www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

20.06.2007.

DOMES SĒDĒ 2007.GADA 20.JŪNIJĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Baiba Eglīte, Andris Krūzītis, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi 2007.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pamatbudžetu 2007.gadam”.

· Nolēma piedzīt no SIA „TRIASS AB” bezstrīdu kārtībā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli un kavējuma naudu – Ls 13,15.

· Pamatojoties uz iesniegumu nolēma izpilddirektoru Jāni Bērziņu atbrīvot no darba 2007.gada 29.jūnijā.

· Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem: „Silarāji”, Lielā ielā 2c, „Vecjurkas” un Lielā ielā 4.

· Apstiprināja Staiceles pilsētas domes Gada publisko pārskatu par 2006.gadu.

· Pieņēma lēmumu par nekustamo īpašumu atsavināšanu:

1)Par nekustamo īpašumu „Straume – 2”, kas sastāv no zemes gabala 11,9 ha platībā, tajā skaitā 11,5 ha aizņem mežs, ar kadastra numuru 6637 001 0166, Staiceles pilsētas lauku teritorijā:

- Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Straume – 2”, kadastra numurs 6637 001 0166, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, izsoli.

- Nodot nekustamo īpašumu „Straume – 2”, kadastra numurs 6637 001 0166, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, atkārtotai izsolei, apstiprinot izsoles sākumcenu Ls 23130,00.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Straume – 2”, kadastra numurs 6637 001 0166, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

- Staiceles pilsētas domes Privatizācijas un izsoles komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma „Straume – 2”, kadastra numurs 6637 001 0166, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, atkārtotu izsoli.

2)Par nekustamo īpašumu „Mūnas -1”, kas sastāv no zemes gabala 11,6 ha platībā, tajā skaitā 9,8 ha aizņem mežs, ar kadastra numuru 6637 001 0174, Staiceles pilsētas lauku teritorijā:

- Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Mūnas – 1”, kadastra numurs 6637 001 0174, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, izsoli.

- Nodot nekustamo īpašumu „Mūnas – 1”, kadastra numurs 6637 001 0174, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, atkārtotai izsolei, apstiprinot izsoles sākumcenu Ls 20340,00.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mūnas – 1”, kadastra numurs 6637 001 0174, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

- Staiceles pilsētas domes Privatizācijas un izsoles komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma „Mūnas – 1”, kadastra numurs 6637 001 0174, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, atkārtotu izsoli.

3)Par nekustamo īpašumu „Maldas mežs”, kas sastāv no zemes gabala 6,6 ha platībā, tajā skaitā 4,3 ha aizņem mežs, ar kadastra numuru 6637 002 0084, Staiceles pilsētas lauku teritorijā:

- Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Maldas mežs”, kadastra numurs 6637 002 0084, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, izsoli.

- Nodot nekustamo īpašumu „Maldas mežs”, kadastra numuru 6637 002 0084, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, atkārtotai izsolei, apstiprinot izsoles sākumcenu Ls 5040,00.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Maldas mežs”, kadastra numurs 6637 002 0084, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

- Staiceles pilsētas domes Privatizācijas un izsoles komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma „Maldas mežs”, kadastra numurs 6637 002 0084, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, atkārtotu izsoli.

4)Par nekustamo īpašumu „Straumes”, kas sastāv no zemes gabala 45,6 ha platībā, tajā skaitā 43,0 ha aizņem mežs, ar kadastra numuru 6637 001 0164, Staiceles pilsētas lauku teritorijā:

- Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Straumes”, kadastra numurs 6637 001 0164, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, izsoli.

- Nodot nekustamo īpašumu „Straumes”, kadastra numurs 6637 001 0164, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, atkārtotai izsolei, apstiprinot izsoles sākumcenu Ls 90540,00.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Straumes”, kadastra numurs 6637 001 0164, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

- Staiceles pilsētas domes Privatizācijas un izsoles komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma „Straumes”, kadastra numurs 6637 001 0164, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, atkārtotu izsoli.

5)Par nekustamo īpašumu „Ramata”, kas sastāv no zemes gabala 25,1 ha platībā, tajā skaitā 24,6 ha aizņem mežs, ar kadastra numuru 6637 002 0081, Staiceles pilsētas lauku teritorijā:

- Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Ramata”, kadastra numurs 6637 002 0081, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, izsoli.

- Nodot nekustamo īpašumu „Ramata”, kadastra numurs 6637 002 0081, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, atkārtotai izsolei, apstiprinot izsoles sākumcenu Ls 32400,00.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ramata”, kadastra numurs 6637 002 0081, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

- Staiceles pilsētas domes Privatizācijas un izsoles komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma „Ramata”, kadastra numurs 6637 002 0081, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, atkārtotu izsoli.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem par aprīli, maiju un jūniju – Ls 109,32.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 2 ģimenēm uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 577,-.

· Nolēma piekrist iznomāto zemes gabalu maiņai: 1)Maigai Staģei iznomāt zemes gabalu 1.8 ha platībā zemes gabalā „Vecpuršēni 1”, kadastra numurs 6637 005 0042, Staiceles pilsētas lauku teritorijā;

2) Uģim Bisniekam iznomāt zemes gabalu 1.78 ha platībā zemes gabalā „Vecpuršēni 2”, kadastra numurs 6637 005 0043, Staiceles pilsētas lauku teritorijā.

· Nolēma reģistrēt individuālo darbu Kasparam Pinkulim – būvniecības un remontdarbu pakalpojumi, Arnim Pēcim – būvuzraudzība.

· Nolēma Izbeigt zemes nomas līgumu ar Uģi Bisnieku par nomas zemi 1.78 ha platībā zemes gabalā „Vecpuršēni 2”, kadastra numurs 6637 005 0043, Staiceles pilsētas lauku teritorijā. Ieskaitīt zemes gabalu „Vecpuršēni 2”, platība 1.9 ha, kadastra numurs 6637 005 0043, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, valsts brīvā fonda zemēs.

· Nolēma atļaut izvietot izgaismotu reklāmas izkārtni „Mini TOP” uz veikala fasādes Lielā ielā 6, Staicelē.

· Nolēma atļaut izvietot reklāmas izkārtni „kulinārija, krodziņš „Kāre”” pie ēkas Lielā ielā 9, un piekrita terases izbūvei rietumu pusē.

· Nolēma neatļaut nozāģēt divus bērzus pie nekustamā īpašuma Kalēju ielā 6.

· Nolēma izsniegt licenci SIA „Bedrītes mācību centrs”, reģ.Nr. LV 44103021187, juridiskā adrese: Cēsu iela 20, Valmiera, LV-4201, bezdarbnieku un darba meklētāju modulārai apmācībai Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju uz projekta īstenošanas laiku no 2007.gada līdz 2013.gadam sekojošās programmās:

 • Valsts valoda (zemākais līmenis) – 120 stundas

 • Valsts valoda (vidējais līmenis) – 120 stundas

 • Valsts valoda (augstākais līmenis) – 120 stundas

 • Angļu valoda (bez priekšzināšanām) – 120 stundas

 • Angļu valoda (ar zināšanām) – 150 stundas

 • Vācu valoda (bez priekšzināšanām) – 120 stundas

 • Vācu valoda (ar priekšzināšanām) – 150 stundas

 • Projektu vadība (bez priekšzināšanām) – 120 stundas

 • Projektu vadība (ar zināšanām) – 120 stundas

 • Datorzinības (bez priekšzināšanām) – 120 stundas

 • Datorzinības (ar priekšzināšanām) – 120 stundas

 • Virtuves strādnieka darbs – 150 stundas

 • Pārdevēja/-s darbs kioskā – 150 stundas

 • Aukles darbs – 150 stundas

 • Komercdarbība laukos, ES struktūrfondu piedāvājums – 150 stundas

 • Praktiskais mārketings (pārdošanas mārketings) – 120 stundas.

· Nolēma iecelt Agri Rubeni par izpilddirektoru ar 2007.gada 25.jūniju un apstiprināt par Privatizācijas un izsoles komisijas priekšsēdētāju, Iepirkuma komisijas priekšsēdētāju un Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekli.

· Apstiprināja 2007.gada 12.jūnijā notikušās nekustamā īpašuma „Dzirna”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra numurs 6637 001 0165, izsoles rezultātus. Noslēgt ar SIA „LG Niguļi”, reģ.Nr.44103028664, juridiskā adrese: „Niguļi”, Liepupes pag., Limbažu raj., LV-4023, pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Dzirna”, Staiceles pilsētas lauku teritorijā, kadastra numurs 6637 001 0165, pirkšanu par pirkuma maksu Ls 60 400,00 (sešdesmit tūkstoši četri simti latu).

· Nolēma izstrādāt detālplānojumu zemes gabalam „Malkas dārzs”, platība 1,4936 ha, kadastra numurs 6617 001 0145, paredzot šo teritoriju malkas šķūnīšu apbūvei un malkas glabāšanai.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite