www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

21.02.2007.

DOMES SĒDĒ 2007.GADA 21.februārī

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā Valdim Landsmanim par īpašumu „Rijnieki” un Nellijai Kollei par īpašumu „Pilskalni”, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.punktu un iesniegumiem.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2 „Par Staiceles pilsētas pamatbudžetu 2007.gadam”.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.3 „Par Staiceles pilsētas speciālo budžetu 2007.gadam”.

· Pieņēma divus lēmumus par dzīvokļa jautājumiem.

· Nolēma izveidot Staiceles pilsētas Administratīvo komisiju 5 cilvēku sastāvā: 1) Jānis Bakmanis, domes priekšsēdētājs; 2)Daira Mangulsone, juriste; 3)Laila Līsmane, Dienas aprūpes centra vadītāja; 4)Aina Berga, deputāte; 5)Alvis Bondars, deputāts.

· Apstiprināja Staiceles pilsētas Administratīvās komisijas nolikumu.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem par janvāri – Ls 86,36.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes februāra mēnesī 40 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 342,-.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 5 ģimenēm.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 474,-.

· Pieņēma 4 lēmumus par sociālo aprūpi mājās.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Staiceles pilsētas domes 2006.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Staiceles pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem””.

· Nolēma veikt grozījumus Staiceles vidusskolas nolikumā šādā redakcijā:

1. Precizēt nolikuma 3.1.punktu „Skola īsteno pamatizglītības programmu”:

3.1. Skola īsteno izglītības programmas:

3.1.1. pirmsskolas izglītības programma – kods 00011111

3.1.2. .vispārējās pamatizglītības programma – kods 21011111

3.1.3. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētu izglītības programma – kods 31014119.

2. Izslēgt no 6.1. punkta „Skolēna pienākumi ir” 6.1.6.apakšpunktu:

6.1.6. piedalīties dežūrās skolas ēdnīcā.

· Atcēla 17.01.2007. lēmumu Nr.11 par E.Ozola apstiprināšanu Bērnu nama – patversmes „Staicele” direktora amatā, pamatojoties uz viņa iesniegumu par atbrīvošanu no direktora amata.

· Apstiprināja Dainu Mūrnieci par kultūras nama vadītāju ar 2007.gada 01.aprīli.

· Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Individuālo uzņēmumu „Trīs saujas” par pakalpojumu sniegšanu.

· Nolēma reģistrēt individuālo darbu: Jurim Virsim – būvgaldnieka, namdara darbi; Bruno Balodim – aušana-pārdošana.

· Nolēma, ka Valsts zemes iznomāšanas mērķis – lauksaimniecības zeme nav pretrunā ar Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu sekojošās platībās AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošajās zemes vienībās ar kadastra Nr. 6637-009-0026, 6637-009-0052, 6637-001-0248, 6637-001-0182, 6637-008-0085, 6637-001-0067, 6637-001-0224:

1. Gunāra Rīnāsa, dzīv. „Karogos”, Staiceles p.l.t., apsaimniekotā platība (kadastra numurs 6637-009-0026, 6637-009-0052) – 2,6 ha;

2. Jāņa Zaharēviča, dzīv. „Silmaļos”, Staiceles p.l.t., apsaimniekotā platība (kadastra numurs 6637-009-0026, 6637-009-0052) – 1,6 ha;

3. Jura Vītola, dzīv. „Dzintaros”, Staiceles p.l.t., apsaimniekotā platība (kadastra numurs 6637-001-0248) – 0,50 ha;

4. Jāņa Bērziņa, dzīv. „Ūciema Mežsargi”, Staiceles p.l.t., apsaimniekotā platība (kadastra numurs 6637-008-0085) – 1 ,0 ha;

5. Aldonas Zariņas, dzīv. „Rozēnos-2”, Staiceles p.l.t., apsaimniekotā platība (kadastra numurs 6637-001-00182, 6637-001-0224) - 1,84 ha;

6. Valda Zariņa, dzīv. „Jaunvilklaužņos”, Staiceles p.l.t., apsaimniekotā platība (kadastra numurs 6637-001-0067) – 5,9 ha;

7. Veltas Andersones, dzīv. „Rozēnos-3”, Staiceles p.l.t., apsaimniekotā platība (kadastra numurs 6637-001-0182) – 0,64 ha;

8. Emīlijas Smiļģes, dzīv. „Rozēnos-1”, Staiceles p.l.t., apsaimniekotā platība (kadastra numurs 6637-001-0182) – 1,84 ha;

9. Ata Voldes, dzīv. „Rozēnos-3”, Staiceles p.l.t., apsaimniekotā platība (kadastra numurs 6637-001-0182) – 0,64 ha;

10. Aivas Pinkules, dzīv. „Rozēnos-3”, Staiceles p.l.t., apsaimniekotā platība (kadastra numurs 6637-001-0182) – 1,0 ha;

11. Pētera Andersona, dzīv. „Rozēnos-1”, Staiceles p.l.t., apsaimniekotā platībā (kadastra numurs 6637-001-0224) – 1,01 ha.

· Nolēma ierobežot pavasara šķīdoņa laikā visa veida transporta kustību pilsētas ielās (izņemot vieglo autotransportu, operatīvo dienestu specmašīnu, satiksmes autobusu, automašīnu piena savākšanai, sadzīves atkritumu izvešanai un pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām nepieciešamo pārtikas produktu pārvadāšanai) un lauku teritorijā uz visiem pašvaldības ceļiem. Neierobežota satiksme atļauta no DUS „Rēciemi” līdz Ainažu – Matīšu šosejai un Ainažu – Matīšu šosejas posmā pilsētas teritorijā. Kustība transporta līdzekļiem ar kopējo faktisko masu līdz 7,0 t atļauta pa Lielo, Dzirnavu un Audēju ielu. Visās pārējās ielās un pašvaldības autoceļiem kustība atļauta transportlīdzekļiem ar kopējo faktisko masu līdz 2,5 t.

· Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Kalēju ielā 2, kas atrodas Staiceles pilsētas teritorijā.

· Nolēma izsniegt tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai SIA „Ciprese IS” kafejnīcā Lielā ielā 9, Staicelē.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite