www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

16.05.2007.

DOMES SĒDE 2007.GADA 16.MAIJĀ

DOMES SĒDĒ 2007.GADA 16.MAIJĀ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Gatis Endziņš, Baiba Eglīte, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

• Pieņēma divus lēmumus par dzīvokļa jautājumiem.
• Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem par aprīli – Ls 66,80.
• Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes maija mēnesī 40 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 420,-.
• Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 3 ģimenēm uz trim mēnešiem.
• Nolēma piešķirt pabalstus Ls 368,-.
• Pieņēma vienu lēmumu par sociālo aprūpi mājās.
• Nolēma reģistrēt individuālo darbu Modrim Landsmanim – būvstrādnieks- palīgstrādnieks, Veltai Kīnei – aušana-tirgošana un Arturam Liepiņam – aušana-tirgošana.
• Nolēma iznomāt pašvaldības zemi augkopības produkcijas ieguvei: Ziedonim Vītolam, Skaidrītei Kažokai, Hildai Vītolai, Ernestam Bērzam, Ernai Kolčai, Ērikam Voldem, Rasmai Zvirgzdai, Santai Ogai, Jurim Vītolam, Ivetai Bolei, Oskaram Strokšam, Mārim Prokopovičam, Ingai Blauai un Olgai Krastiņai.
• Nolēma nodot atsavināšanai zemes gabalu „Rozēnu kalte” Staiceles pilsētas lauku teritorijā, zemes vienības platība 0,1 ha, kadastra numurs 66370010226; ierakstīt zemes gabalu „Rozēnu kalte” zemesgrāmatā uz Staiceles pašvaldības vārda un pilnvarot Ivaru Gerhardu veikt nepieciešamās darbības zemes gabala ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Staiceles pašvaldības vārda.
• Apstiprināja konkursa „Par sakoptāko sētu Staiceles pilsētā un lauku teritorijā” nolikumu.
• Apstiprināja Staiceles pilsētas un lauku teritorijas domes Staiceles tūrisma informācijas centra nolikumu.
• Nolēma slēgt ar Makšķernieku biedrību „Ūdensroze” īres līgumu par telpu nomu uz pieciem gadiem, nosakot īres maksu 0,10 Ls par m²; segt biedrības uzturēšanas izdevumus – elektrības izmaksas, siltuma izmaksas un īres maksu, un domei piedalīties ar līdzfinansējumu Ls 350,- Kopienu iniciatīvu fonda iesniegtajā projektā.
• Pieņēma saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2007.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par speciālo budžetu 2007.gadam””.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite