www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

18.04.2007.

DOMES SĒDĒ 2007.GADA 18.APRĪLĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Gatis Endziņš, Baiba Eglīte, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Nolēma izveidot Tūrisma informācijas centru Lielā ielā 13, Staicelē.

· Nolēma nepabeigto ēku „Darījuma un tūrisma centrs „Zīme””, kas atrodas Staicelē, Lielā ielā 40, ierakstīt zemesgrāmatā līdz 01.jūlijam.

· Apstiprināja 2007.gada 17.janvārī notikušās nekustamā īpašuma „Rozēnu mežs” izsoles rezultātus un nolēma noslēgt ar SIA „Maksis un Dēli” pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Rozēnu mežs” pirkšanu par pirkuma maksu Ls 1900,00.

· Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dzirna”, kas sastāv no zemes gabala 38,7 ha platībā ar kadastra numuru 6637 001 0165, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un norēķinus veicot 100% latos.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dzirna” izsoles sākuma cenu Ls 60 200 (sešdesmit tūkstoši divi simti lati).

- Staiceles pilsētas domes Privatizācijas un izsoles komisijai izstrādāt nekustamā īpašuma „Dzirna” izsoles noteikumus un organizēt izsoli.

· Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Straume – 2”, kas sastāv no zemes gabala 11,9 ha platībā ar kadastra numuru 6637 001 0166, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un norēķinus veicot 100% latos.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Straume – 2” izsoles sākuma cenu Ls 25 700 (divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti lati).

- Staiceles pilsētas domes Privatizācijas un izsoles komisijai izstrādāt nekustamā īpašuma „Straume - 2” izsoles noteikumus un organizēt izsoli.

· Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mūnas – 1”, kas sastāv no zemes gabala 11,6 ha platībā ar kadastra numuru 6637 001 0174, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un norēķinus veicot 100% latos.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mūnas – 1” izsoles sākuma cenu Ls 22 600 (divdesmit divi tūkstoši seši simti lati).

- Staiceles pilsētas domes Privatizācijas un izsoles komisijai izstrādāt nekustamā īpašuma „Mūnas - 1” izsoles noteikumus un organizēt izsoli.

· Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Maldas mežs”, kas sastāv no zemes gabala 6,6 ha platībā ar kadastra numuru 6637 002 0084, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un norēķinus veicot 100% latos.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Maldas mežs” izsoles sākuma cenu Ls 5 600 (pieci tūkstoši seši simti lati).

- Staiceles pilsētas domes Privatizācijas un izsoles komisijai izstrādāt nekustamā īpašuma „Maldas mežs” izsoles noteikumus un organizēt izsoli.

· Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Straumes”, kas sastāv no zemes gabala 45,6 ha platībā ar kadastra numuru 6637 001 0164, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un norēķinus veicot 100% latos.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Straumes” izsoles sākuma cenu Ls 100 600 (viens simts tūkstotis seši simti lati).

- Staiceles pilsētas domes Privatizācijas un izsoles komisijai izstrādāt nekustamā īpašuma „Straumes” izsoles noteikumus un organizēt izsoli.

· Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Ramata”, kas sastāv no zemes gabala 25,1 platībā ar kadastra numuru 6637 002 0081, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un norēķinus veicot 100% latos.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ramata” izsoles sākuma cenu Ls 36 000 (trīsdesmit seši tūkstoši latu).

- Staiceles pilsētas domes Privatizācijas un izsoles komisijai izstrādāt nekustamā īpašuma „Ramata” izsoles noteikumus un organizēt izsoli.

· Nolēma izslēgt no zembilances uzskaites 2006.gadā S.Vlača kredīta galvojuma parādu par Ls 354,-, sakarā ar piedziņas neiespējamību.

· Nolēma izslēgt no 2006.gada bilances privatizēto dzīvojamo māju daļas par summu Ls 3111,17.

· Apstiprināja Staiceles pilsētas domes Gada pārskatu par 2006.gadu ar bilances summu Ls 4 276 518,-.

· Nolēma saglabāt ar MK 2006.gada 28.jūnija rīkojumu Nr.478 „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu” apstiprināto novadu modeli, kurā Staiceles pašvaldība ir viena pati kā novads.

· Pieņēma vienu lēmumu par ceļa remontu un trīs lēmumus par dzīvokļa jautājumiem.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem par martu – Ls 103,56.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes aprīļa mēnesī 40 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 280,-.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 6 ģimenēm un vienai personai uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 396,90.

· Pieņēma vienu lēmumu par sociālo aprūpi mājās.

· Nolēma reģistrēt individuālo darbu Ausmai Vilciņai – aušana-pārdošana un Ojāram Sīmansonam – būvstrādnieks, palīgdstrādnieks.

· Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nekustamos īpašumus: Sporta ielā 8 (attīrīšanas ietaišu būves), Lielā ielā 36A (attīrīšanas ietaišu pārsūknēšanas stacijas būve) un Ūdens ielā 1 (ūdenstorņa, atdzelžošanas stacijas un sūkņu stacijas būves).

· Nolēma mainīt nekustamam īpašumam „Pļava” adresi uz Sporta iela 4.

· Pieņēma lēmumu par pašvaldības zemju iznomāšanu Vijai Henilānei, Antrai Grāvītei, Mārim Prokopovičam, Marutai Rozenbergai, Gintim Kovisāram, Intai Kalniņai, Z/S „Zonepes”, Andrim Vītolam, Maigai Staģei un Imantam Ģedertam.

· Nolēma Liānu Lilenblati-Sipko atbrīvot no Staiceles pilsētas vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un Staiceles pilsētas vēlēšanu komisijā kā locekli apstiprināt Liju Lapsiņu.

· Apstiprināja Staiceles lībiešu muzeja „Pivälind” nolikumu, attīstības stratēģiju 2007.-2012.gadam, krājuma politiku, komunikācijas politiku un pētnieciskā darba politiku.

· Izskatot SIA „Salacas Būve” iesniegumu nolēma saglabāt nekustamo īpašumu – tiltu Staicelē, Lielā ielā 38, jo nedrīkst samazināt tilta nestspēju, kas nepieciešams ražotnes darbības nodrošināšanai; tiltam liela vērtība kā vēsturiskai arhitektūras būvei, jo tas saistīts ar Staiceles vecpilsētas apbūvi, kas iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite