www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

26.09.2007.

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ 2007.GADA 26.SEPTEMBRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Pieņēma lēmumu no Staiceles pilsētas domes, tās iestāžu un struktūrvienību no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku štatu saraksta izslēgt tos darbiniekus, kuriem algas tiek noteiktas saskaņā ar MK noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi” (14,0 amata vienības ar mēneša algas fondu Ls 3217,28), apstiprinot Staiceles pilsētas domes, tās iestāžu un struktūrvienību štatu sarakstu uz 2007.gada 1.septembri ar štata vienību skaitu 55,20 un mēneša algas fondu Ls 12963,60.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 2007.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pamatbudžetu 2007.gadam”.

· Nolēma atļaut bibliotēkas vajadzībām iegādāties datorprogrammu „ACL Pragma Expert” par Ls 180,-.

· Nolēma atbalstīt 2008.gadā Valsts investīciju projektu „Vidzemes Jaunatnes futbola centra „Staicele” mācību treniņu bāze” ar līdzfinansējumu 200 000 Ls.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite