www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

21.03.2007.

DOMES SĒDĒ 2007.gada 21.martā

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Gatis Endziņš, Baiba Eglīte, Andris Krūzītis, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Nolēma apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem:

  • Staiceles vidusskolā (t.sk. 5-6 gadīgo bērnu apmācībā) – Ls 12,08;

  • internātā – Ls 38,64;

  • pirmsskolas bērnu grupā (līdz 5 gadu vecumam) – Ls 33,33.

· Nolēma veikt norēķinus ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par Staiceles pilsētā un lauku teritorijā deklarētajiem audzēkņiem, kuri apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas vai vakara un neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības iestādes un segt audzēkņu uzturēšanās izdevumus internātā audzēkņiem, kuri mācās vispārējo vidusskolu 11. un 12. klasēs 2006./2007. mācību gadā un 12. klasēs 2007./2008. mācību gadā, kā arī vakara un neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības iestādēs .

· Nolēma iesniegt pieteikumu Valsts investīcijām 2008.gadam projektam „Vidzemes Jaunatnes futbola centra „Staicele” mācību treniņu bāze” par summu 4 004 377 LVL, tai skaitā pašvaldības ieguldījums 400 000 LVL.

· Nolēma iesniegt pieteikumu Valsts investīcijām 2008.gadam VIP projektam ED8 – 062 „Staiceles skola – Vidzemes novada futbola internātskola” par summu 813 537 LVL, tai skaitā pašvaldības ieguldījums 81 350 LVL.

· Nolēma iesniegt pieteikumu Valsts investīcijām 2008.gadam projektam „Vidzemes Lībiešu novada interešu izglītības centrs „Krustpunkti”” par summu 209 480 LVL, tai skaitā pašvaldības ieguldījums 20 980 LVL.

· Nolēma iesniegt pieteikumu Valsts investīcijām 2008.gadam projektam „Darījuma un tūrisma centrs „Zīme””, par summu 592 000 LVL, tai skaitā pašvaldības ieguldījums 60 000 LVL.

· Nolēma lūgt Finanšu ministrijas Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgo komisiju atbalstīt grozījumu veikšanu Staiceles pilsētas domes Finanšu stabilizācijas projektā, palielinot finanšu stabilizācijas aizdevuma apjomu par Ls 300 000,- (trīs simti tūkstoši lati 00 santīmi), atmaksu garantējot no pilsētas pamatbudžeta ar atmaksas termiņu līdz 2026. gadam, atliekot pamatsummas maksājumu uz 2008.gada martu, lai nodrošinātu projekta „VJFC „Staicele” mācību treniņu bāze” realizāciju.

· Nolēma apstiprināt maksas pakalpojumus bibliotēkā:

Nr. p. k.

Pakalpojums

Atskaites

vienība

Cena bez PVN

18% PVN

Summa ar PVN

1.

Kopēšana no bibliotēkas materiāliem:

Formāts A4 no vienas puses

Formāts A4 no abām pusēm

Formāts A3 no vienas puses

Formāts A3 no abām pusēm

lapa

lapa

lapa

lapa

0.03

0.05

0.05

0.08

--

--

--

--

0.03

0.05

0.05

0.08

2.

Kopēšana

Formāts A4 no vienas puses

Formāts A4 no abām pusēm

Formāts A3 no vienas puses

Formāts A3 no abām pusēm

lapa

lapa

lapa

lapa

0.05

0.05

0.05

0.08

0.009

0.009

0.009

0.014

0.06

0.06

0.06

0.09

3.

Printera izdruka melnbalta

no bibliotēkas materiāliem

no klienta materiāliem

lapa

lapa

0.08

0.08

--

0.014

0.08

0.09

4.

Faksa pakalpojumi

1/2lapa

lapa

0.10

0.20

0.018

0.036

0.12

0.24

5.

Jaunākās ārzemju literatūras abonements

Gab.

0.20

--

0.20

6.

Telpu iznomāšana

Semināriem, konferencēm, prezentācijām

Apmācību kursiem

stunda

stunda

4.24

2.55

0.76

0.45

5.00

3.00

7.

Informācijas ieraksts disketē, diskā, flesh (zibatmiņā)

lapa

0.20

0.036

0,24

8.

Orģinālu skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formātā

lapa

0.20

0,036

0,24

8.

Lursoft datu bāzes izmantošana

 

Saskaņā ar SIA Lursoft IT cenrādi

9.

SBA izmantošana – iespieddarbu nošūtīšana

 

Pasta pakalpojumu tarifi

· Nolēma veikt nekustamo īpašumu – „Dzirna”, „Straumes-2”, „Mūnas-1”, „Maldas mežs”, „Straumes” un „Ramata” novērtējumu un pēc novērtējuma pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu atsavināšanu.

· Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lielā ielā 6, Staicelē.

· Nolēma Staiceles vecpilsētas apbūvi iekļaut Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli.

· Nolēma no pamatlīdzekļu sastāva izslēgt Staiceles vidusskolas divus šķūņus un laukakmens pagrabu.

· Pieņēma piecus lēmumus par dzīvokļa jautājumiem.

· Apstiprināja autoceļu uzturēšanās izdevumus par Ls 97394,-.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem par februāri – Ls 108,91.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes marta mēnesī 40 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 420,-.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 2 ģimenēm un vienai personai uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 470,10.

· Pieņēma vienu lēmumu par sociālo aprūpi mājās.

· Apstiprināja Staiceles Bāriņtiesas nolikumu.

· Nolēma izbeigt zemes lietošanas tiesības Johannai Kalniņai uz zemes gabalu „Pileņģi”, Maritai Voldei uz zemes gabalu „Šķūnis”, Ivaram Gerhardam uz zemes gabalu „Rozēnu kalte”, Lūcijai Kalniņai uz zemes gabalu „Jaunkammas” , Ernestam Vilnim uz zemes gabalu „Ausekļi” un minētos zemes gabalus ieskaitīt pašvaldības zemju fondā, pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju veikšanai.

· Nolēma izsniegt SIA „Firma Madara“89”, tirdzniecības vietas atļauju mazumtirdzniecībai ar pārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem veikalā Lielā ielā 6, Staicelē, ar darba laiku no plkst. 08.00 – 22.00.

· Piekrita samazināt attīrīšanas ietaisēs aerotanka vienas līnijas tilpumu uz 100 m³.

· Pieņēma lēmumu, ka SIA „Laukserviss Lauciņi” īstenotais projekts „Lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma attīstīšana Staiceles pilsētas lauku teritorijā” atbilst pašvaldības attīstības programmas prioritātēm.

· Apstiprināja Staiceles pilsētas domes nolikumu „Par Staiceles pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošās zemes nomu”.

· Nolēma reģistrēt individuālo darbu Viktoram Voiņikovam – dūmvadu tīrīšana.

· Nolēma iesniegt projekta pieteikumu Bērnu un ģimenes lietu ministrijā projektu konkursam „Atbalsts pasākumiem bērniem brīvā laika pavadīšanai pašvaldībās – bērnu rotaļu vai sporta laukuma izveidošanai” par summu 15 000,- Ls, tai skaitā pašvaldības ieguldījums 3000,- Ls.

· Nolēma iesniegt projekta pieteikumu Bērnu un ģimenes lietu ministrijā projektu konkursam „Jaunatnes iniciatīvu centru veidošanai” par summu 20 000,- Ls, tai skaitā pašvaldības ieguldījums 4000,- Ls.

· Nolēma iesniegt projekta pieteikumu Bērnu un ģimenes lietu ministrijā projektu konkursam „Vides pielāgošana sporta aktivitāšu nodrošināšanai jauniešiem” par summu 3 000,- Ls, tai skaitā pašvaldības ieguldījums 600,- Ls.

· Nolēma noteikt Staiceles pilsētas domē, Lielā ielā 7, Staicelē, parakstu vākšanas vietu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētiem likumiem „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” un „Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā”.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite