Staiceles bibliotēka - Lietošanas noteikumi

Staiceles pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Pašvaldības bibliotēkas ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības bez ierobežojumiem izmantot visiem Staiceles pilsētas un tās lauku teritorijas iedzīvotājiem.

Bibliotēkas un bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka LR “Bibliotēku likums” un citi normatīvie akti, bibliotēkas Nolikums un bibliotēkas izmantošanas noteikumi.

2. PIERAKSTĪŠANĀS KĀRTĪBA

v Pierakstoties bibliotēkā, pilngadīgam lietotājam jāuzrāda personu apliecinošu dokuments, kur ir fiksēts LR iedzīvotāju personas kods. Nepilngadīgos lietotājus bibliotēkā pieraksta uzrādot personas apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecību u.c.), vai pamatojoties uz vecāku vai aizbildņa parakstītu iesniegumu (galvojumu).

v Personām, kas nav Staiceles pilsētas iedzīvotāji, ir tiesības pierakstīties bibliotēkā un izmantot bibliotēkas krājumus. Šīm personām lasītavas izdevumus lietošanai ārpus bibliotēkas neizsniedzam.

v Pierakstoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar tās lietošanas noteikumiem un ar parakstu lietotāja formulārā jāapstiprina apņemšanās pildīt noteikumus.

v Reģistrētam lietotājam izsniedz lietotāja karti, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas pakalpojumu.

3. DOKUMENTU PASŪTĪŠANAS UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

v Lasītājam līdznešanai izsniedz ne vairāk kā 5 iespieddarbus. Par katru no tiem lasītājs parakstās formulārā. Aizliegts no bibliotēkas iznest nepiereģistrētus materiālus.

v Grāmatu lietošanas termiņš 1 mēnesis, periodiskiem izdevumiem 5dienas.

v Gadījumos, kad bibliotēkā nav pieejama lasītājam nepieciešamā literatūra, to pieprasa no citām bibliotēkām vai SBA kārtā.

v Retas grāmatās, enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra u.c., bieži prasītus izdevumu vienīgos eksemplārus, kā arī iespieddarbus, kas saņemti no personīgām bibliotēkām lasītājiem ārpus bibliotēkas neizsniedzam. Tos var izmantot tikai uz vietas.

4. LIETOTĀJU TIESĪBAS

v Saskaņā ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem brīvi, bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumus, ieskaitot interneta resursus.

v Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu sastāvu, kā arī biogrāfiskos informācijas pakalpojumus.

v Saņemot no bibliotēkas iespieddarbus un citus dokumentus vai arī pasūtot tos starpbibliotēkas abonementa kārtā.

v Piedalīties bibliotēkas sabiedriskajā dzīvē.

5. LIETOTĀJU PIENĀKUMI

v Ievērot bibliotēkas lietošanas noteikumus.

v Likumos, bibliotēkas Nolikuma un bibliotēkas lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā atlīdzināt bibliotēkai nodarīto zaudējumu par iespieddarba vai cita dokumenta sabojāšanu vai nozaudēšanu.

v Ja kādu iespieddarbu sabojājis vai nozaudējis nepilngadīgs lasītājs, atbildību uzņemas vecāki vai iestāde, kas ir par viņu galvojusi.

v Lietotājiem ir jāsaudzē no bibliotēkas krājumiem saņemtie izdevumi, tajos nedrīkst izdarīt nekādas piezīmes un svītrojumus, locīt vai izplēst lapas.

v Saņemot literatūru lietotājam tā jāpārbauda un par bojājumiem jāpaziņo bibliotekāram, pretējā gadījumā par bojājumu jāatbild lietotājam.

v Lietotāji nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus, kuru saņemšanu viņi nav noformējuši pie bibliotekāra.

v Bibliotēkās saņemtā literatūra lasītājiem jānodod līdz noteiktajam termiņam, to ir iespējas arī pagarināt, ja nav citu pieprasījumu.

v Lietotāji no jauna var saņemt literatūru tikai tad, ja ir nodoti iepriekš saņemtie izdevumi, kuru izmantošanas termiņš beidzies.

v Saudzīgi apieties ar bibliotēkas inventāru, t.sk. datortehniku. Darbā ar datoru ievērot datortehnikas izmantošanas noteikumi. (Skat. pielikumu Nr. 1).

v Nozaudētie vai sabojātie iespieddarbi jāatvieto ar tādiem pašiem vai citiem izdevumiem, kurus bibliotēka ir atzinusi par līdzvērtīgiem vai arī jāatlīdzina to vērtība pieckārtīgā apmērā pretī saņemot kvīti.

v Ievērot bibliotēkā kārtību un klusumu.

6. BIBLIOTĒKAS BEZMAKSAS PAKALPOJUMI

v Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāja pierakstīšana.

v Datora izmantošana, internets.

v Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma.

v Bibliotēku, literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, ekskursijas pa bibliotēku).

v Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pieprasīšana no citām bibliotēkām.

7. BIBLIOTĒKAS MAKSAS PAKALPOJUMI

v Printēšana.

v
Kopēšana.

v
Informācijas ieraksts disketē.

v
Skenēšana.

Skatīt nodaļu pakalpojumi >>>

Lietotājus, kuri neievēro bibliotēkas izmantošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē citiem lietotājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, izslēdz no bibliotēkas lietotāju skaita uz laiku līdz vienam gadam.

Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja: A. Strokša

Apstiprinu: J. Bakmanis
Staiceles pilsētas domes priekšsēdētājs
2007. gada 29.martā.

Staiceles pilsētas bibliotēkas datortehnikas izmantošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi.

Noteikumi nosaka datora un interneta izmantošanu, darbību, lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību.

Datora un interneta izmantošana ir pieejama ikvienam interesentam, kurš prot pareizi lietot datoru.

Personas, kurām nav nekādu iemaņu darbā ar datoru, bibliotēkas darbinieki neapmāca.

Datoru un Interneta pakalpojumi pieejami bez maksas.

Datoru pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā - darba dienās no plkst. 10.00 – 18.00 un sestdienās no plkst.10.00 -14.00.

Datora un interneta izmantošana tiek pārtraukta 15 min. pirms darba laika beigām.

Pie datora vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 2 lietotāji.

2. Izmantošanas iespējas.

2.1. Datora lietošanas seanss ir 30 min. Gadījumā, ja lietotājs vēlas darbu turpināt, un ir brīvas darba stacijas, pēc bibliotekāra atļaujas viņš var turpināt darbu.

2.2.Darbam ar datoru vēlams pierakstīties iepriekš, norādot programmu, kuru vēlēsies izmantot. Ja pieteiktajā laikā nevar ierasties, lūdzam brīdināt savlaicīgi ( tel. 4035396 )

2.3. Ja dators nav aizņemts, to izmanto jebkurš reģistrēts lietotājs.

2.4. Ja reģistrētais lietotājs kavē 15. minūtes no rezervētā laika sākuma, atlikušo laiku līdz nākošajam lietotājam var izmantot cits lietotājs. Iepriekšējais lietotājs ir zaudējis tiesības izmantot datoru šajā laikā.

3. Datora un interneta lietotāja tiesības un pienākumi.

Izmantot datora un interneta pakalpojumus mācībām vai izklaidei.

Rezervēt laiku.

Veikt izdrukas tikai pēc saskaņošanas ar bibliotekāru.

Pilnībā ievērot datora un interneta izmantošanas noteikumus, kā arī bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas un iekšējās kārtības noteikumus.

Ievērot un klausīt bibliotekāra instrukcijas un norādījumus.

Saudzīgi izturēties pret datoru un citu inventāru. Ievērot tīrību un klusumu.

Atlīdzināt ikvienu zaudējumu, kurš nodarīts lietotāja vainas dēļ.

Nekavējoties informēt bibliotekāru par programmas kļūdām, ja nestrādā vai bojāts dators.

Datora un interneta lietotājs drīkst izmantot savus personīgos informāciju glabātājus, to lietošanu saskaņojot ar bibliotekāru.

4. Aizliegumi

4.1. Aizliegts lietotājam pašam ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu.

4.2. Aizliegts aiztikt elektriskos vadus un to savienojumus (kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.).

4.3. Nedrīkst pie datora atrasties ar pārtikas produktiem (limonādi, saldējumu, čipsiem u.c.)

4.4. Pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām.

4.5. Nedrīkst saglabāt informāciju uz datora desktopa (darba virsmas) mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas bez bibliotekāra piekrišanas.

4.6. Aizliegts apmeklēt neētiska satura Interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās.

4.7. Mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas

PERSONĀM, KURAS PĀRKĀPJ DATORU UN INTERNETA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMUS, TURPMĀK TIEK LIEGTA IESPĒJA UZ LAIKU IZMANTOT BIBLIOTĒKAS DATORUS UN INTERNETU!


Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja: A. Strokša

Apstiprinu: J. Bakmanis
Staiceles pilsētas domes priekšsēdētājs
2007. gada 29.martā.