Ceturtdiena, 2024. gada 23. maijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Staicele - Bāriņtiesa

BĀRIŅTIESA STAICELĒ

Alojas novada Bāriņtiesa >>>

Laila LĪSMANE, Alojas novada Bāriņtiesas locekle Staiceles pilsētas pārvaldē
     Veic notariālās darbības.
tālr. 64035402, 64035404; e-pasts: lailalismane@inbox.lv
     Apmeklētāju pieņemšana:
     Otrdienās 8–12,
     Ceturtdienās 13–17.
Staiceles Dienas aprūpes centrā, Parka ielā 2

Antra OZOLA, Alojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
tālr. -, mob. 26155329, e-pasts: antraozola55@inbox.lv
     Apmeklētāju pieņemšana:
     Otrdienās 13 – 17
     Ceturtdienās 8 – 12
Alojā, Rīgas ielā 4

Bāriņtiesas tiesības:

1) pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;

2) pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;

3) veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;

4) uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

5) iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs;

6) veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;

7) lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;

8) pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi

1) aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

2) izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;

3) piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

4) sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību; 5) informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

6) neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;

7) sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

8) Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 • 1) par darījuma akta projekta sagatavošanu - 8 latus;

 • 2) par darījuma apliecināšanu - 5 latus;

 • 3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu - 13 latus;

 • 4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā - 24 latus;

 • 5) par pilnvaras sagatavošanu - 3 latus;

 • 6) par pilnvaras apliecināšanu - 2 latus;

 • 7) par paraksta apliecināšanu - 2 latus;

 • 8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu - 1 latu (par katru lappusi);

 • 9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu - 1 latu (par katru lappusi);

 • 10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu - 0,30 latus (par katru lappusi);

 • 11) par paziņojuma izsniegšanu - 3 latus;

 • 12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu - 3 latus;

 • 13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu - 5 latus;

 • 14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - 3 latus;

 • 15) par mantojuma saraksta sastādīšanu - 34 latus;

 • 16) par cita veida dokumentu sastādīšanu - 3 latus (par katru lappusi). 
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī