www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

19.09.2007.

DOMES SĒDĒ 2007.GADA 19.SEPTEMBRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Nolēma izveidot valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanas komisiju:

Komisijas priekšsēdētājs – Agris Rubenis, izpilddirektors
Komisijas locekļi:
– Ginta Kalniņa, galvenā grāmatvede
- Daira Mangulsone, kancelejas vadītāja.

· Pieņēma lēmumus par dzīvokļa jautājumiem septiņām personām.

· Apstiprināja Dienas aprūpes centra pakalpojumu izcenojumus:

1) Veļas mazgāšanas pakalpojums trūcīgiem iedzīvotājiem un visu grupu invalīdiem: cena bez PVN – Ls 0,43, PVN – Ls 0,08 (viena mazgāšanas reize).

2) Veļas mazgāšanas pakalpojums pārējiem: cena bez PVN – Ls 0,85, PVN – Ls 0,15 (viena mazgāšanas reize).

3) Dušas pakalpojums trūcīgiem iedzīvotājiem un visu grupu invalīdiem: cena bez PVN – Ls 0,27, PVN – Ls 0,05.

4) Dušas pakalpojums pārējiem: cena bez PVN – Ls 0,53, PVN – 0,10.

Apstiprināt Dienas aprūpes centra darba laiku: Darba dienās no plkst.09.00 -18.00.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes 2007.gada septembra mēnesī 43 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 392,00.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 9 ģimenēm uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 777,42.

· Pieņēma lēmumu par sociālo aprūpi mājās vienai personai.

· Nolēma atbalstīt viena pensionāra iesniegumu par ievietošanu veco ļaužu pansionātā.

· Apstiprināja Staiceles vidusskolas nolikumu ar grozījumiem jaunā redakcijā.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Staiceles pilsētas domes 2006.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Staiceles pilsētas sociālajiem pabalstiem”:

1. Papildināt 15. punktu ar apakšpunktu 15.6.šādā redakcijā:

15.6. Atmaksāt ikmēneša braukšanas kartes Staiceles vidusskolas skolēniem, kuri mācās 10. – 12. kl. un savu dzīvesvietu deklarējuši Staiceles pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Izmainīt 17.2. punktu šādā redakcijā:

17.2. Piešķirt Dienas aprūpes centra virtuves zupas pakalpojumus, darba dienās tuberkulozes slimniekiem, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, kuras ir tuberkulozes un plaušu slimību kabineta uzskaitē.

· Nolēma iznomāt Dz.Spidānam lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,8 ha platībā zemes gabalā „Gobiņas” un V.Bērziņai iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,34 ha platībā zemes gabalā „Gobiņas un 1,22 ha platībā zemes gabalā „Priežu zeme” .

· Pieņēma lēmumu uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam „Eži” ar kadastra numuru 6637 003 0003 un platību 70,2 ha, Staiceles pilsētas lauku teritorijā. Par detālplānojuma izstādes vadītāju apstiprināja Staiceles pilsētas domes izpilddirektoru Agri Rubeni. Apstiprināja Darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. Uzsākt detālplānojuma izstrādes sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu no 2007.gada 15.oktobra līdz 29.oktobrim.

· Nolēma sniegt SIA „Latvijas Energoceltnieks” piekrišanu nomas līguma atzīšanai par SIA Bite Latvija operatora sakaru torņa un bāzes stacijas būvniecību nekustamā īpašumā „Žuburi” 4000 m² platībā. Izsludināt sabiedrisko apspriešanu par SIA Bite Latvija operatora sakaru torņa un bāzes stacijas būvniecību Staiceles pilsētas lauku teritorijā „Žuburi”, kadastra numurs 6637 008 0040 uz zemes nomas līguma pamata 4000 m2 platībā. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nomas līgumā atzīmētajai teritorijai zemes gabalā „Žuburi”, kadastra numurs 6637 005 0040, Staiceles pilsētas lauku teritorijā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt domes izpilddirektoru Agri Rubeni.

· Nolēma piekrist, ka E.Bērziņa nozāģē veco koku (papeli) pie mājām „Limšēni”, saskaņojot ar Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātu.

· Nolēma piešķirt A.Holmam samaksas samazinājumu 50% apmērā no aprēķinātās samaksas par izpērkamo zemi „Kalēji”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

· Nolēma atļaut iemērīt no valsts brīvā fonda pietrūkstošo zemi zemes gabalam „Vec-Līciems”.

· Nolēma atļaut domes vajadzībām iegādāties kravas automašīnu par Ls 450,- un Staiceles Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām divas vijoles par kopējo summu līdz Ls 236,-.

· Nolēma mainīt zemes gabalam ar apzīmējumu kadastrā 66370080033 un 66370080118, platība 9,6 ha, Staiceles pilsētas lauku teritorijā nosaukumu no „Evija” uz „Agate”.

· Pieņēma lēmumu veidot novadu ar Ainažu pašvaldību. Jaunā novada nosaukums: Ainažu – Staiceles novads.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite