www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

17.10.2007.

DOMES SĒDĒ 2007.GADA 17.oktobrī

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Andrejs Šišlo.

· Nolēma atzīt par nenotikušām nekustamo īpašumu „Straume-2”, „Mūnas-1”, „Maldas mežs”, „Straumes” un „Ramata” izsoles, jo uz izsolēm dalībnieki netika reģistrējušies.

· Nolēma atļaut Staiceles vidusskolas vajadzībām iegādāties portatīvo datoru cenā līdz Ls 500,-.

· Nolēma atļaut lībiešu muzeja „Pivālind” vajadzībām iegādāties divus metāla plauktus par kopējo summu līdz Ls 300,-, stikla vitrīnu cenā līdz Ls 300,- un apkures krāsniņu cenā līdz Ls 350,-.

· Nolēma nenodot atsavināšanai dzīvokli Lielā ielā 20-8, Staicelē, jo tas izmantojams pašvaldības funkcijas – palīdzības iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanai.

· Akceptēja noslēgto 2007.gada 15.augusta vienošanos starp Staiceles vidusskolu, Staiceles pilsētas domi un SIA „Kuivižu enkurs” par ēdināšanas maksu:

1.Staiceles vidusskolas audzēkņiem:

Brokastis – Ls 0,65
Pusdienas – Ls 0,75
Launags – Ls 0,65
Vakariņas – Ls 0,75.

2.Staiceles bērnu dārza audzēkņiem:

Brokastis – Ls 0,41
Pusdienas – Ls 0,70
Launags – Ls 0,41.

3.Dienas aprūpes centra apmeklētājiem:

500 ml zupas – Ls 0,65.

· Pieņēma lēmumus par dzīvokļa jautājumiem septiņām personām.

· Nolēma vienu personu brīdināt par izlikšanu no dzīvokļa, jo ar savu darbību regulāri pārkāpj dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktos dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensācijas vecākiem, kuru bērni mācās Staiceles vidusskolā un citās vispārējās izglītības iestādēs par septembri Ls 58,66.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes 2007.gada oktobra mēnesī 43 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 367,20.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 3 ģimenēm un vienai personai uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 403,38.

· Pieņēma lēmumu par sociālo aprūpi mājās vienai personai.

· Nolēma atcelt Staiceles pilsētas domes 16.05.2007. lēmumu Nr.122 „Ivara Gerharda zemes gabala „Rozēnu kalte” Staiceles pilsētas lauku teritorijā, zemes vienības platība 0,1 ha, kadastra numurs 66370010226, atsavināšanas ierosinājums”.

· Piešķīra zemes gabalam ar kadastra numuru 6637 001 0226, platība 0,1 ha, un ēkai uz tā nosaukumu „Mārītes”, Staiceles pilsētas lauku teritorija.

· Nolēma mainīt nosaukumu zemes gabalam „Jaunkammas”, platība 2,0 ha, uz nosaukumu „Gubiņas”, Staiceles pilsētas lauku teritorija.

· Nolēma izbeigt zemes nomas līgumu ar M.Staģi par zemes 3,16 ha platībā zemes gabalā „Vecpuršēni 1” un iznomāt U.Staģim lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,16 ha platībā zemes gabalā „Vecpuršēni 1” un V.Sprincei iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 13,12 ha platībā zemes gabalā „Burtnieki”.

· Nolēma atzīt, ka Andra Kovisāra zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Grāvīši”, zemes platība 24,4 ha, beigušās sākot ar 2006.gada 1.septembri. Nolēma Andrim Kovisāram iznomāt zemes gabalu „Grāvīši”, zemes vienības platība 24,4 ha.

· Nolēma reģistrēt individuālo darbu: 1) Andrim Etmanim – ar ēku, telpu un būvju celtniecību un remontu saistītie darbi, 2) Ziedonim Jēkabsonam – ar ēku, telpu un būvju celtniecību un remontu saistītie darbi, 3) Imantam Smiļģim – ar ēku, telpu un būvju celtniecību un remontu saistītie darbi, mežaudzes novērtēšana, meža taksācija.

· Nolēma nodot publiskai apspriešanai Daiņa Landsmaņa ierosināto būvniecības ieceri nekustamā īpašuma „Sokas”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, zemes gabalos 0,7 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0017 un 0,4677 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0083:

uz zemes gabala 0,7 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0017 esošā šķūņa rekonstrukciju, pārbūvējot par kūti;

uz zemes gabala 0,4677 ha platībā ar kadastra numuru 6637 008 0083 šķūņa būvniecību.

· Nolēma izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju A/S „Latvijas valsts meži”, smilts ieguvei atradnē – karjers „Karogi”, Staiceles pilsētas lauku teritorija, līdz 2016. gada 31.maijam.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Vīganti” Staiceles pilsētas lauku teritorijā, divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam 60,8 ha platībā piešķirot nosaukumu „Vecvīganti”.

· Nolēma veikt iepirkuma procedūru „Vieglās automašīnas noma (operatīvais līzings) Staiceles pilsētas domes vajadzībām”. Paredzamais līguma termiņš 84 mēneši, paredzamā līgumcena līdz Ls 250,- mēnesī.

· Pamatojoties uz Konkursa nolikumu par Staiceles pašvaldības labāko iedzīvotāju apbalvošanu nolēma izvirzīt apbalvošanai 17.novembrī, valsts svētku svinīgajā pasākumā: Dinu Čipoti (3.klase), Edgaru Tenisonu (9.klase), Ingu Neimani (skolotāja), Jautrīti Pelēko (skolotāja), Sandru Bērziņu (Darba terapijas un rehabilitācijas centra „Vīķi” vadītāja), Nauri Kolli (SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” strādnieks), Jāni Bērziņu (bijušais domes izpilddirektors), Ļenu Vinogradovu (sociālās palīdzības dienesta vadītāja), Dzidru Roci (ansambļa „Dziesmu draugi” vadītāja), Ainu Bergu (deputāte).

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite