www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

17.01.2007.

DOMES SĒDĒ 2007.GADA 17.JANVĀRĪ

Sēdē piedalās deputāti: Jānis Bakmanis, Aina Berga, Alvis Bondars, Baiba Eglīte, Gatis Endziņš, Uldis Rumba, Anita Strokša, Andrejs Šišlo.

· Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 6 politiski represētām personām, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.punktu un iesniegumiem.

· Apstiprināja 2006.gada pamatbudžeta izpildi: pamatbudžeta ieņēmumi –Ls 718460,-, pamatbudžeta izdevumi – Ls 702742,-, finansēšana – Ls 15718,-.

· Apstiprināja 2006.gada speciālā budžeta izpildi: speciālā budžeta ieņēmumi – Ls 59124,-, speciālā budžeta izdevumi – Ls 63054,-, finansēšana – Ls 3930,-.

· Pieņēma trīs lēmumus par dzīvokļa jautājumiem.

· Nolēma izmaksāt ceļa kompensāciju vecākiem par decembri – Ls 87,59.

· Nolēma atmaksāt A/S „CATA” Ainažu filiālei braukšanas kartes janvāra mēnesī 39 Staiceles vidusskolas skolēniem par Ls 342,-.

· Nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 8 ģimenēm un 2 personām uz trim mēnešiem.

· Nolēma piešķirt pabalstus Ls 294,50,-.

· Nolēma izveidot Staiceles pilsētas Bērnu namu – patversmi „Staicele” Sporta ielā 5, Staicelē.

· Nolēma par Staiceles pilsētas Bērnu nama – patversmes „Staicele” direktoru iecelt Edgaru Ozolu.

· Apstiprināja Staiceles pilsētas Bērnu nama – patversmes „Staicele” nolikumu.

· Apstiprināja Staiceles Lībiešu novada interešu izglītības centra „Krustpunkti” nolikumu. Atzīt par spēka zaudējušu 2002.gada 20.novembrī apstiprināto Staiceles Lībiešu novada interešu izglītības centra „Krustpunkti” nolikumu.

· Nolēma reģistrēt individuālo darbu: Elitai Ozolai – veterinārmedicīniskā privātprakse, Intai Avotiņai – apģērbu šūšana un apģērbu remonts, Skaidrītei Kubuliņai – lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, lauksaimniecības dzīvnieku lineārās vērtēšanas eksperts.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunjurkas” Staiceles pilsētas lauku teritorijā divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Vīķi – 1”.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunglāži” Staiceles pilsētas lauku teritorijā divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Mazstrautiņi”.

· Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Jāņsēta” Staiceles pilsētas lauku teritorijā divos atsevišķos zemes gabalos, atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Dzirnupes”.

· Nolēma pagarināt tirdzniecības vietas atļauju alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai veikalā „Vītolu tirgotava”, Staicelē, Lielā ielā 21, līdz 2008.gada 31.janvārim.

· Nolēma noraidīt T.Dinstmanes atsavināšanas ierosinājumu un atteikt nodot atsavināšanai zemes gabala daļu 0,2072 ha platībā no zemes gabala „Priežu zeme” ar kadastra numuru 6617 001 0210 un platību 22150 m², jo atsavināšanas ierosinājumu iesniegusi persona, kura nav norādīta „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtajā daļā, kā arī zemes gabals „Priežu zeme” rezervēts mazdārziņu ierīkošanai.

· Nolēma ieskaitīt valsts brīvajās zemēs zemes gabalu 2,7 ha platībā ar kadastra Nr.6637 008 0123.

· Nolēma lūgt Finanšu ministrijas Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgo komiteju atbalstīt grozījumu veikšanu Staiceles pilsētas domes Finanšu stabilizācijas projektā, palielinot finanšu stabilizācijas aizdevuma apjomu par Ls 31362,- ar procentu likmi 5,228 un atmaksas termiņu līdz 2016.gadam, lai nodrošinātu ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles pilsētā” 3.posma priekšfinansēšanu.

· Nolēma pārtraukt deleģēt BO „Salacas ieleja” organizēt licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Staiceles pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pilnvaroja Biedrību „Lielsalaca”, reģ. Nr.40008102180, juridiskā adrese Zaļā iela 5, Ainaži, organizēt licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Staiceles pašvaldības administratīvajā teritorijā.

· Pieņēma saistošos noteikumus Nr.1 „Redakcionāli grozījumi Staiceles pilsētas domes 2006.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””:

1. Redakcionāli labot punktu, kas paredzēja iespēju grozīt teritorijas atļautās izmantošanas aprobežojumus ar detālplānojumu, un izteikt šādā redakcijā: Noteikumu grozījumi sagatavojami: vienlaicīgi ar plānojuma grozījumiem, kas skar teritorijas izmantošanu, ir izstrādāti, ievērojot sabiedriskās apspriešanas procedūru un pieņemti kā pašvaldības saistošie noteikumi. (7.lpp.)

2. Redakcionāli precizēt saistošo noteikumu 41.lappusē esošo rindkopu „sadaļā 3.2.5. ietvertie Noteikumu punkti zaudē spēku uz detālā plānojumā aptvertu teritoriju pēc detaļplānojuma apstiprināšanas”, izsakot to sekojošā redakcijā: Šajā sadaļā ietvertie Noteikumu punkti var zaudēt spēku attiecībā uz detālā plānojumā aptvertu teritoriju pēc detālplānojuma izstrādāšanas, jo tas precizē un detalizē ielu, veloceliņu un autostāvvietu izmērus un profilus.

3. Redakcionāli saskaņot Rekonstruējamo jauktas apbūves teritoriju nosaukumus teksta un grafiskajā daļā, un tie ir Rekonstruējamas sabiedriskās-darījumu dzīvojamās apbūves teritorijas un Rekonstruējamas darījumu-sabiedriskās-ražošanas apbūves teritorijas.

Lēmumus publicēšanai sagatavoja I.Šmite