www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Dienas aprūpes centrs

Lai saņemtu tehniskos palīglīdzekļus vai pieteiktos uz tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu un saņemšanu par valsts budžeta līdzekļiem, jāiesniedz vai jānosūta pa pastu uz  "Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra" nodaļām:

1. Rakstisku iesniegumu brīvā formā, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruņa numuru, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli un funkcionālo traucējumu aprakstu.

2. Ārstējošā ārsta atzinumu, (Ministru kabineta 2008. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība", 89.pielikums),  kas apliecina personas funkcionālo traucējumu esību, veidu, smaguma pakāpi un tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.

Saņemot tehnisko palīglīdzekli, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments,  ja tehnisko palīglīdzekli saņem personas likumiskais pārstāvis.

Tehnisko palīglīdzekļu noma par maksu

Iznomājot tehnisko palīglīdzekli, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Uzrādot pensionāra vai invaliditātes apliecību, tehnisko palīglīdzekli var iznomāt ar 50% atlaidi. 

Garantijas remonts (patapinājumā un īpašumā izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem)

Uz garantijas remontu tehniskais palīglīdzeklis jānodod ar visu tam pievienoto papildaprīkojumu un iepakojumu (ja tāds ir bijis izsniegšanas brīdī).

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļu atrašanās vietas un darba laiks:

Rīgā Ventspils ielā 53, tālrunis:  67552350, e-pasts: vtpc@nrc.lv
Darba laiks:
   Pirmdien 8.30 - 17.00
   Otrdien 8.30 - 18.00
   Trešdien 8.30 - 17.00
   Ceturtdien 8.30 - 17.00
   Piektdien 8.30 - 16.00

Kuldīgā, Jelgavas ielā 60, tālrunis: 63320727 
Rēzeknē, Rīgas iela 1, tālrunis: 64622273 
Darba laiks abās nodaļās:
   Pirmdien 8.30-17.00
   Otrdien – izbraukumu diena
   Trešdien 8.30-17.00
   Ceturtdien 8.30-17.00
   Piektdien 8.30-16.00

Valsts SIA „NRC „Vaivari”” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs rīko izbraukumus.