www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

18.07.2007.

DOMES SĒDĒ 2007.GADA 18.JŪLIJĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Gatis Endziņš, Andrejs Šišlo.

· Nolēma piedalīties Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstītā projektā par basketbola grozu uzstādīšanu.

· Pieņēma lēmumus par dzīvokļa jautājumiem astoņām personām.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem par jūniju – Ls 1,53.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 5 ģimenēm uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 294,70.

· Nolēma atbalstīt divu pensionāru iesniegumu par ievietošanu veco ļaužu pansionātā.

· Nolēma iznomāt Maigai Berginai lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,6 ha platībā zemes gabalā „Gobiņas” un 2,0 ha platībā zemes gabalā „Ķilas-1”.

· Nolēma reģistrēt individuālo darbu Viktoram Masļeņikovam – būvstrādnieks-palīgstrādnieks, kokapstrādes galda operators.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Ģinēni” divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam 10,0 ha platībā piešķirot nosaukumu „Copmaņi”.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Līdumi” divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam 5,2 ha platībā piešķirot nosaukumu „Jaunlīdumi”.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Alsnīši” divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam 10,7 ha platībā piešķirot nosaukumu „Jaunozoliņi”.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Žuburi” divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam 22,4 ha platībā piešķirot nosaukumu „Žuburiņi”.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Ārgaļi” divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam 25,0 ha platībā piešķirot nosaukumu „Jaunsidrabiņi”.

· Nolēma atzīt, ka Druvja Podskočija zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Oliņas” Staiceles pilsētas lauku teritorijā zemes vienības platība 0,2 ha, kadastra numurs 66370030061, beigušās, sākot ar 2006.gada 1.septembri. Ieskaitīt zemes gabalu „Oliņas” Staiceles pilsētas lauku teritorijā, zemes vienības platība 0,2 ha, kadastra numurs 66370030061, pašvaldības zemju fondā, pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju veikšanai. Iznomāt zemes gabalu „Oliņas” Staiceles pilsētas lauku teritorijā, zemes vienības platība 0,2 ha, kadastra numurs 66370030061, Druvim Podskočijam.

· Nolēma izbeigt zemes nomas līgumu ar Oskaru Strokšu par nomas zemi „Jaunkammas” 2,0 ha platībā, Staiceles pilsētas lauku teritorijā. Ieskaitīt zemes gabalu „Jaunkammas”, platība 2,0 ha, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, valsts brīvā fonda zemēs.

· Nolēma Jānim Bakmanim, domes priekšsēdētājam, piešķirt ikgadējo atvaļinājumu no 30.jūlija līdz 31.augustam. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Endziņš.

· Nolēma Valmieras reģionālās vides pārvaldes uzlikto sodu 200,- Ls atmaksāt no Speciālā budžeta dabas resursa līdzekļiem.

· Nolēma līdz 3.augustam Valmieras reģionālā vides pārvaldē iesniegt Teritorijas attīstības plānu, kas paredz teritorijas izmantošanu sporta, kultūras un atpūtas vajadzībām.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite