā piešķirot nosaukumu „Palnči 1”, Staiceles pilsētas lauku teritorija.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunplanči” Staiceles pilsētas teritorija divos atsevišķos zemes gabalalos, atdalāmajam zemes nogabalam 1572 kv.m platībā piešķirot nosaukumu „Planči 2” Staiceles pilsētas teritorija.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Planči” Staiceles pilsētas teritorijā, divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam 8321 kv.m platībā piešķirot nosaukumu „Jaunplanči 1”, Staiceles pilsētas teritorija.

· Nolēma izsniegt IK „Kauss MA” tirdzniecības vietas atļauju alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai kafejnīcā „Ķipis” Staicelē, Lielā ielā 31a.

· Nolēma piešķirt ēkai kompleksa „Salaca” 2/3 daļām ar platību 1056 m², kas atrodas uz zemes gabala „Tiltsargi”, kadastra numurs 6637 008 0111, nosaukumu „Tiltsargi”.

· Nodeva publiskai apspriešanai Arņa Lūča ierosināto būvniecības ieceri nekustamā īpašuma „Tiltsargi”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, zemes gabalos 0,374 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0111 un 0,412 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0113: 1) uz zemes gabala 0,374 ha platībā ar kadastra numuru 66370080111 esošās kūts rekonstrukciju, 2) uz zemes gabala 0,412 ha platībā ar kadastra numuru 66370080113 graudu klēts būvniecība.

· Nolēma nodot atsavināšanai apbūvētu zemesgabalu Lielā ielā 4, Staicelē ar kadastra apzīmējumu 66170010227 un kopējo platību 1249 m², nosakot, ka atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.

· Nolēma izbeigt zemes nomas līgumu ar R.Zvirgzdu par zemes 2,2 ha platībā zemes gabalā „Šūpoles” nomu un iznomāt G.Poļakam lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,2 ha platībā zemes gabalā „Šūpoles” ar 01.01.2008.

· Nolēma atļaut SIA „Ciprese” izvietot 2 servisa ceļa zīmes ar Nr.608 reklāmas nolūkos uz ceļa Ainaži-Matīši pie gājēju pārejas virzienā no Ainažiem un pirms krustojuma pie auto pieturas skatā no Alojas, aptuveni 150 m no objekta.

· Nolēma neatļaut Mārcim Straumem uzstādīt ceļa zīmi Nr.301 iebraukt aizliegts, ceļa posmā, kas ved no Graudiņu krustojuma uz Līciemiem Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

· Nolēma iekļaut pašvaldībai piederošā ceļa Vīķi – Ramata remontu tā kritiskākajos posmos 2008.gada plānotajos autoceļu periodiskās uzturēšanas darbos.

· Nolēma: 1.Nepiekrist 2007.gada 04.septembra Ministru kabineta lēmumam par Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju pievienošanu Alojas novadam, jo Alojas un Staiceles pilsētās ir līdzvērtīgi attīstības centri. 2.Atbalstīt priekšlikumu saglabāt Staiceles pašvaldību kā atsevišķu Staiceles novadu. 3.Kā alternatīva novada veidošanā nākamais priekšlikums Staiceles pašvaldībai pievienoties Limbažu novadam, ja Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija piekristu šādam apvienošanās modelim, kurš nav pretrunā ar lielāku novada veidošanu.

· Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vīķi” (kadastra numurs 66370070019), kas atrodas Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite